οδηγίες χρήσης LG F1073TD5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG F1073TD5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG F1073TD5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG F1073TD5


LG F1073TD5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2990 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG F1073TD5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚÁÈ· ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ÂÍ·Á^Á<~, ÈfiÙÈ Ô ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi~ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·~ ÌÔÚÂ> Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÂ> Î·È i· ÙÚ·Ì·ÙÈÛiÂ>ÙÂ. KÚ·ÙÂ>ÛÙ ٷ ·ÈÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. MË ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÔÔÈÔ<ÔÙ ÂÌfiÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. AÓ ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÁÈ· ÔÏ Î·ÈÚfi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~. [. . . ] AÓ È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ §ÂÈÙÔÚÁ>·~ Û AÊÁÚ·ÓÛË < AÂÚÈÛÌfi, ÙfiÙÂ Ë ÛÛÎÂ< i· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Û AÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·. 3 AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Turbo ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙË~ ¯ÚÔÓÈÎ<~ ÂÚÈfiÔ Ù^Ó 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ> ÙÔ < . AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H ÛÛÎÂ< ·ӤگÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ< ÚiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Ú>·~ Î·È ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú·. 4 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· , Ï. 16 Î·È 17. G-13 E§§HNIKA AÊÁÚ·ÓÛË AÓ Ë ÁÚ·Û>· ÛÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ Â>Ó·È ÔÏ , , ËÏ< ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·ÊÁÚ·ÓÛË ¯^Ú>~ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ¿Ú· ÔÏ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô. 1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (On/Off). AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: x AÓ¿, ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· 5 way ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. x H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ô Â>¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ·>· ÊÔÚ¿. x H¯Â> Ô , ÔÌ, ËÙ<~. ¶POTMOXH H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û>·~ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÛÙÂ> ËÌÈ¿ ·fi: x AfiÙÔÌÂ~ ÂÎÎÈÓ<ÛÂÈ~ x ¢È·ÎÔ< ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÚÔ¯<~ £· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ>· ÏÂÙ¿. 2 AÓ ÂÓ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ¤ÓÂÈÍË ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ MODE Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ>. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: x H¯Â> Ô , ÔÌ, ËÙ<~ οi ÊÔÚ¿ Ô È¤ÂÙ ÙÔ MODE. x H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Û AÊÁÚ·ÓÛË. MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ TMËÌÂ>^ÛË ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÙÈÁÌ<. 3 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ PÀ£ªTMTM £ªTMTM Ì>· < ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. O^~ ·ÎÚÈ, Ò~ ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚÁÈÔ ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ÌÔÚÂ> Ó· ÚiÌÈÛÙÂ> οiÂÙ·, Ù· ÂÛ^ÙÂÚÈο ÙÂÚÁÈ· ÌÔÚÔÓ Ó· ÚiÌÈÛÙÔÓ ÔÚÈfiÓÙÈ·. 1 PiÌ>ÛÙ ÙÔ Î¿i ÛÓÔÏÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚÁ>^Ó Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÈiÌËÙ< i¤ÛË, ÛÚÔÓÙ¿~ ÙÔ Ï¿ÁÈ· ÂÍÈ¿ < ·ÚÈÛÙÂÚ¿. G-17 E§§HNIKA PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ On ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ·ÙfiÌ·Ù· Ë ÛÛÎÂ< ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÂÔ̤ÓË ÂÚ>ÔÔ ¯ÚfiÓÔ. MÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ ·fi 30 ÏÂÙ¿ ¤^~ 24 ÒÚÂ~. 1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÂÈiÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ START Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÚÔÛÈ·ÛÙÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ¯ÚfiÓÔ~. MÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ ·fi 30' ¤^~ 24 ÒÚÂ~. 2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÎÚ^ÛË) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>·. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: x EÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ~ Ô ·Ô̤ÓÂÈ. x TMÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·, ÔÛ, <ÓÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË. x O ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Î·È Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÍ·Ê·Ó>ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔifiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10 ÂÙÂÚfiÏÂÙ·. x H ÛÛÎÂ< ÍÂÎÈÓ¿ ·ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ<~ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Ṳ̂ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ·Ê·Ó>ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÎ Ù^Ó ÚÔÙ¤Ú^Ó, ·Ù¿Ù ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤^~ fiÙÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> ÂÈiÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚËÛÙËÚ>Ô. AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: x H ÛÛÎÂ< Ê· ÏÂÈÙÔÚÁ>ËÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿, , ÂÈ. 3 AÎÚ^ÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On 1 °È· Ó· ·ÎÚÒÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ON TIMER Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÚiÌÈÛË ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/·ÎÚ^ÛË). 2 TMËÌÂ>^ÛË AÓ i¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ<, ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËiÂ> Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (ON/OFF). G-18 PiÌÈÛË ÙÔ XÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off O ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË~ Off Û·~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ì>· ÂÔ̤ÓË ÂÚ>ÔÔ ¯ÚfiÓÔ. MÔÚÂ>Ù ӷ ÚiÌ>ÛÂÙ ÙË ¯ÚÔÓÈÎ< ÂÚ>ÔÔ ·fi 30 ÏÂÙ¿ ¤^~ 24 ÒÚÂ~. 1 °È· Ó· ÚiÌ>ÛÂÙ ÂÈiÌËÙfi ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ȤÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off Ì>· < ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÊÔÚ¤~ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ô ÂÈiÌËÙfi~ ¯ÚfiÓÔ~. [. . . ] AÔÌ·ÎÚÓÂÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô ¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì Ì>· ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÎÔ· < Ì Ì>· , ÔÚÙÛ·. K·i·ÚÂ>ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi οÏÌÌ· Ì ¤Ó· Ê·ÛÌ· Î·È Ì ¯ÏÈ·Ú< Û·ÔÓ¿· (ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù , ÂÓ>ÓË, ÛÎfiÓÂ~ ηi·ÚÈÛÌÔ < ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο). E·Ó·ÙÔÔiÂÙÂ>ÛÙ ٷ Ê>ÏÙÚ· ·¤Ú· Î·È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi οÏÌÌ·. x AÓ ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÈ ÙË ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG F1073TD5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG F1073TD5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag