οδηγίες χρήσης NEFF S4956B2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF S4956B2 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF S4956B2 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF S4956B2


NEFF S4956B2 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2216 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF S4956B2

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 5600 053 356 (8212) el PLUNTHRIO PIATWN el Periexümena AporrupantikÜ . Sunoptiküj pßnakaj programmÜtwn Plýsimo skeuþn . KlÞsh thj uphresßaj texnikÞj ecuphrÝthshj pelatþn . 6 Sýsthma aposklÞrunshj neroý 7 SumplÞrwsh tou eidikoý alatioý aposklÞrunshj . [. . . ] To prügramma cekinÜ autümata. LÞch progrÜmmatoj To prügramma Ýxei lÞcei, ütan othn Ýndeich yhößwn 3 emöanisteß h timÞ . 18 el QÝsh thj suskeuÞj ektüj leitourgßaj MerikÜ leptÜ metÜ th lÞch tou progrÜmmatoj: Kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . Kleßste th brýsh (paraleßpetai se suskeuÝj me Aquastop). BgÜlte ta skeýh, aöoý kruþsoun. ¸ndeich upüloiphj diÜrkeiaj progrÜmmatoj MetÜ thn Ýnarch emöanßzetai sto pedßo endeßcewn h anamenümenh diÜrkeia tou progrÜmmatoj. H diÜrkeia tou progrÜmmatoj ephreÜzetai apü th qermokrasßa tou neroý, thn posüthta twn skeuþn kaqþj kai apü to püso lerwmÝna eßnai ta skeýh. Lügw metabolþn autþn twn sunqhkþn mporeß na poikßllei se megÜlo baqmü h diÜrkeia tou progrÜmmatoj (ecartÜtai apü to epilegmÝno prügramma). EpeidÞ h epirroÞ diapistþnetai münon katÜ thn poreßa tou progrÜmmatoj, mporoýn wj ek toýtou na prokýyoun megalýterej xronikÝj diaöorÝj. DiakopÞ progrÜmmatoj Kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . To prügramma paramÝnei apoqhkeumÝno sth mnÞmh thj suskeuÞj. Se perßptwsh sýndeshj me thn paroxÞ zestoý neroý Þ ütan to pluntÞrio Ýxei Þdh zestÜnei to nerü kai h pürta thj suskeuÞj anoßxthke, aöÞnete prþta thn pürta gia merikÜ leptÜ misÜnoixth kai metÜ thn kleßnete. DiaöoretikÜ eßnai dunatün lügw thj diastolÞj na anoßcei h pürta thj suskeuÞj apü münh thj. Gia na sunexisteß h poreßa tou progrÜmmatoj anoßcte pÜli ton kentrikü diaküpth. Entatikü stÝgnwma Me thn energopoßhsh thj leitourgßaj "ENTATIKO STEGNWMA" epitugxÜnetai se üla ta progrÜmmata uyhlüterh qermokrasßa katÜ to cÝbgalma me lampruntikü kai wj ek toýtou kalýtero apotÝlesma stegnþmatoj. (Lügw thj uyhlüterhj qermokrasßaj prosÝxete ta euaßsqhta skeýh. ) KratÞste to plÞktro progrÜmmatoj A pathmÝno kai anoßcte ton kentrikü diaküpth 1 . Sthn Ýndeich yhößwn 3 anabosbÞnei (on) Þ to (off). to Gia n' allÜcete th rýqmish, patÞste to plÞktro progrÜmmatoj A . Kleßste ton kentrikü diaküpth 1 , h rýqmish paramÝnei apoqhkeumÝnh. Programmatismüj xrünou Mporeßte na kaqusterÞsete thn Ýnarch tou progrÜmmatoj se bÞmata miaj þraj mÝxri kai 19 þrej. PatÞste to plÞktro Programma tismüj xrünou 4 tüsej öorÝj, mÝxri h Ýndeich yhößwn 3 na metaphdÞsei . sto PatÞste to plÞktro Programma tismüj xrünou tüsej öorÝj, mÝxri na antapokrßnetai sthn epiqumßa saj o xrünoj sthn Ýndeich. Gia to sbÞsimo tou programmatismoý xrünou patÞste to plÞktro Program matismüj xrünou tüsej öorÝj, mÝxri na emöanisteß sthn Ýndeich yhößwn . to MÝxri thn Ýnarch mporeßte na allÜcete katÜ boýlhsh thn epilogÞ progrÜmmatoj. 19 el DiakopÞ progrÜmmatoj (reset) Müno me anammÝno ton kentrikü diaküpth: PatÞste epß per. 3 deuterülepta sugxrünwj ta plÞktra programmÜtwn A kai C . MetÜ th lÞch tou progrÜmmatoj kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . Gia mia ek nÝou ekkßnhsh anoßcte canÜ ton kentrikü diaküpth 1 kai epilÝcte to epiqumhtü prügramma. SuntÞrhsh kai örontßda O taktiküj Ýlegxoj kai h suntÞrhsh tou plunthrßou saj bohqÜ na apoöeýgete tij blÜbej, protoý autÝj parousiastoýn. ¸tsi ecoikonomeßte xrüno kai den Ýxete problÞmata. [. . . ] Posüthta paroxÞj neroý: toulÜxiston 10 lßtra/leptü Qermokrasßa neroý: SunistÜtai h sýndesh me krýo nerü. Se perßptwsh sýndeshj me zestü nerü h anþterh qermokrasßa 60 °C. Aöaßresh thj suskeuÞj apü to ermÜrio Epßshj kai s' autÞ thn perßptwsh eßnai shmantikÞ h seirÜ twn bhmÜtwn ergasßaj: San prþto bÞma apomonþnete pÜntote th suskeuÞ apü to dßktuo tou hlektrikoý reýmatoj. Diaküyte thn paroxÞ neroý kleßnontaj th brýsh. Diaküyte th sýndesh me to dßktuo apoxÝteushj kai to dßktuo paroxÞj neroý. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF S4956B2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF S4956B2.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag