οδηγίες χρήσης MAKITA 9401

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MAKITA 9401 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MAKITA 9401 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MAKITA 9401


MAKITA 9401 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (648 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   MAKITA 9401 ANNEXE 220 (356 ko)
   MAKITA 9401 ANNEXE 244 (886 ko)
   MAKITA 9401 9016B (133 ko)
   MAKITA 9401 ANNEXE 472 (356 ko)
   MAKITA 9401 ANNEXE 719 (886 ko)
   MAKITA 9401 ANNEXE 428 (263 ko)
   MAKITA 9401 ANNEXE 923 (272 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MAKITA 9401

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Termenul de "scul electric" folosit n indicaiile de avertizare se refer la sculele electrice alimentate de la reea (cu cablu de alimentare). 1) SIGURANA LA LOCUL DE MUNC a) Pstrai-v locul de munc curat i bine iluminat. Dezordinea la locul de munc sau existena unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente. b) Nu folosii maina n medii cu pericol de explozie, acolo unde exist lichide, gaze sau pulberi inflamabile. [. . . ] Sculele electrice pot produce scntei care s aprind pulberile sau vaporii. c) Nu permitei accesul copiilor i al altor persoane n timpul lucrului cu maina. 2) SECURITATE ELECTRIC a) techerul de racordare a mainii trebuie s se potriveasc cu priza de alimentare. techerele nemodificate i prizele de curent adecvate acestora reduc riscul de electrocutare. IBO , ( ) - 2002/96/ , - 8 62 91 92 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 87 dB(A) and the sound power level 98 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 2. 1 m/s2 (hand-arm method; uncertainty K = 1. 5 m/s2). Technical file at: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 87 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 98 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 2, 1 m/s2 (mthode main-bras; incertitude K = 1, 5 m/s2). Dossier technique auprs de: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 87 dB(A) und der Schalleistungspegel 98 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 2, 1 m/s2 (Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1, 5 m/s2). Technische Unterlagen bei: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 87 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 98 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 2, 1 m/s2 (hand-arm methode; onzekerheid K = 1, 5 m/s2). : MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. UA GR CE YMBATOT : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK ( 28. 12. 2009), 2006/42/EK ( 29. 12. 2009). Y / Y EN 60 745 87 dB(A) o 98 dB(A) ( : 3 dB), 2, 1 m/s2 ( / - K = 1, 5 m/s2). : MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 07 MAKITA Europe BV A. Kloot 94 RO DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 745, EN 55 014, n conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (pn la 28. 12. 2009), 2006/42/CE (ncepnd cu 29. 12. 2009). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 87 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 98 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibraiilor 2, 1 m/s2 (metoda mn - bra; incertitudine K = 1, 5 m/s2). Documentaie tehnic la: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 87 dB(A) 98 dB(A) ( : 3 dB), 2, 1 m/s2 ( -; K = 1, 5 m/s2). CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nau vlastn zodpovednos prehlasujeme, e tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 60 745, EN 55 014, v slade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 87 dB(A) a rove akustickho vkonu je 98 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s 2, 1 m/s2 (metda ruka - paa; nepresnos K = 1, 5 m/s2). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 87 dB(A) a jakost zvuka 98 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: MAKITA Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 87 dB(A), a jaina zvuka 98 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MAKITA 9401

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MAKITA 9401.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag