οδηγίες χρήσης OLYMPUS BCM-5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS BCM-5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS BCM-5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS BCM-5


OLYMPUS BCM-5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3381 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS BCM-5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πριν από τη χρήση, κάντε στο προϊόν έναν προληπτικό έλεγχο µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Εισαγωγή Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη αντιγραφή µέρους ή όλου του εγχειριδίου, εκτός αν προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξουσιοδότητη αναπαραγωγή. ουδεµία ευθύνη φέρει για απώλεια κερδών ή αξιώσεις τρίτων σε περίπτωση ζηµιάς που προέκυψε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν Η συγκεκριµένη θήκη είναι συσκευή ακριβείας και σχεδιάστηκε για χρήση µέσα στο νερό, σε βάθος έως 45 µέτρα. Χρησιµοποιήστε το µε ιδιαίτερη προσοχή. [. . . ] Αφαίρεση ∆ιευρύνετε και αφαιρέστε την καλύπτρα LCD από τον ένα µετά τον άλλο οδηγό πάνω και κάτω από το παράθυρο της οθόνης LCD. Οδηγοί 1 1 2 Εγκατάσταση 2 Αφαίρεση Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύµµατος του φακού Προσαρµόστε το κάλυµµα του φακού πάνω στον δακτύλιο του φακού µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το κάλυµµα του φακού προτού τραβήξετε φωτογραφίες. ΕL 12 VM9802TA-01-01-BCM-5-inst-EL. book Page 13 Monday, February 18, 2013 3:08 PM Χρήση του προσαρµογέα για το καλώδιο οπτικής ίνας Ο προσαρµογέας για το καλώδιο οπτικής ίνας απαιτείται όταν συνδέετε στη θήκη το φλας UFL-1 που διατίθεται χωριστά και προορίζεται για υποβρύχια λήψη χρησιµοποιώντας υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας (προαιρετικό εξάρηµα: PTCB-E02). Τρόπος εγκατάστασης 1 Προσαρτήστε τον προσαρµογέα για το καλώδιο οπτικής ίνας πάνω στο διαχυτήρα που βλέπετε στην παρακάτω εικόα. 2 Περάστε ως το τέρµα του το βύσµα του υποβρυχίου καλωδίου οπτικής ίνας µέσα στην υποδοχή του (προαιρετικό εξάρτηµα: PTCB-E02). Αφαιρέστε το υποβρύχιο καλώδιο οπτικής ίνας όταν δεν το χρησιµοποιείτε κατά τη λήψη φωτογραφιών. ΕL 13 VM9802TA-01-01-BCM-5-inst-EL. book Page 14 Monday, February 18, 2013 3:08 PM 2. Προληπτικός έλεγχος της θήκης Προληπτικός έλεγχος πριν από τη χρήση Τα εξαρτήµατα της θήκης έχουν υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο ποιότητας στη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και οι λειτουργίες της σε εξονυχιστικούς ελέγχους στη διάρκεια της συναρµολόγησης. Συν τοις άλλοις, όλα τα προϊόντα δοκιµάζονται όσον αφορά την πίεση του νερού µε ανάλογο σύστηµα δοκιµών για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση των επιδόσεών τους προς τις προδιαγραφές. Ωστόσο, η στεγανότητα µπορεί να χαθεί ανάλογα µε τις συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης, την κατάσταση συντήρηης κ. λπ. Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να κάνετε τους προληπτικούς ελέγχους που ακολουθούν. Προληπτικός έλεγχος 1 Προτού τοποθετήσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, βυθίστε την άδεια θήκη στο νερό για να βεβαιωείτε ότι είναι υδατοστεγής. Συνιστούµε να βυθίσετε την άδεια θήκη σε νερό µε το προβλεπόµενο βάθος. Αν δεν µπορείτε, ελέγξτε τη θήκη ανατρέχοντας στη ενότητα “Έλεγχος για εισροή νερού”(σελ. 18). 2 Ακολουθούν οι κύριες αιτίες εισροής νερού. • ∆εν είναι εγκατεστηµένο το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. • Η θήκη κλείνει αεροστεγώς. 3 Φέρτε συρτά το ρυθµιστικό κλειδώµατος προς την πλευρά της ένδειξης LOCK (Κλείδωµα). Κλείσιµο 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: 2 • Αν δεν γυρίσετε ως το τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο, η θήκη δεν θα κλείσει αεροστεγώς. Τότε θα προκληθεί η εισροή νερού. • Κλείστε το πίσω καπάκι της θήκης χωρίς να πιαστεί το κάλυµµα του φακού ή το λουρί της καλύπτρας της LCD. Αλλιώς, µπορεί να προκληθεί η εισροή νερού. Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε αν η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί κανονικά. 1 Πιέστε το κουµπί ON/OFF στη θήκη και επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. 2 Πιέστε τον µοχλό του κλείστρου στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι αποδεσµεύεται το κλείστρο της φωτογραφικής µηανής. • Χρησιµοποιήστε και τα άλλα κουµπιά ρύθµισης στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί ωστά. ΕL 17 VM9802TA-01-01-BCM-5-inst-EL. book Page 18 Monday, February 18, 2013 3:08 PM Εκτέλεση των τελικών ελέγχων Οπτική επιθεώρηση Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε οπτικά το στεγανωτικό µέρος στο µπροστινό και το πίσω καπάκι για να δείτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι στριµµένο ή έξω από την εγκοπή του και µήπως έχουν πιαστεί ξένα υλικά. Επίσης, ελέγξτε µήπως η θήκη είναι σπασµένη ή ραγισµένη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τρίχες, ίνες ή άλλα αντικείµενα µικρού πλάτους µπορεί να µη φαίνονται αλλά να προκαλέσουν την εισροή νερού. Παράλληλα, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και να βεβαιωθείτε ότι η θήκη δεν είναι σπασµένη ούτε ραγισµένη. Έλεγχος για εισροή νερού Παρακάτω εξηγείται η διαδικασία του τελικού ελέγχου µετά την τοποθέτηση της φωτογραφικής µηχανής. [. . . ] Επίσης, αποµακρύνετε άµµο ή βροµιά που ίσως έχει κολλήσει στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλική διατοµής στο µπροστινό καπάκι της θήκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Απαιτούνται εργασίες για τη διατήρηση της υδατοστεγανότητας ακόµη και πριν από την πρώτη υποβρύχια χρήση ου προϊόντος. • Όταν χρησιµοποιείτε αιχµηρό αντικείµενο για να βγάλετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή για να καθαρίσετε το εσωτερικό της εγκοπής του, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στη θήκη και το παρέµβυσµα καθώς και η εισροή νερού. • Προσέξτε να µην τεντώσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. • Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε οινόπνευµα, αραιωτικό, βενζίνη ή παρόµοια διαλυτικά ή χηµικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS BCM-5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS BCM-5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag