οδηγίες χρήσης MCCULLOCH M13597

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MCCULLOCH M13597 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MCCULLOCH M13597 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MCCULLOCH M13597


MCCULLOCH M13597 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2041 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   MCCULLOCH M13597 (2910 ko)
   MCCULLOCH M13597 REV 1 (2930 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MCCULLOCH M13597

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG. GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 84 dB(A) und der Schalleistungspegel 95 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration m/s2 (Hand-Arm Methode). CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 84 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 95 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). [. . . ] LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 84 dB(A) och ljudeffektnivn 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration m/s2 (hand-arm metod). CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF. STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 84 dB(A) og lydeffektniveau 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 84 dB(A) og lydstyrkenivet 95 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 2004/108/ETY, 98/37/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 84 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 95 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 84 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 95 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 84 dB(A) e o nvel de potncia acstica 95 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). Kloot 141 M13597 1 2 3, 0 m/s2 1, 5 m/s2 1 GB 2 F D NL S DK N FIN E P I H While surface grinding Uncertainty (K) !Other applications (such as cutting-off) may have different vibration values Pendant le meulage Incertitude (K) !Des autres applications (comme trononner) peuvent entraner des valeurs de vibration diffrentes Beim Oberflchenschleifen Unsicherheit (K) !Trennen) knnen andere Vibrationswerte aufweisen Tijdens het slijpen Onzekerheid (K) !Andere toepassingen (zoals doorslijpen) kunnen andere vibratie-waarden opleveren Ved smrgling ytor Onoggrannhet (K) !Andra applikationer (ssom kapning) dr kan vibrationsvrdena Ved overfladeslibning Usikkerhed (K) !skring) kan have anderledes vibrations vrdier Under sliping flater Usikkerhet (K) !Ved andre applikasjoner (som kapping) kan vibrasjonsverdiene variere Pintahionnassa Epvarmuus (K) !Muissa toiminnoissa (kuten katkaisussa) voi synty erilaista trin Durante la amoladura de las superficies Incertidumbre (K) !Otras aplicaciones (tales como tronzar) pueden tener diferentes valores de vibracin Durante o rebarbe das superfcies Incerteza (K) !Outras aplicaes (tais como cortar) podem ter diferentes valores de vibrao Durante la smerigliatura della superficie Incertezza (K) ! [. . . ] Outras aplicaes (tais como cortar) podem ter diferentes valores de vibrao Durante la smerigliatura della superficie Incertezza (K) !Altre applicazioni (come il taglio) possono avere differenti valori di vibrazione Felletcsiszols kzben Szrs (K) !vgs) lehetsges ms vibrcis rtk 142 1 CZ 2 TR PL RU UA GR RO BG SK HR SCG SLO EST LV LT Pfii brouen Nepfiesnost (K) !vyfiezvn) mohou udvat jin hodnoty vibrac Yzey tafllama esnas>nda Tolerans (K) ! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MCCULLOCH M13597

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MCCULLOCH M13597.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag