οδηγίες χρήσης INDESIT GCO120

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο INDESIT GCO120 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο INDESIT GCO120 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο INDESIT GCO120


INDESIT GCO120 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (901 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς INDESIT GCO120

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] B 69 - - A - E 2 EN 60745 - , - - , ! , / SERVICE K - ! D 2, , ' / , ' INDESIT - INDESIT ( www. skileurope. com) IBO , ( ) - 2002/96/ , - 9 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB) and the vibration < 2. 5 m/s2 (hand-arm method; uncertainty K = 1. 5 m/s2). [. . . ] NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB) and the vibration < 2. 5 m/s2 (hand-arm method; uncertainty K = 1. 5 m/s2). Technical file at: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est < 70 dB(A) (dviation standard: 3 dB) et la vibration < 2, 5 m/s2 (mthode main-bras; incertitude K = 1, 5 m/s2). Dossier technique auprs de: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes < 70 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB) und die Vibration < 2, 5 m/s2 (Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1, 5 m/s2). Technische Unterlagen bei: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine < 70 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB) en de vibratie < 2, 5 m/s2 (hand-arm methode; onzekerheid K = 1, 5 m/s2). Technisch dossier bij: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB) och vibration < 2, 5 m/s2 (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1, 5 m/s2). : INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 08 INDESIT Europe BV A. Kloot 102 RO DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, n conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (pn la 28. 12. 2009), 2006/42/CE (ncepnd cu 29. 12. 2009). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de < 70 dB(A) (abaterea standard: 3 dB) iar nivelul vibraiilor < 2, 5 m/s2 (metoda mn - bra; incertitudine K = 1, 5 m/s2). Documentaie tehnic la: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 < 70 dB(A) ( : 3 dB) < 2, 5 m/s2 ( -; K = 1, 5 m/s2). : INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SK CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nau vlastn zodpovednos prehlasujeme, e tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, v slade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja < 70 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB) a vibrcie s < 2, 5 m/s2 (metda ruka - paa; nepresnos K = 1, 5 m/s2). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi < 70 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi < 70 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: INDESIT Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi < 70 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija < 2, 5 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου INDESIT GCO120

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου INDESIT GCO120.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag