οδηγίες χρήσης OLYMPUS E€

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS E€ Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS E€ θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS E€


OLYMPUS E€ : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4088 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS E€ (3888 ko)
   OLYMPUS E€ (7658 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS E€

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Στη λειτουργία f (προγράµµατα σκηνής) µπορείτε να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε τις συνθήκες της φωτογράφησης. 2 GR E€_GR. fm Seite 3 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 Απολαύστε ακ µη περισσ τερο τη µηχανή Εγκατάσταση του λογισµικού OLYMPUS Master Το παρεχ µενο CD-ROM περιέχει το λογισµικ OLYMPUS Master για την εγκατάσταση και διαχείριση των αρχείων εικ νας. Εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας για να απολαύσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη δικτυακή βοήθεια, αφού εγκαταστήσετε το λογισµικ OLYMPUS Master. Κατεβάστε εικ νες απ τη µηχανή ή απ άλλα µέσα ∆ηµιουργείστε πανοραµικές εικ νες Μπορείτε να δηµιουργήσετε πανοραµικές εικ νες χρησιµοποιώντας τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στην πανοραµική λειτουργία. ∆είτε φωτογραφίες και video clip Μπορείτε να απολαύσετε slideshows και να κάνετε αναπαραγωγή των λήψεων video. ∆ιαχειριστείτε εικ νες Μπορείτε να οργανώσετε τις εικ νες σας χρησιµοποιώντας την απεικ νιση ηµερολογίου. [. . . ] ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άλλος τύπος µπαταρίας. Χρησιµοποιήστε µ νο τον καθορισµένο φορτιστή. Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης, κλπ. Ο φορτιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εύρος τάσεων AC 100 V έως AC 240 V (50 / 60 Hz). ταν χρησιµοποιείτε το φορτιστή στο εξωτερικ µπορεί να χρειαστείτε έναν προσαρµογέα για να µετατρέψετε το φις ανάλογα µε την πρίζα παροχής. Για πληροφορίες ρωτήστε ένα κατάστηµα ηλεκτρικών ή τον ταξιδιωτικ σας πράκτορα. ταν ταξιδεύετε µη χρησιµοποιείτε µετατροπείς τάσεις που πωλούνται στα καταστήµατα, δι τι µπορεί να καταστρέψουν το φορτιστή σας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 Βεβαιωθείτε τι η µηχανή είναι απενεργοποιηµένη. Ο φακ ς είναι µέσα στο σώµα. Η οθ νη είναι σβηστή. Η λάµπα είναι σβηστή. Κάλυµµα διαµερίσµατος µπαταρίας / κάρτας 10 GR E€_GR. fm Seite 11 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 3 Ανοίξτε το κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταρίας / κάρτας. Σύρτε Ανασηκώστε Κάλυµµα διαµερίσµατος µπαταρίας / κάρτας Τοποθετήστε την µπαταρία. Μοχλ ς κλειδώµατος µπαταρίας Για να αφαιρέσετε την µπαταρία Σύρτε το µοχλ κλειδώµατος πως υποδεικνύεται. Η µπαταρία εκτινάσσεται απ την υποδοχή της και µπορείτε να την αφαιρέσετε. Η µπαταρία κλειδώνει στη θέση της ταν τοποθετηθεί σωστά. Μοχλ ς κλειδώµατος της µπαταρίας 4 Κλείστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταρίας / κάρτας. Κλείστε Σύρτε Καθώς σέρνετε το κάλυµµα, πιέστε το κάτω στο κέντρο του. Σηµείωση Προσέξτε να µην πιαστεί το δάκτυλ σας στο κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταρίας / κάρτας. GR 11 E€_GR. fm Seite 12 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η µπαταρία Σηµείωση Η ποσ τητα της ενέργειας που καταναλώνεται απ τη µηχανή εξαρτάται απ τις λειτουργίες που χρησιµοποιούνται. Στις συνθήκες που περιγράφονται παρακάτω, γίνεται συνεχής κατανάλωση ενέργειας. Τα ακ λουθα βήµατα δείχνουν τη διαδικασία ρύθµισης ταν οι ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας έχουν οριστεί στο [Y-M-D]. X 2005 . 01 00 : 00 SELECT SET GO OK Πατήστε τα κουµπιά ̅̃ για να ρυθµίσετε το έτος και µετά πατήστε το κουµπί ୴ για να µετακινηθείτε στη ρύθµιση του µήνα. Για να επιστρέψετε σε προηγούµενο πεδίο πατήστε το κουµπί ୵. Τα δύο πρώτα ψηφία του έτους δεν µπορούν να ρυθµιστούν. GR E€_GR. fm Seite 15 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 3 4 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία µέχρι να ρυθµιστεί εντελώς η ηµεροµηνία και η ώρα. Η µηχανή απεικονίζει την ώρα µ νο στο σύστηµα 24 ωρών. Εποµένως, η ώρα 2 µ. µ. θα αναγραφεί ως 14:00. Πατήστε το κουµπί e. Για να κάνετε πιο ακριβή ρύθµιση, πατήστε το κουµπί e ταν τα δευτερ λεπτα της ώρας γίνουν 00. Σηµείωση Εάν η µηχανή παραµείνει χωρίς µπαταρία για περίπου 1 ηµέρα, τ τε οι ρυθµίσεις της ηµεροµηνίας και της ώρας θα επιστρέψουν στις αρχικές εργοστασιακές τους τιµές. Οι ρυθµίσεις θα ακυρωθούν πιο γρήγορα εάν η µπαταρία τοποθετήθηκε στη µηχανή για σύντοµο χρονικ διάστηµα πριν την αφαιρέσετε. Πριν τραβήξετε σηµαντικές φωτογραφίες, ελέγξτε εάν η ηµεροµηνία και η ώρα είναι ρυθµισµένες σωστά. Εάν οι ρυθµίσεις της ηµεροµηνίας και της ώρας ακυρωθούν, τ τε στην οθ νη θα εµφανίζεται ένα προειδοποιητικ µήνυµα κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη µηχανή. Αλλαγή της γλώσσας των ενδείξεων W Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα αναγράφονται οι ενδείξεις της οθ νης. Οι διαθέσιµες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή που αγοράσατε τη µηχανή. Βασικ µενού ̈ [MODE MENU] ̈ [SETUP] ̈ [W] 1 Επιλέξτε µία γλώσσα και πατήστε το e. ENGLISH FRANCAIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Για να αυξήσετε τον αριθµ των γλωσσών. ESPAÑOL PORTUGUES GO OK SELECT → Μπορείτε να προσθέσετε περισσ τερες γλώσσες στη µηχανή σας χρησιµοποιώντας το παρεχ µενο λογισµικ OLYMPUS Master. Για λεπτοµέρειες, δείτε το τµήµα βοήθειας (Help) του λογισµικού. Ένδειξη φορτίου µπαταρίας Η ένδειξη του φορτίου της µπαταρίας εµφανίζεται για 3 δευτερ λεπτα ταν ενεργοποιήσετε τη µηχανή. [. . . ] Οι εικ νες µπορούν να διαγραφούν είτε µεµονωµένα είτε λες µαζί απ την κάρτα. ταν θέλετε να διαγράψετε εικ νες απ την εσωτερική µνήµη, µη βάλετε την κάρτα στη µηχανή. ταν θέλετε να διαγράψετε εικ νες απ την κάρτα µνήµης, τοποθετήστε τη στη µηχανή. Σηµείωση ∆εν µπορείτε να διαγράψετε εικ νες µε προστασία διαγραφής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS E€

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS E€.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag