οδηγίες χρήσης MCCULLOCH M1359HRB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MCCULLOCH M1359HRB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MCCULLOCH M1359HRB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MCCULLOCH M1359HRB


MCCULLOCH M1359HRB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4679 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   MCCULLOCH M1359HRB (3591 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MCCULLOCH M1359HRB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] © Electrolux Outdoor Products Italy IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. PT IT HU GR CZ INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendë las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. [. . . ] Retain these instructions for future reference. PT IT HU GR CZ INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendë las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure. LIBRETTO D'ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione. 20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jótállást vállalni csak rendeltetésszerüen használatba vett gépekre tudunk. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. C D 2 Strokes Engine totally sintetyc oil F1 McCulloch oil 40:1 50:1 F2 C 2% 1 ltr 5 10 15 20 25 cm3 100 200 300 400 1 ltr 4 5 10 20 2, 5% 25 cm3 100 125 250 500 D F3 E E F4 F4 C E TIVOLI 65 / HG 65 / HT 65 F5 F6 G H1 H2 H3 H4 H5 GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice. DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen. FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis. NL Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om rech- nische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder biervan vooraf bericht te geven. NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel. FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia. varning. SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan för- DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel. ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso. PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do pre- sente manual em qualquer momento e sen aviso prévio. IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso. HU A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasitásban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon bármikor és elözetes bejelentés nélkül változtasson. GR µµ , µ µ µ . ´ CZ Vzhledem k pokraËujícím inovacím si vyrobce vyhrazuje právo mìnit technické hodnoty uvedené v této príruËce bez predchozího upozornení. PL W zwiåzku z programem ciågego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegóach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest czTMßciå wyposaenia wykaszarki. RUS pa E. O. P. I. oo coxpa coo pao a ecee ee exece ea, yoe ao cpy o cyaa, e peypee o o. A. [. . . ] PL W zwiåzku z programem ciågego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegóach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest czTMßciå wyposaenia wykaszarki. RUS pa E. O. P. I. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MCCULLOCH M1359HRB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MCCULLOCH M1359HRB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag