οδηγίες χρήσης MAKITA BLS713

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MAKITA BLS713 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MAKITA BLS713 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MAKITA BLS713


MAKITA BLS713 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2204 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MAKITA BLS713

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. P INFORMAES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instrues e tenha certeza de entend--las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. 3 3 MANUAL DE INSTRUCCIONES Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Italy EXEIPIIO XEIPIMOE E INFORMACIN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. [. . . ] Krj hogy a gp hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a kezelsi utastsokat. BRUKSANVISNING S PN 249119 REV. 01 (12/02) VIKTIG INFORMATION: Ls instruktionerna noggrant och frskra dig om att du frstr dem innan du anvnder utrustningen och spara dem fr framtida behov. G. 1 2 3 L. 1 GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE BERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHUTZBLECHES FR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN SAMMANFATTANDE TABELL VER KORREKT KOMBINATION AV SKRHUVUD/SKERHETSSKYDD OVERSIGTSTABEL VEDRRENDE DEN KORREKTE SAMMENSTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKRM TAULOKKO LEIKKAAVAN PN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMST TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRDSPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJRM/SIKKERHETSVRN TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAO DA CABEA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANA EPIHTIKO INAKA IA THN EIHMANH TOY KATAHOY POYAKTHPA, ME IAOPA KOTIKA E APTHMATA SSZEFOGLAL TBLZAT: A NYRFEJ SSZELLITSA / BALESETVDELEM A EC Declaration of Conformity The undersigned, authorised by E. O. P. I. , declares that the following products: Petrol Brushcutter 34-38cc, manufactured by E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, are in accordance with the European Directives 98/37/EEC (Machinery Directive), 93/68/CEE (CE Marking Directive) & 89/336/CEE (Directive on electromagnetic compatibility), directive 2000/14/CEE (Annex V). : EU Overensstemmelseerklring Undertegnede, bemyndiget af E. O. P. I. , erklrer herved, at flgende produkter: Benzindrevet Grstrimmer 34-38cc, E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, er i overensstemmelse med de eurpiske direktiver 98/37/EEC (Maskineri direktiv), 93/68/CEE (CE mrkningsdirektiv) & 89/336/CEE (EMC-direktiv), direktiv 2000/14/CEE (Annex V). I 34/38cc 4a 0, 095" 2. 4mm 197" 5000mm D Dichiarazione di Conformit CE Il sottoscritto, autorizzato dalla E. O. P. I. , dichiara che i seguenti prodotti: Decespugliatori 34-38cc, costruito da E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, sono conformi alle Direttive Europee: 98/37/EEC (Direttiva Macchine), 93/68/CEE (Direttiva Marcatura CEE) & 89/336/CEE (Direttiva Compatibilit Elettromagnetica), direttiva 2000/14/CEE (Allegato V). / EY Julistus Vastaavuudesta Allekirjoittanut, E. O. P. I. in valtuttaamana, vakuuttaa ett seuraavat tuotteet: Polttomoottorikyttinen pensasleikkuri 34-38cc, ja jotka on valmistanut E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, ovat Euroopan direktiivien 98/37/EEC (Koneisto-direktiivi), 93/68/CEE (CE Merkint-direktiivi) & 89/336/CEE (Elektromagneettinen Yhteensopivuus-direktiivi) mukainen, direktiivi 2000/14/CEE (Liite V). 240853B 247208 F 4T 9" 230 mm 226134B 247208 D B Dclaration de conformit Europenne Le soussign, dment mandat par E. O. P. I. , dclare que les produits suivants: Petrol Brushcutter 34-38cc, fabriqus par E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, sont conformes aux Directives Europennes 98/37/EEC (Directive Scurit Machine), 93/68/CEE (Directive Marquage CE) & 89/336/CEE (Directive EMC), directive 2000/14/CEE (Annexe V). ; EF Erklring om Overensstemmelse Undertegnede, autorisert av E. O. P. I. , erklrer at fgende produkt Bensindrevet gress/krattrydderen 34-38cc, konstruert av E. O. P. I. 23868 Valmadrera (Lecco) Via Como, 72 Italia, er i overensstemmelse med fgende europeiske direktiver: 98/37/CEE (Maskineridirektiv), 93/68/CEE (CE-merkingsdirektiv) & 89/336/CEE (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet), direktiv 2000/14/CEE (Annex V). 4b E H. 1 2 M. 1 2 4T 10" 255 mm 226135B 247208 NL C CE Konformittserklrung Der Unterzeichnete, bevollmchtigt durch E. O. P. I. , erklrt, da folgende Gerte: Benzin Motorsensen 34-38cc, hergestellt durch E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, den Europischen Richtlinien 98/37/EEC (Maschinenrichtlinie), 93/68/CEE (CE Kennzeichnungsrichtlinie) & 89/336/CEE (EMV Richtlinie) entsprechen, richtlinie 2000/14/CEE (Anhang V). G Declarao de Conformidade O abaixo assinado, autorizado por E. O. P. I. , declara que os seguintes produtos: Roadora a Gasolina 34-38cc, fabricada por E. O. P. I. , Valmadrera, Italia. esto de acordo com as Directivas Europeias 98/37/EEC Directiva de Maquinaria), 93/68/CEE (Directiva de Marcao CE) e 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidade Electromagntica), directiva 2000/14/CEE (Apndice V). 8T 9" 230mm 236711B S 3 4 8T 10" 255mm 247208 236713B 247208 24T 9" E Declaracion de cumplimiento de la directriz de la UE El abajo firmante, autorizado por E. O. P. I. , afirma que los siguientes productos: Desbrozador Gasolina 34-38cc, fabricados por E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, cumplen con las directivas Europeas 98/37/EEC (Directiva sobre Maquinaria), 93/68/CEE (Directiva sobre Marcas de la CE) & 89/336/CEE (Directiva sobre `Compati-bilidad Electro Magntica'), directiva 2000/14/CEE (Anexo V). @ E EE O , e E. O. P. I. , : K B 34-38cc, E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, HA E E 98/37/CEE ( M E ), 93/68/CEE ( CE E ) & 89/336/CEE ( H E ), A 2000/14/CEE ( V). DK 240998B 240936B 240553 236677 FIN F EG Conformiteitsverklaring Ondergetekende, gemachtigd door E. O. P. I. , verklaart dat de volgende produkten: Benzine Bosmaaier 34-38cc, geproduceerd door E. O. P. I. , Valmadrera, Italia voldoen aan de Europese Richtlijnen 98/37/CEE (Machinerie Richtlijn), 93/68/CEE (EG Markering Richtlijn) & 89/336/CEE (Richtlijn aangaande elektromagnetische compatibiliteit), richtlijn 2000/14/CEE (Annex V). Technikai lersok Alulrott, rendelkezve a E. O. P. I. 23868 Valmadrera (Lecco) Via Como, 72 Italia, gyrtott, megfelel az eurpai szabvnyoknak: 98/37/CEE (gpekre vonatkoz), 93/68/CCE (mrkzsnak) s 89/336/CEE (elektromgneses sszeegyeztetehetsgnek) megfelenek, direktva 2000/14/CEE (Mellklet V). I. N. 230mm N P L EG-frskran om verensstmmelse Undertecknad, auktoriserad av E. O. P. I. , frskrar att fljande produkter: Bensintrimmer 34-38cc, tillverkade av E. O. P. I. , Valmadrera, Italia, r i verensstmmelse med fljande europeiska direktiv 98/37/EEC (Maskindirektiv), 93/68/CEE (CE-mrkningsdirektiv) & 89/336/CEE (Elektromagnetisk kompatibilitet), direktiv 2000/14/CEE (Annex V). 80T 9" 240953B GR 230mm 240936B 240553 H Valmadrera, 15. 12. 01 Pino Todero (Direttore Tecnico) E. O. P. I. 236677 g TECHNICAL DATA 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 DISPLACEMENT (cm3) BORE AND STROKE (mm) ENGINE OUTPUT (Kw) ENGINE SPEED AT MAX POWER (min-1) MAXIMUM SPEED, NO LOAD (min-1) MINIMUM SPEED (min-1) BLADE SHAFT SPEED (min-1) BLADE LOCKING NUT TIGHTENING TORQUE (Nm) DRY WEIGHT (kg) FUEL TANK CAPACITY (cm3) SOUND PRESSURE LEVEL (AT THE OPERATOR'S EAR) LpAav (dBA) (ISO7917) GUARANTEED SOUND POWER LEVEL LwAav (dBA) (ISO 10884) MEASURED SOUND POWER LEVEL LwAav (dBA) (ISO 10884) VIBRATIONS LEVEL STRING HEAD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN VIBRATIONS LEVEL BLADE (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN i DATI TECNICI 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 CILINDRATA (cm3) ALESAGGIO x CORSA (mm) POTENZA (Kw) REGIME DI MASSIMA POTENZA (min-1) VELOCIT MAX A VUOTO (min-1) VELOCIT DI MINIMO (min-1) VELOCIT ALBERO PORTALAMA (min-1) COPPIA SERRAGGIO DADO BLOCCALAMA (Nm) PESO A SECCO (Kg) CAPACIT SERBATOIO MISCELA (cm3) PRESSIONE SONORA (ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE) LpAav (dBA) (ISO 7917) LIVELLO POTENZA SONORA GARANTITA LwAav (dBA) (ISO 10884) LIVELLO POTENZA SONORA MISURATA LwAav (dBA) (ISO 10884) LIVELLO VIBRAZIONI TESTA A FILI (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN LIVELLO VIBRAZIONI LAMA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN f CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 CYLINDREE (cm3) ALESAGE/COURSE (mm) PUISSANCE (kW) REGIME MAXIMUM DE PUISSANCE (min-1) REGIME MAXIMUM A VIDE (min-1) REGIME DE RALENTI (min-1) REGIME ARBRE DE TRANSMISSION/LAME (min-1) COUPLE DE SERRAGE VIS BLOCAGE DE LAME (Nm) POIDS A VIDE (Kg) CAPACITE DU RESERVOIR (cm3) PRESSION SONORE ( L'OREILLE DE L'OPERATEUR) LpAav (dBA) (ISO 7917) NIVEAU DE PUISSANCE SONORE GARANTI LwAav (dBA) (ISO 10884) NIVEAU DE PUISSANCE SONORE MESUR LwAav (dBA) (ISO 10884) VIBRATIONES TETE FIL NYLON (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN VIBRATIONES LAME (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN C TECHNISCHE DATEN 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 HUBRAUM (cm3) BOHRUNG X HUB (mm) LEISTUNG (Kw) HCHSTDREHZAHL (min-1) OBERE LEERLAUFDREHZAHL (min-1) LEERLAUFDREHZAHL (min-1) DREHZAHL SCHLAGBLATTWELLE (min-1) ANZUGSMOMENT SICHERUNGSMUTTER (Nm) TROCKENGEWICHT (Kg) TANKINHALT (cm3) SCHALLDRUCK (AM OHR DES BENUTZERS) LpAav (dBA) (ISO 7917) SCHALLLEISTUNGS - STUFE GEWHRLEISTET LwAav (dBA) (ISO 10884) SCHALLLEISTUNGSSTUFE GEMESSEN LwAav (dBA) (ISO 10884) FADENKOPFVIBRATIONEN (ISO 7916) (m/s2 )MAX-MIN SCHLAGBLATTVIBRATIONEN (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 1 e DATOS TECNICOS 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 CILINDRADA (cm3) DIAMETRO Y CARRERA (mm) POTENCIA DEL MOTOR (Kw) REGIMEN DE MAXIMA POTENCIA (min-1) VELOCIDAD MAXIMA EN VACIO (min-1) VELOCIDAD AL MINIMO (min-1) VELOCIDAD EJE/CUCHILLA (min-1) LLAVE DE TORSION TORNILLO DE FIJACION DE LA CUCHILLA (Nm) PESO EN VACIO (Kg) CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (cm3) PRESION SONORA (AL OIDO DEL USUARIO) LpAav (dBA) (ISO 7917) NIVEL DE POTENCIA SONORA GARANTIZADA LwAav (dBA) (ISO 10884) NIVEL DE POTENCIA SONORA MEDIDA LwAav (dBA) (ISO 10884) VIBRACIONES CABEZA DE HILO (ISO 7916 ) (m/s2) MAX-MIN VIBRACIONES CUCHILLA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN h TECHNISCHE GEGEVENS 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 INHOUD MOTOR (cm3) BORING EN SLAG (mm) MOTOR VERMOGEN (Kw) TOERENTAL BIJ MAXIMAAL VERMOGEN (min-1) MAXIMUM SNELHEID, ZONDER BELASTING (min-1) MINIMUM SNELHEID (min-1) SNELHEID BOOM-BLAD (min-1) BLADBEVESTIGINGSBOUT (Nm) LEDIG GEWICHT (Kg) INHOUD BRANDSTOFTANK (cm3) DUTCHI GELUIDSDAUK (AAN HET DOR VAN DE GEBRUIKER) LpAav (dBA) (ISO 7917) GEWAARBORGD GELUIDSVERMOGENSNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) GEMETEN GELUIDSVERMOGENSNIVEAU LwAav (dBA) (ISO 10884) VIBRATIE NYLON DRAADKOP (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN VIBRATIE MAAIBLAD (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN s TEKNISKA DATA CYLINDERVOLYM(cm3) BORRNINGxSLAG (mm) 35x30 EFFEKT (kW) VARVTAL VID MAX. EFFEKT (min-1)8. 000 HGSTA HASTIGHET VID TOMGNG (min-1) LGSTA HASTIGHET (min-1) HGSTA HASTIGHET KLINGA (min-1) SPNNINGSMUTTRAR FR BLOCKERING AV KLINGAN (Nm) TORRVIKT (Kg) BRNSLETANKENS KAPACITET (cm3) LJUDNIV (vid rat) LpAav (dBA) (ISO 7917) NIV EFFEKT LJUD-GARANTERAD LwAav (dBA) (ISO 10884) UPPMTT LJUDEFFEKTNIV LwAav (dBA) (ISO 10884) VIBRATIONER NYLONTRDSHUVUD (ISO 7916) (m/s2)MAX-MIN VIBRATIONER KLINGA (ISO 7916) (m/s2) MAX-MIN 34 38x30 1, 2 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 1 900 97 114 113 8, 2-1, 8 9, 05-1, 8 38 40x30 1, 3 8. 000 10. 000 2. 800 7. 700 17 7, 3 900 97 114 113 8, 2-1, 7 9, 05-1, 7 q TEKNISKE DATA CYLINDER (cm3) UDBORING/STEMPESLAG (mm) EFFEKT (Kw) MOTOREFFEKT V. No fumar durante o abastecimento e durante a utilizao g i f C e h s q v { p k Read operator's manual carefully Leggere attentamente questo manuale Lire attentivement ce manuel Lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch Lea cuidadosamente el manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen Ls bruksanvisningen noggrant Ls brugsanvisningen omhyggeligt Lue tm ohjekirjanen huolellisesti Les nye denne manual Ler atentamente este manual Wear safety clothing: 1 Approved safety glasses or face shield / 2 Approved safety helmet / 3 Approved ear defender / 4 Approved gloves / 5 Approved safety footwear Abbigliamento di sicurezza: 1 Occhiali di protezione o visiera protettiva approvati / 2 Casco protettivo omologato / 3 Paraorecchi di protezione / 4 Guanti approvati / 5 Stivali di sicurezza approvati Porter des vtements de protection: 1 Lunettes ou visire de scurit approuvs / 2 Casque de scurit homologu / 3 Protecteur de l'ouie approuv / 4 Gants approuv / 5 Chaussures de scurit Schutzkleidung: 1 Zugelassene Schutzbrille oder Gesichtsschutz / 2 Zugelassener Schutzhelm / 3 Zugelassener Ohrenschutz / 4 Zugelassene Arbeitshandschuhe / 5 Zugelassene Sicherheitsschuhe Llevar ropa de seguridad: 1 Gafas de proteccin o visera de proteccin aprobadas / 2 Casco de seguridad homologado / 3 Protectores de odos homologados / 4 Guantes aprobados / 5 Botas de seguridad homologadas Veiligheidskleding: 1 Goedgekeude veiligheidsbril of gezichtsbeschemer / 2 Gekeurde veilicheidshelm / 3 Gekeurde oor beschermers / 4 Gekeurde handschoenen / 5 Geleude veiligheidsschoenen Anvnd skyddesklder: 1 Skyddsglasgon eller godknt skyddsvisir / 2 Godknd skyddshjlm /3 Godknda ronskydd / 4 Godknda handskar / 5 Godknda skyddsstvlar Ifr dem sikkerheds bekldning: 1 Godkendte sikkerhendsbriller eller visir / 2 Godkendt sikkerhendshjelm / 3 Godkendte hrevrn / 4 Godkendte handsker / 5 Godkendt sikkerhedsstvler Puo pllesi turvavaatteet 1 hyvksytyt suojalasit tai kasvosuojus / 2 hyvksytty turvakypr / 3 hyvksytty kuulonsuojain / 4 hyvksytyt ksineet / 5 hyvksytyt turvakongt Bruk beskyttelsesklr: 1 Bruk godkjente beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm / 2 Godkjent beskyttelseshjelm / 3 Godkjent hrselsvern / 4 Godkjente hansker / 5 Godkjente beskyttelsesstvler Vesturio de segurana: 1 culos de proteo ou viseira protetora aprovados / 2 Capacete protetor homologado / 3 Pra -orelhas de proteo aprovadas / 4 Luvas aprovadas / 5 Botas de segurana aprovadas : 1 E / 2 E M / 3 E / 4 E / 5 E A hasznlati utasitst krjk Balesetvdelmi felszerels: 1) vdszemveg, vagy elrt vdmaszk 2) elrt vdsisak 3) flvd figyelemmel elolvasni 4) elrt keszty 5) elrt vdcsizma Tilos tankols kzben dohnyozni MAX. TA KAYAEPIA EINAI HHTHPIH KAI H EINOH TOY EINAI YNATO NA POKAEEI AY IA KAI ANATO. A , ( EKINHMA KAI TAMATHMA TOY KINHTHPA), , . MH XPHIMOOIEITE TO EPAEIO KAOOY AN O POBEOMENO POYAKTHPA AAEIA EN EINAI EPA TOOETHMENO ( AAH XPHH YNAPMOOHH TH EIA KAI TH KEAH TOY NAON KOPONIOY). ) OTAN XPHIMOOIEITE EIA BEBAIEITE OTI EXEI TOOETHEI O KATAHO POYAKTHPA. ) OTAN XPHIMOOIEITE KEAH NAON KOPONIOY BEBAIEITE OTI EXEI TOOETHEI O KATAHO POYAKTHPA. POEIOOIHH: OTAN XPHIMOOIEITAI OONTTH EIA 24-80 (KYKIKH PIONOEIA), PEEI NA XPHIMOOIEITAI EIH E APTHH YO MN KAI POYAKTHPA AAEIA (POTAIA) YMNA ME TI POIAPAE TOY EPIHTIKOY INAKA (YMBOYEYEITE KAI TO MEPO IA TA POYXA TO KEAAIO KANONE AAEIA: NA OPATE ANTA KPANO). XPHIMOOIEITE ANTA NHIA ANTAAKTIKA KAI E APTHMATA OY IATIENTAI AO E OYIOOTHMENOY ANTIPOOY YNTHPHH. H XPHH MH NHIN E APTHMATN H ANTAAKTIKN AY ANEI TI IANOTHTE POKHH ATYXHMATO. [. . . ] H XPHH MH NHIN E APTHMATN H ANTAAKTIKN AY ANEI TI IANOTHTE POKHH ATYXHMATO. THN EPITH AYTH, H EN ANAAMBANEI KAMIA EYYNH IA TYXON BABE E POA H PAMATA. @ 77 D. YNAPMOOHH TOY POYAKTHPA AAEIA 1) , (P/N 247208) , 24-80. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MAKITA BLS713

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MAKITA BLS713.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag