οδηγίες χρήσης NIKON D70 BROCHURE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NIKON D70 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NIKON D70 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NIKON D70


NIKON D70 BROCHURE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1973 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NIKON D70 DATASHEET (513 ko)
   NIKON D70 (22260 ko)
   NIKON D70 BROCHURE (568 ko)
   NIKON D70 DATASHEET (524 ko)
   NIKON D70 QUICK START GUIDE (5323 ko)
   NIKON D70 ANNEXE 480 BROCHURE (2504 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NIKON D70BROCHURE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] æHºAKH MHXANH SLR O ÂÓiÔÛÈ·ÛÌfi~ ÙË~ , , ËÊÈ·Î<~ Ê^ÙÔÁÚ·Ê>·~ Ì Nikon SLR Â>Ó·È ÙÒÚ· ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· Ù^Ó Ó·ÙÔÙ<Ù^Ó Û·~ Î·È Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~ ·fi ÔÙ¤! Ô ÓÂÌ· >Û^ ·fi ÙËÓ OÏÔÎÏËÚ^̤ÓË ÈÔÊ>· ÈÎfiÓ·~ ÙË~ Nikon ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË ·ÊȤÚ^Û< ÙË~ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ È·ÚÎÒ~ ÛÙÔ~ ÂÏ¿ÙÂ~ ÙÈ~ ηÏÙÂÚÂ~ Î·È , ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓÂ~ Ê^ÙÔÁÚ·ÊÈΤ~ Ù¯ÓÔÏÔÁ>Â~, Ô ÚÔ¤Î, , ·Ó ·fi ÂηÂÙ>Â~ ·Ó¿ÙÍË~ ηÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ÚÔËÁ̤Ó^Ó , , ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË~ , , ËÏ<~ ·fiÔÛË~ ¤ÊÂÚ ÙË Nikon ÛÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ËÁÂÙÈÎ< ÙË~ i¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ>^~ ÌÂÙ·Í Ù^Ó Î·Ù·ÛηÛÙÒÓ Ê^ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. H Nikon D70 ·ÓÙÈÚÔÛ^ÂÂÈ ÙÔ , , ËÏfiÙÂÚÔ Â>ÂÔ Ù^Ó ÔÏÔÎÏËÚ^̤Ó^Ó Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙË~ Nikon Î·È ÙÒÚ· ·Ù<, Ë Ï¤ÔÓ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÚÔÛ^ÈÎ< , , ËÊÈ·Î< SLR Â>Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·~. H ·ÛÓ·ÁÒÓÈÛÙË ·fiÔÛË, Ë ÂÎÔÏ>· ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, Ô ÛÓ·Ú·ÛÙÈÎfi~ ÚÔÛ^ÈÎfi~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ Î·È ÙÔ ÛÛÙËÌ· ÔÏÈÎ<~ ÂÈÎfiÓ·~ Nikon Imaging System οÓÔÓ ÙËÓ , , ËÊÈ·Î< Ê^ÙÔÁÚ·Ê>· ÁÚ<ÁÔÚË ÎÈ ÂÎÔÏË Î·È Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÂÏÂiÂÚÒÓÔÓ ÙË Ê·ÓÙ·Û>· Û·~ ÁÈ· Ó· ËÌÈÔÚÁ<ÛÂÙ ηٷÎÏËÎÙÈΤ~ ÂÈÎfiÓÂ~ Ô i· i¤ÏÂÙ ӷ ÙÈ~ Â>¯ÓÂÙ Û fiÏÔ~. [. . . ] · ·Ú¯Èο ÂÔ̤ӷ Ù^Ó 12-bit ÂÂÍÂÚÁ¿ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Nikon Capture 4 Î·È ·ÂÈÎÔÓ>ÔÓÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·~ 16 bits ·Ó¿ ηӿÏÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÙÔÓÈΤ~ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÂ~ ¯Ú^Ì·ÙÈΤ~ ÈÔÚiÒÛÂÈ~ Ó· ÌÔÚÔÓ Ó· Á>ÓÔÓ Ì ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÈÛÙfiÙËÙ·. MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ ÔÔÈ·<ÔÙ ·fi ·Ù¤~ ÙÈ~ ·ÏÏ·Á¤~ ÂÈiÌÂ>Ù ^~ ¤Ó· Ó¤Ô TMÓÔÏÔ ÔËÁÈÒÓ<, ^~ ·Ú¯Â>Ô TIFF Ù^Ó 48-bit, < ^~ ·Ú¯Â>Ô JPEG, fiÙ·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ< ̤Û^ Internet. OEÓ· ¿ÏÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â>Ó·È fiÙÈ Ù· ·Ú¯Â>· NEF ¤¯ÔÓ Û¯ÂÈ·ÛÙÂ> ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÔÓ ÛÌ, ·ÙfiÙËÙ· ÚÔ~ Ù· ÂÌÚfi~, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·~ fiÏÂ~ ÙÈ~ Ó¤Â~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ Ô i· ÚÔÛÙÂiÔÓ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ~ ÂÎfiÛÂÈ~ ÙÔ Nikon Capture. ÚÁ·Û>· Ì ÙÔ Nikon Capture 4 (ver. 4. 1) Î·È ·Ú¯Â>· NEF · H §ÂÈÙÔÚÁ>· AÔÌ¿ÎÚÓÛË~ ÙË~ TMÎfiÓË~ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ> ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿~ Ô ¤¯ÂÈ ÙÚ·, ˯ÙÂ> Ì ÙË Ì˯·Ó<, ^~ ¯¿ÚÙË< ÂÓÙÔÈÛÌÔ ÙË~ ÛÎfiÓË~ ÙÔ ·ÈÛiËÙ<Ú· Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÍ·ÏÂ>ÊÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÎfiÓË~ ·fi ÙÈ~ Ê^ÙÔÁÚ·Ê>Â~ Û ÊÔÚÌ¿ NEF. AÙfi Â>Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÛ¯Úfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË~ Ï<, , Ë~ Û ÊÔÚÌ¿ NEF Î·È Ì>· ·ÎfiÌË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ< ηÈÓÔÙÔÌ>· ÙË~ Nikon. · K·ÏÙÂÚË ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ·ÚÙ>·~ ÂÈÎfiÓ^Ó >Ó·È Ó·Ùfi Ó· Á>ÓÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ>· ÚiÌ>ÛÂ^Ó Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ Û ÔÔÈÔÓ<ÔÙ ·ÚÈiÌfi ·Ú¯Â>^Ó Î¿ÔÈÔ Ê·Î¤ÏÔ, ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂÈ~ fiÔ ÂÚÁ¿ÂÛÙ Ì ÔÏϤ~ Ê^ÙÔÁÚ·Ê>Â~ Ô ¤¯ÔÓ ÙÚ·, ˯ÙÂ> Û ·ÚfiÌÔÈÂ~ ÛÓi<ÎÂ~. · ËϯÂÈÚÈÛÌfi~ ÙË~ Ì˯·Ó<~ Ô Nikon Capture 4 ÌÔÚÂ> Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÈ~ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÚiÌ>ÛÂÈ~ Ï<, , Ë~ ÙË~ D70, fi^~ ÙÔ bracketing, ·fi ÙÔ PC < ÙÔ Mac Û·~ Ì ÙÔ Î·ÏÒÈÔ USB, ÂÓÒ ÔÈ Ê^ÙÔÁÚ·Ê>Â~ ÌÔÚÔÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÂiÂ>·~ ÛÙÔÓ ÔÏÔÁÈÛÙ< ηٿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ Ï<, , Ë~. N¤Â~ Ó·ÙfiÙËÙÂ~ ÙÔ Nikon Capture 4 (¤ÎÔÛË 4. 1) · Ô ¶ÔÏÏ·Ïfi ¶·Ú¿iÚÔ ÈÎfiÓ^Ó (Multi Image Window) ÂÌÊ·Ó>ÂÈ ÂÈÎfiÓÂ~ ·fi ÔÏÏ·ÏÔ~ ʷΤÏÔ~ ^~ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÈÎÚÒÓ ÂÈÎÔÓÈ>^Ó ÂÚÂÙËÚ>Ô< ¿Ó^ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ R AW MÈÓÈ·ÙÔÚ· Î·È ÍTMÂÙ ÔËÁÈÒÓÍ ·Ú¿iÚÔ MÈÓÈ·ÙÔÚ· Î·È ÍTMÂÙ ÔËÁÈÒÓÍ ¢ÂÔ̤ӷ ÂÈÎfiÓ·~ ÂÍÂÚÁ·Û>· iÌÈÛË. 1 ¢ÂÔ̤ӷ ÂÈÎfiÓ·~ ÂÍÂÚÁ·Û>· iÌÈÛË. 2 ¢ÂÔ̤ӷ ÂÈÎfiÓ·~ ÂÍÂÚÁ·Û>· iÌÈÛË. 3 MÈÓÈ·ÙÔÚ· Î·È ÍTMÂÙ ÔËÁÈÒÓÍ ¢ÂÔ̤ӷ ÂÈÎfiÓ·~ ÂÍÂÚÁ·Û>· ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ Ô ÙÚ¤¯ÔÛ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÂÎÔÏfiÙÂÚË ·Ó·<ÙËÛË, ÂÈÏÔÁ< ÎÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·. · H MÂ>^ÛË ÙÔ OEÁ¯Ú^ÌÔ moiré ÂÚÈÔÚ>ÂÈ ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È ÙÔ moiré Ô ÊÔÚ¤~ R AW R AW AÔi<ÎÂÛË Û ÊÔÚÌ¿ TIFF < JPEG · ÂÔ̤ӷ RAW ̤۷ ÛÙÔ ·Ú¯Â>Ô NEF È·ÙËÚÔÓÙ·È ¯^Ú>~ ·ÏÏ·Á<, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÛÂ~ ÊÔÚ¤~ i· Á>ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û>· Ì ÙÔ Nikon Capture. ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ fiÙ·Ó ÙÚ·, ¿Ù ÁÚ·Ì̤~ Ô ¤¯ÔÓ ÌÈÎÚ< ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í ÙÔ~. · YÔÛÙ<ÚÈÍË Ù^Ó ÓÂfiÙÂÚ^Ó ¯Ú^Ì·ÙÈÎÒÓ ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÙË~ D70. Nikon Capture 4* ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ>Ù ·Ú¯Â>· NEF. · MÂÁ·ÏÙÂÚË Ù·¯ÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË ÏfiÁ^ ÙÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ ÙË~ ·Ó¿ÁÎË~ ÁÈ· (OEÎÔÛË 4. 1, ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ÙËÓ ÔÏÔÎÏ<Ú^ÛË ÙË~ ·Ôi<ÎÂÛË~ ÚÔÙÔ ÂÈÛÙÚ¤, , ÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û>·. · YÔÛÙ<ÚÈÍË Ê>ÏÙÚ^Ó plug-in ÁÈ· ÌÂÁ·ÏÙÂÚË ÂÂÎÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. OE¯ÔÓ <Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ> Ó· ÎÎÏÔÊÔÚ<ÛÔÓ Plug-in ·fi ÙËÓ NIK Multimedia, Inc. · N¤· ÂÚÁ·ÏÂ>· ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~, fi^~ Ô LCH editor Î·È ÙÔ Color booster. · AÂiÂ>·~ ÌÂÙ·ÙÚÔ< JPEG Û NEF Ô ËÌÈÔÚÁÂ> ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·Ú¯Â>· NEF ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ~ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ<ÛÂÈ~ ¯ÒÚÔ, ̤Û^ ÙË~ ÌÂÙ·ÙÚÔ<~ ÙÔ~ ¯^Ú>~ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ·ÔÛÌ>ÂÛË ÙÔ Ú^ÙÔÙÔ. · ¶ÚÔÛi<ÎË ÙË~ ÂÈÏÔÁ<~ "Save and open with application" (AÔi<ÎÂÛË Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ<) ÛÙÔ ÌÂÓÔ File. · ÈÏÔÁ< ·Ôi<ÎÂÛË~ ÌfiÓÔ ÂÈÏÂÁ̤Ó^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó Û ¤Ó· TMÂÙ OËÁÈÒÓ. Ô Nikon Capture 4 ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·ÈÎfi ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÂÈÎfiÓ·~ Î·È Â>Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô Û·~ >ÓÂÈ ÙËÓ Ï<ÚË ÈÛ¯ Ó· MÔÚÂ>Ù ӷ ÂÈÛÙÚ¤, , ÂÙÂ Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ>Ù < ÈÔÚiÒÛÂÙ ÔÛÈ·ÛÙÈο οi ÛÙÔȯÂ>Ô ÙË~ Ê^ÙÔÁÚ·Ê>·~, Û·Ó Ó· ÙËÓ ÙÚ·, ÔÛ·Ù ͷӿ Î·È ·Ùfi ¯^Ú>~ ηÌ>· ÌÂÙ·, ÔÏ< Ù^Ó ·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÔ̤Ó^Ó < Ù^Ó ÚiÌ>ÛÂ^Ó ÙË~ ÂÈÎfiÓ·~. MÔÚÂ>Ù ӷ ·ÔiËÎÂÛÂÙ fiÛÂ~ ·Ú·ÏÏ·Á¤~ ÂÈiÌÂ>Ù ^~ ÌÂÌÔÓ^̤ӷ TMÂÙ OËÁÈÒÓ. OE¯ÂÙ ÛÙË È¿iÂÛ< Û·~ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Î·È ÈÔ Â¤ÏÈÎÙË Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û>·~ ÂÈÎfiÓ·~ Û ÛÓ·ÛÌfi Ì ÔÏÙÈÌË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi Û·~ >ÛÎÔ. *· ·Ú¯Â>· NEF ·fi ÙËÓ D70 ··ÈÙÔÓ ÙÔ Nikon Capture ¤ÎÔÛË 4. 1 < ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË. · YÔÛÙ<ÚÈÍË ÊÔÚÌ¿ ·Ú¯Â>^Ó NEF, TIFF Î·È JPEG ­ Ô Nikon Capture 4 ÔÛÙËÚ>ÂÈ Ï<Ú^~ ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û>· ·Ú¯Â>^Ó NEF (RAW), TIFF Î·È JPEG. [. . . ] 4. 1) 200MB ··ÈÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ì ÂÈϤÔÓ ÂÏÂiÂÚÔ ¯ÒÚÔ 10MB ÛÓ ÙË ÈÏ¿ÛÈ· ¯^ÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙË~ οÚÙ·~ ÌÓ<ÌË~, Ó· È·Ù>iÂÙ·È ÛÙÔ >ÛÎÔ ÙÔ ÛÛÙ<Ì·ÙÔ~ fiÙ·Ó ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ Nikon Capture 4 (ver. 4. 1) 800 x 600 pixels Î·È ¿Ó^ Ì ¯ÚÒÌ· 16-bit (ÚiÌÈÛË High Color/¯ÈÏÈ¿Â~ ¯Ú^Ì¿Ù^Ó). ¶ÚÔÙÂ>ÓÂÙ·È ¯ÚÒÌ· 24-bit (True Color/ ÂηÙÔÌÌÚÈ· ¯Ú^Ì¿Ù^Ó) A·ÈÙÂ>Ù·È ÛÛÎÂ< CD-ROM ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. A·ÈÙÂ>Ù·È ÛÓÂÛË Internet ÁÈ· ·Ó¤, ·ÛÌ· ÂÈÎfiÓ^Ó ÛÙÔ >ÎÙÔ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NIKON D70

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NIKON D70.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag