οδηγίες χρήσης NIKON F5 BROCHURE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NIKON F5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NIKON F5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NIKON F5


NIKON F5 BROCHURE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (971 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NIKON F5 ANNEXE 817 BROCHURE (806 ko)
   NIKON F5 BROCHURE (1365 ko)
   NIKON F5 INSTRUCTION MANUAL (3924 ko)
   NIKON F5 ANNEXE 429 BROCHURE (1133 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NIKON F5BROCHURE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ӷ ^̤ ̷ > ӷ ۷~ ʤ η> SLR 35mm (135) Ϸ<. TSOLASG ERSIARG i<ڷ~ Multi-CAM1300 ԯ~ >~ < ӿ >~ (CPU) , ٷٷ >~ η >, ȷ ~ fi̷~ >~. ӷ< > (Dynamic AF) <~ η ۯfi~ ˯fi~ fi̷~ >~ 8 ηڤ fi̷~ >~ ӿ fi Է< ӿ ̷ٷ>~ Ni-MH MN-30. ̷ٷ>~ LR6 < FR6 i~ . 2 UXSOLESQGRG ^̤ 3D Color Matrix ο ̤ ^̤ ^̤ TM ȯ> ԯ< >~ ¯i> ڿ̷ٷ [P], [S], [A], [M] ȿ~ ~ ٿi~ ~ i~ OE~ ȷڿ̷~ η ٷٷ~ > , <̷ٷ 1/3 EV UKAR ifi Ϸ~ fi~ 3D i<ڷ TTL 5 ^ TM̷ ̷ <^ ٷ Ϸ~ SB-80DX, SB-50DX η SB-27 TMfi~ Ϸ~ ^~ 1/300 . Ϸ~ SB-80DX AMHEJSIJG JASARJETG ^ ˯< ۯ> ȷ ̷< η ifi, > i<, fi ηٷ< η^̤ ۷>, ٷfi ^fi η Ϸȯȷ ʿȷ ȷ ʷϤ~ ڿ̷ i< , ԯ< η fi fi > >^ fi̷ ȿ^, ̷> ȷ ^ fi 150. 000 ~ KKA Ԥ~ 10 fi^ ȷ ¯fi ~ ˯<~ i < Ԥ~ > η < >~ <, ifi, ̷ (4 . [. . . ] <̷ٷ ^̤~ η Ϥ Ϸ~ ~ ˯<~ ^ٿ fiٷ ڤٷ < > > ʷfi~, < fiٷ >ٷ ο ȿڷ̷ fi~ ̤. 12 ȿٷ ~ Ԥٷ~ PK-11A, 12 < 13. 3 4 5 6 7 Lcirso euaqlfirilo diuqacla 8 9 f/5. 6 < cqgcoqfiseqo. So lceho~ sg~ peqiov<~ ers>arg~ lpoqe> ma akknei lrx Qhlirg~ Pqoraqloc<~. G peqiov< uxsolsqgrg~ amsirsoive> rsgm epikevhe>ra peqiov< ers>arg~. TM, fiٷ ʷ~ Nikkor AF-S η AF-I fi~ fi AF-S 17-35mm f/2. 8D IF-ED, AF-S 28-85mm f/3. 5-4. 5G IF-ED η AF-S 28-70mm f/2. 8D IF-ED. 10 Sr rtrsgla NIKON Opsij Anerot Emakknila rjfipetsqa fi fi Rfi DP-30 >ӷ ӷϿ > Ϸ Էο fiڷ. ^̷ ^̷^̤ DP-30 i ~ fiڷ~ fi - 3 ^~ +1m-1, ԯ< Կ ^ӷ fi ISO, ο̷ i η <̷~ ̤~. Rfi AE Action DA-30 qwe fi fiٷ >ӷ < ӷ i̤ i, DW-31 fi^~ fiٷ ڿ ڿ~ < ȿȷ < fiٷ ˯< ii> fi >, ̷ ȷ , گȷ ^ڿ. Rjfipetsqo twgk<~ lechtmrg~ 6x DW-31e Cia eqcar>e~ fipot g lechtmrg pa>fei lecko qfiko, fipx~ close-up < uxsolijqocqau>a. So pqogclmo opsijfi rrsgla d>mei jahaq<, etjqim< harg okfijkgqg~ sg~ eijfima~ re lechtmrg peq. Diahsei qhlirg difipsqa~ apfi -5 x~ +3m-1 cia difiqhxrg amkoca le sgm fiqarg sot jahemfi~. Rjfipetsqo wot~ lrg~ DW-30 e Cia vq<rg fisam g F5 sopohese>sai re valgk< cxm>a < pmx re brg amsicqaum. O emrxlasxlmo~ lecehtms<qa~ spot flip-up (rgjmesai) d>mei lechtmrg peq. 5x rso jmsqo sg~ eijfima~ cia ajqib< ers>arg. Emakkaniley ohomey ersiarg~ Ats sa eidij opsij sg~ Nikon e>mai idamij cia veiqoj>mgsg ers>arg akk jai ram bogh<lasa sg~ rmherg~, jai dem epgqefotm sgm keisotqc>a atsfilasg~ ers>arg~ sg~ F5. Oi spoi EC-B, EC-E, A, B, E, G1-4, J, L jai U diahsotm bqav>ome~ ers>arg~ cia pmse peqiov~ ers>arg~. Oi spoi EC-B, EC-E, A, B, E, J, L jai U, diahsotm mam jjko dialsqot 12vik. Epipkom, oi spoi EC-B, EC-E, A, B, E, C, J jai U peqikalbmotm lia pqogclmg disang BriteView cia si~ uxseimfiseqe~, jahaqfiseqe~ eijfime~. Spo~ EC-B: Ats< g apk< ohfimg de>vmei sgm peqiov< ers>arg~ pot epikvhgje jai paqvei apqfirjopsg harg jai ejokg ers>arg rsgm las epiumei sg~. Spoi A, L: Diahsotm ma ped>o las Fresnel le sgklesqo diavxqirlo eidkot jai jokqo lijqopq>rlaso~. گ ٤ڷ ٤Ϸ ȷ ȿڷ ȷο >·. DK-7 DG-2 DR-4 Uajo> Difiqhxrg~ Pqorouhkliot Spoi EC-B, B, U DK-2 Spoi EC-E, E Spo~ C Spo~ M Spo~ J Spo~ A Spo~ L Spoi G1-4 11 So rtrsgla NIKON Pkse~ lgvam<~/Uka~ jai Sgkeveiqirfi Pqoaiqesijy pksey Pksg Pokkapko Ekcvot MF-28 G pqoaiqesij< pksg MF-28 d>mei sgm dtmasfisgsa ma ejtpxhom pkgqouoq>e~ lra rso jaq (7 sl<lasa, 6 wgu>a--so~/l<ma~/ glqa, l<ma~/glqa/so~, glqa/l<ma~/so~, glqa/qa/kepsfi, qa/kepsfi/detseqfikepso, aqihlfi~ uikl, reiqiaj< amodij< lsqgrg < rsaheqfi~ aqihlfi~) < amlera rsa jaq (akuamotleqij, 22 wgu>a-- so~/l<ma~/glqa/qa/ kepsfi/detseqfikepso, so~/l<ma~/glqa/qa/ lvqi 8 vaqajs<qe~, l<ma~/glqa/qa/kepsfi/ lvqi 8 vaqajs<qe~, glqa/qa/kepsfi/ detseqfikepso/lvqi 8 vaqajs<qe~, lvqi 22 vaqajs<qe~, aqihlfi~ uikl, savsgsa uikl/diuqacla, an>a amsirshlirg~ rsgm Atsfilasg Oladopo>grg, < kefmsa lvqi 18 vaqajs<qe~/so~). 'Epipkom, g MF-28 d>mei sg dtmasfisgsa rsgm F5 ma keisotqc<rei le pio pqogclmot~ sqfipot~-- Vqomodiajfipsg~ Diars<laso~: Lpoqom ma eiravhom g qa maqng~, so vqomijfi dirsgla, o aqihlfi~ sxm k<wexm pot ha c>motm jai o aqihlfi~ sxm diarsglsxm. OEjherg lajq~ diaqje>a~: Lpoqe>se ma epiknese fipoia diqjeia hkese, apfi 1 detseqfikepso x~ 999 detseqfikepsa, 999 keps < 999 qe~. Atsfilasg Oladopo>grg: Lpoqe>se ma sqab<nese lvqi 11 rtmevfilema jaq, so jahma le diauoqesij< jherg. Pcxla Ers>arg~: So jke>rsqo apoderleesai atsfilasa lfiki~ so hla lpei rsgm pqoersiarlmg peqiov<. [. . . ] Veiqoj>mgso skicla le sg vq<rg sot jotlpio stk>claso~ 1 jai sg~ lamibka~ stk>claso~ Vqomodiajfipsg~: Gkejsqomij qthliffilemo~. Dtmasfisgsa ajqxrg~ Jotlp> pqoepirjfipgrg~ bhot~ ped>ot: Cia som kecvo sot bhot~ ped>ot Jahqusg~ qeukn: Atsfilaso~, lerg~ epamauoq~ Pksg lgvam<~: Emakknilg pksg. Lpoqe> ma amsijasarsahe> apfi sgm Pksg Pokkapko ekcvot MF-28 < sgm Pksg Pkgqouoqim MF-27 Tpodov< anerotq: Rmghe~ pdiko heql<~ epau<~, spot ISO. Tpodov< cia rmderg sot rtrs<laso~ Posi-Mount sxm uka~ 'Ekecvo~ rtcvqomirlo sot uka~: Emrxlasxlmo~ Aqcfi~ rtcvqomirlfi~ jai rtcvqomirlfi~ le sgm p>rx jotqs>ma sot jke>rsqot Rtcvqomirlfi~ uka~: Rsgm Pqocqallasirlmg atsfilasg jherg < rsgm Pqoseqaifisgsa Diauqclaso~, so jke>rsqo keisotqce> apfi 1/250 x~ 1/60 dets. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NIKON F5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NIKON F5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag