οδηγίες χρήσης HP PHOTOSMART A433 ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A433 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A433 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A433


HP PHOTOSMART A433 ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4016 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   HP PHOTOSMART A433 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A433 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A433 KORISNIČKI PRIRUČNIK (1967 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς HP PHOTOSMART A433ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] & !'&&. '+ 4 !&'''!. . 3. $56789:;<:; =7>?78@5 &!&-"2!&!& . &3 . $!. ' )*&. A!!& 56789:;<:;=7>?78@5BCD2$('E F!&& . -& -- && -A& . 3 $& &A3 "+G&-&&. !'-&& /-& $( '&'+ H( & & 3 -. 2! !. & 3&' !23 & $! & & '!&. !$' - !2!&$3 &&!& & . --&&!. !$'. 0!& + H&'&. ! . !&3&' !3 &$! &(& 0&. $& ' !&. &. '2&3'&''$(''. '+ ! ;%& ;%& =' %&. *+&% I')*!&&3 JK:L>7;M@87; !"2'1 &-' . &&( ' (+N O& ' P&! [. . . ] (_$, C"+ w &. '- && '!& . &$03 +w . '! && '!-. &. - 3 + : Access Function : Exit Fo c u s Fv Fh Fv Fh 1 4 : P rev i o u s Menu ;%& ;%& JH I. *% %*+&% U6ZPS[PUP RGB F S c re e n Clear Moiré Fo c u s C o nve rg e n c e Purity : Access Function #$ +!, F`ES> H!&'' - &. -'. . . '2' -'. &'' -/' . && & . & +F& - #$ +!, & $!$'&&& 3 & &. -&&+ 1 2 3 &. '!. C+ &&. '- && A&!(, + &&. '- && 303$0#$ +!+ : Exit Convergence 65 70 4 :Previous Menu : Previous Menu KVSMNY RGB F S c re e n Clear Moiré Fo c u s C o nve rg e n c e Purity F& - C( F;$'&&& '!/. && & -. &+ 1 2 3 &. '!. C+ &&. '- && A&!(, + &&. '- && 303$0C(". 3& &. '!&. '- &&. - (+ : Access Function : Exit Purity 50 50 50 50 50 4 :Previous Menu #- !& '!. && &. 3 -i. -3 "2 3& &. C. & 3&&. -&- (&. -!&+ JE ;%& ;%& I. *% %*+&% P[RVLL RGB A d va n c e d Degauss Recall +++ S y n c . I n p u t Ty p e G Vi d e o I n p u t L eve l D -S U B / B N C : Access Function F& - &!C"" FR=@ ? H& $!$'&&&&-0&(+ F3& -/ &' !&&( +f3 !$ &. ' '+ 1 2 3 &. '!. C+ && : Exit Languages Deutsch English Russian Italiano : Previous Menu &&. '- && 303$0[ !C!"2. 3& &. '!&30!&& &. ' - I. -2, &. -2 &. -2 z&. -2z&. -2G3/. &, &. -"+ 4 ;%& ;%& I. *% %*+&% 6LT6U]7VT6U] C o n t ro l L o c k L o c ke d H3& [$, 0P5 %$, 0 F;>@PdS>@ EH & $!$'&&& &31& $$3& '!. $& & . '-3 '+4 !&0. $ &. '-3 '(&$ !$&$&$. &!&+ 1 G &&3. '!b " &f$' & & G!$&{7S9"|. !$&q;Q7S9"+ C o n t ro l L o c k U n l o c ke d ;%& ;%& < I. *% %*+&% 8 , &&&A( (&& . &&. ' -/&& -&2& !'1 '&&3 . & &3&-'+%'-&& ! ' &&3 Y)Z+N ' &&3 . & $'&! A 3 &&&. &&-$' + I' & ' !/' !&$& ! 3 & \]^_$&3( '3 )*" !& & (&'. &&&+V- '$( . &&- ' !& &0. 3 & E · G&-&^gpC;M&& ' !& ". &&& & &Y6"+%&'. &-&' !& 2$. . ' !& 1 !& . &!+ · G&-&' !& _S@:rC7??$&. ' !& " . &&& &&m6"+%&'. &-&' !& 2 $. . ' !& 1 !& . &!+ , & (. &&-' !& 0. ' !& . & . -1'AA '0&!& & &&3 ' !& !$&. &"2 !&&0 E w !(&$& ! 3 & '3 )*"3& && A(&0 + · IA(& '!/&!. &A& 3&& &&3 $' + · I$$&3(&$& ! 3 & && A(&0 2A& . &&!- &$ !+ F& $&3&&&&. &. 2&&. ! +, & &&A(. && A ! A-& 2 &. && 3&. && . +, &. && E · %. &-& !/& && (& . & . &$"+ 2 [!0!' . && (3&&&. &&. &!. & . '!&&-+41. -' . && ( &'!& $ !& . + 3 %. '!3&. && 2&&. &&. &!+4 !' -. && (&!& 3 'A ( 203&&. &. 3 '!+ 1 ;%& ;%& D % ( %&' ( -' & #$ F)*$! -$&A3 & &!&' - +F )*3 $&!&!&$'&A. -+ 4 !& 31&-& )*&&&. (. &3 03 !$ +F)*A& /& . 3 3& && A e+N'. '3 ' '3&&3&!&& -$ &&. (. )* #' F++I+#&& (&$'& &0& &&+H&'&&&. '. &+#$. 3 & &-&& && ! [. . . ] acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy. This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου HP PHOTOSMART A433

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου HP PHOTOSMART A433.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag