οδηγίες χρήσης HP PHOTOSMART A436 ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A436 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A436 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο HP PHOTOSMART A436


HP PHOTOSMART A436 ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4016 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   HP PHOTOSMART A436 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A436 (5537 ko)
   HP PHOTOSMART A436 KORISNIČKI PRIRUČNIK (1967 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς HP PHOTOSMART A436ΝΑ ΠΆΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟ ΟΔΗΓΌ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] #$ ! " ! %$ !" !& $ ' & !#& & ("$ !! ! &'"(') '! ""* +' '!)%(', -''' -'#''-' %(-', !!!'( , . -''-, (/!)"* '"'(, (0-''!/' 1"( (!1" , -'1" -1"'1" ' -', '-'"#"'"#(''-!(* 2#'( (!(#!--1-%3456789:89 ;5<=56>3? '#', @#'#' -'1 -!%#-(! "'-A##' 3456789:89;5<=56>3BCD%)(E F#''-, ', ?, "'' , A'"-1" %' 'A1"@*G', ''-#"(, '' . , '"%)('(* H) !"''" 1!", -# #-' 1'!(# 1"'%# ' '(#'-#%(", "#"#'%1''#' '-, , !''!#-#%(!-!/#'"* H'('-#-!#'1'!(# 1" '!'%# ')'/'-% ' !( #'-'-('1('((%)((-(* 89 ;0* F'"#''1 IJK>659? [. . . ] !"#"@(0!"', !("-'!!'!)( )*L "!!'!"( "'#(#. 1' )"-'', !( #'"-'"* !# ' !("("(! 1""CBJC>>MKN7K6O* F1 %'1'/"''--, E $#%-'%-!(#' !" -' '-(-#%'"PQ<< ', ' 'A-, *2'''-!'- # '!'#'''-!, * R/ '', !("1"-'PSPQ( ''1"-'"TU* V)""-'")(A'#. '* !' , %('')""-'#'", -'(#")"-'" ' !#" '"-'"1"(%!(* &)'%'#""1 '"""?(WXY @ #!1 ''("-', !!!'/!1("(! 1" ''('#"-'', !"1 '"'*Z" '#"(X[X\]^1%'A'!#_'(# "%' 'A1"X[X\]^Y` \ ''!'-%'# "1 '"* a(''!( #'""Jb:K9OJKc?(WXY ;dPe@#'1'' "" -', !!!'/!1("(! 1"* &(A'(' #'"fYgPQMhdMdM* H#"%' 'A1"i\ff '''''!---' !-'--(&(%-)-)( (!#( -'!1 * F-'!)"''"%' 'A`;g* ?j'1/'k`;gXN5J5:cX9C6:cX<8ll859l X6:595<8Nlm!#%'P@* * H''-, WXY ')( 'W8OC5XJCN>6598NlY>K9OK6Ol ll5N8K>859 98 : 9 )!$$ H'#%A, '*n '# 1!( #'"%-')( !-'-' ( '#'-'%(, ( 1"!-' -%#*&" 1"!-' -"'- !#'"!' , ' ''1"-"-', !!""* *! (%1'-'!%'''1/"% #" ''A, !' '('" %#(*n '#(! " -'#'-!, * &(%1-'!%""?%'11' )'T'-#%@ 1/% '((! '"*&A#/" #%"( )'"* &(%1-'!%)'"* &(%1-'!%)'"#. '* )< * )< F1('-%1-(-'!%#(""(! '" %1''%'A1''((A'#. '-'*j#' '''#''1/ #%((! '"* 89 >< +, -. /0123+, -. /01245 +''A!#'%(''Jb:oJKc!( - (, 489O5BlTd""(%)''1' ''% "#'"1' !1'-!( #'""'"* +' -', '( , '"% "'-!('/" ''E G, -!--(#3Y>K6>3* $!1/3YC>>89:l3-'-, -!-3;59>65JK9CJ3* G, %!-!--#%38lpJKc3-'!1/-'1!' 3YC>>89:l3* $!1/-'1!'3 OqK9NCO65pC6>8Cl3* $!1/-'1!'3i598>563-'-, -!--(#3;rK9:C3 ''!1/1!""(#* '-(#3KqC8l7***3* '-(#3e65BlC***3* $#-'!1/'#3ig[stt*f[I3;\gi -', ! 3u68qC63* '-(#3gv3-'!1/)"'!'# 3i5OCJl3* H'!( -)'-'1((# ' !( #'("-'!)"%('1"(-"* j1-%489O5BlTd(%'1#'%'A-' , . ''!(-1"!A#" -', '" ''1/ #%"489O5BlTd* F'--, ''% "ig[stt*f[I -, A, (%'#''1'' , *+'''- !('#'11-%-A##'-" (/" '"""BCD%)(E 98 = /+ F''-, -'%#1-(!( #'" ' ""* * - . )* 9 ) !"# j(-(##' ', '-'-!#" "* $%&'( !"# F1%/!( #'"#', '!( #-'-, * w' #-'-', '!( #'"i ' /-1 '"?-', '''"Ml>K9ODc@d''!" !( #'"MlblpC9Od' #"Mp5BC65==@'" 1%/" #'-'!#* H-(#iC9b#' '#%1/%' )(A'#. '* ) *+, (# j(, '-(, )' '! ) '')!( ')(A'#. '* , "!-!. # j(-(##' '' '"! " )(A'#. '* ?89 /+ j!( #'%'#"1 '"((! '"!( # , %, . '''# -''-!#*j( #' '(''* 6!78 $ L(#"( 1("-'"1""-'"-'"-' ''1!( #'"""#' "-')-!"1 (('")*j-!(#1' ', % ' '' /-#)* jA''# '(!, h%(!' '-, )"-'"* +'%/' (#1(('") '-!('/" ''* '-(#iC9bA'#. ')* +' ''!( #'?1 "''-*!*@ ''-(, *w''#-#%( (#'-(# $' * x'-(, ''(## (#%* j%#"'!!' 1"''"-(# $' * n #')''"-(#iC9b* 98 @ /+ 6!79$ F''1'-#( 1')')* ''-, '(, . ''-#%''''-%#-' 'A1"-%#(A'#. ')* / 01 2 345-%6("2"%+, (78 BRIGHTNESS CONTRAST 66 92 9:%&" ; !B 8 C** D E* D A 89 /+ 4< ="7 21();5J56"#'(#'- ""* COLOR PRESET TEMP RED GREEN BLUE 6500K 9300K >%":%& ; !"5. ?= GHI D F: GHI D J*0 +D J*0 +D J*0 +D /+0. . * *0+< 4 !, ", ":?# +, #7 <D @AB4+ : ", "7 C4:6::%7 /47 4 ), %7 /++ D 98 F /+ 4+?, (:6%"#7 &'"%#%('''(# !"', M %/, d, M-, * POSITION 66 45 9:%&" ; !"1'!', ""'(!-, -''-("-' '#' ' )('#% )"(%!-'', #''#. ' #'"', %"(_"!, M!-* F% (, '!( #'((!-)'#''%, !'!, '* j%, -'(-'!) )(_"%#'1 ")! (-)%''"'-(, ''-'' _'!( #" (, ''#'1%-'#' '. #"?#"' , "(_"@A10 -'#"_/(%1'!"% , !!(%#/*$-"', !!"''A1'1(A# , A" !''/'''(/!)'. #!-!-)', %' (('"1''A) '#'/'-" '. #"*H! --'!)''1$ ) | -)#'' #'# #%(_" (1(#*$-"', !!"''A1'-' '( 1''-#''_'(!-)/!)%1' '1(''-''-('1'1?%)''-') '"" '%@1'#'''1(( !# ) ''-*F%)'''-(, ''-''' _'(!-)/!)?8@_'%)'"'%"' _''#'-(, . ''-'#'''#'"#' 1( (1"#?88@_''#''' 1(''-''-('1'1%)'"'%"-') ' /'''(%1''1(''-, #* S6&'("!)#:"; &#, H*#(#!!*(, (# +''!, (#"-("(/" '(!-'"/!-', #%)"" )"%1'''#'', '%/"#'"'-"' , "(_"-1(' -'##'', %"(_"*&#-', #' #'', %"%#'%'1"1'/"%( )"" )"'!A##'' , "#'( -''-('?('' , A'_@* ; , 6#(#!!*(, (# F )%-'!)!'''('1('E?'@A'!1 ''-()?@! -, %"%')%"1 ''!'(%'1''? @/(%1-( (#-'-?%@!( #''#"" %(1"%' 'A1"!( #'" '_?@'-', !!!'#'((( -', '"?@, !!"/'1"( #. ', ')'a! )"* Fa${jV$x$zLRa$2zjj||FVFHF$++RF&F+VjHF VLLVzGF&$&x$&F2$HLVLL{* &HLnj2LLR$zHV$$HjzjLHLz&xRL{HLzGLazGjzL LLzjaFLH$&zZFVF$++RF&F+zj$2LV$R&z2LHFHj GjHj||F|LHFHj+zj&R+G$GVz2${L&GLL$VzLVz}$Hjz&HF azjVG$zjHF&VFHF&$++RF&F&LZ&jRHFGjLVz}$Hjz jVjj{Z* 98 K 9** ; , 6#+*%(#:""E(=, # &HLnj2LLR$zHV$$HjzjLHLz&xRL{HLzGLazGjzLLz jL}F2zZ&$z&LRjV$xL{Hjz2$HF{jVLR&jaF|Z&F $++RF&F&$z{jzLz2L{jazG$&GjzjLG|$z&HzG$& jL}F2zZ&$z&LRazGjzLR&H$*F&$Gj2zj$VzHZ&Fa${ $RR{$Hjz+zjjZ|$zja$aL2${Z{+zjj2$&$&$22$&$& $zazG$&&R2HZ2jHzG$&jV$L2${$&}F2z$&j{$~jVHFHj jLHLj{nj&z}L{Hjz&$&R2nj&F$++RF&F&jazGLVj~zj j||$&{L2zG$&$ZVz$&* L''A#"""()"%)#-', #'%-''%'"%-'%#'"-#"%_( !#'(A#''1 'A#'!''--'1 -'!1, ''-1" !, ", '(!-1". #"*& '( 1'')-%#-'()" '(!-1". #"% ( '#-', 1 'T*' , "(( --1( _"(-, !. #'* 69<=*>>79! ABBB &)A'!("("("-'(")""a!"1" )""((%)_"#' , ' (, '! _'1%('''/ , . ' '-# '#"?(!' '1-'((! ) ") -"-'"'-!(#'"@'"-''/)(-)-' -)(''-'"-'-'P (!' '1(! %#-, #' )A'-#(_"- #%" ?(!' '1% ' -', '% '' '#@(!'', !!'_'?**(!-" /!"! -''! -)@()' (%('( --1_"''!!, ('( %%1'*F%, -'"$ )" '1" P-#'-, 1hz'('#(P* 89 HP 17" Color Monitor User's Guide Regulatory Information Regulatory Information DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: Declares, that the products: Product Name: Model Number: HP France 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE 17-inch Color Monitor D8906A* (the "*" can be any alphanumeric character). Conform(s) to the following Product Specifications: -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 SAFETY -Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4+A11 ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY -CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994 +A1+A2 Class B1) -EN 50082-1:1992 IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD IEC 801-3:1984 - 3V/m IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines - IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995 - GB9254-1998 - FCC Title 47 CFR, Part 15 class B1) - ICES-003, Issue 3 - VCCI-B - AS/NZ 3548:1995 Products bearing the CE marking(2) also comply with: IEC 61000-3-2:1995 Those products comply with requirements of the following Directives and carry the CE marking accordingly: EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. [. . . ] Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 2) All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE Marking. Grenoble, November 2000 Didier CABARET Quality Manager For Compliance Information ONLY, contact: USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου HP PHOTOSMART A436

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου HP PHOTOSMART A436.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag