οδηγίες χρήσης OLYMPUS FE-5500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5500 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5500 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5500


OLYMPUS FE-5500 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1401 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS FE-5500 (2143 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS FE-5500

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mai 2005 8:44 08 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικ ιο ίδ Εγχειρ ς Χρήση FE-5500_GR. fm Seite 2 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 Απολαύστε ακ µη περισσ τερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής µνήµης ή κάρτας … Οι φωτογραφίες που τραβάτε µε τη µηχανή αυτή αποθηκεύονται στην εσωτερική µνήµη ή σε κάρτα xD-Picture. Στην κάρτα xD-Picture µπορείτε να αποθηκεύσετε περισσ τερες φωτογραφίες απ τι στη µνήµη της µηχανής. Αποθηκεύοντας τις σχετικές εντολές παρακράτησης εκτυπώσεων µαζί µε τις εικ νες στην κάρτα, µπορείτε να δώσετε τις φωτογραφίες για εκτύπωση σε φωτογραφικ κατάστηµα ή να τις τυπώσετε σε συµβατ εκτυπωτή PictBridge. Χρήση εκτυπωτή … Με τη χρήση συµβατού εκτυπωτή PictBridge, µπορείτε να τυπώσετε τις φωτογραφίες σας απευθείας απ τη µηχανή. Χρήση των κουµπιών µε βέλη και του κουµπιού e … Τα κουµπιά µε τα βέλη καθώς και το κουµπί e χρησιµεύουν για την επιλογή και τη ρύθµιση των παραµέτρων του µενού καθώς και για την απεικ νιση των φωτογραφιών καρέ – καρέ. Χρήση των κουµπιών απευθείας λειτουργιών … Τα κουµπιά απευθείας λειτουργιών σας δίνουν τη δυνατ τητα να εκτελέσετε λειτουργίες πως η εναλλαγή µεταξύ της λειτουργίας λήψης και της λειτουργίας απεικ νισης, η διαγραφή και η ρύθµιση της λειτουργίας του φλας, διευκολύνοντας το χειρισµ της µηχανής. [. . . ] Σε αυτές τις συνθήκες η διάρκεια παροχής ισχύος θα είναι µικρ τερη: ταν κάνετε επαναλαµβαν µενες ρυθµίσεις του zoom. ταν κάνετε επαναλαµβαν µενες ρυθµίσεις της αυτ µατης εστίασης πατώντας το κουµπί της λήψης µέχρι τη µέση. ταν κάνετε απεικ νιση φωτογραφιών ή video για µεγάλο χρονικ διάστηµα. ταν έχετε συνδέσει τη µηχανή µε υπολογιστή ή εκτυπωτή. Εάν χρησιµοποιείτε εξαντληµένη µπαταρία, τ τε η µηχανή µπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς προηγουµένως να εµφανίσει την προειδοποιητική ένδειξη χαµηλού φορτίου µπαταρίας. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 Πατήστε το διακ πτη POWER. ∆ιακ πτης POWER Ένδειξη φορτίου µπαταρίας Λειτουργία λήψης Λάµπα Ο φακ ς βγαίνει απ το σώµα της µηχανής. Η λάµπα της µηχανής ανάβει σε πορτοκαλί χρώµα. Αριθµ ς φωτογραφιών που µπορούν να αποθηκευτούν Σηµείωση Για να εξοικονοµείται η ενέργεια της µπαταρίας, η µηχανή εισέρχεται αυτ µατα σε κατάσταση νάρκης και η λειτουργία της διακ πτεται µετά απ περίπου 3 λεπτά αδράνειας. Για να θέσετε πάλι τη µηχανή σε λειτουργία πατήστε το κουµπί της λήψης ή το κουµπί του zoom. Μετά απ 15 λεπτά αφού η µηχανή έχει εισέλθει σε κατάσταση νάρκης, απενεργοποιείται αυτ µατα. Για να τη χρησιµοποιήσετε θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά. 12 GR FE-5500_GR. fm Seite 13 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Πώς χρησιµοποιούνται τα µενού Το µενού εµφανίζεται στην οθ νη ταν πατήσετε το κουµπί Z στη λειτουργία λήψης ή στη λειτουργία απεικ νισης. Αυτ το µενού χρησιµοποιείται για να γίνουν λες οι ρυθµίσεις της µηχανής. Πατήστε το Z. Σχετικά µε τα µενού Τα πεδία του µενού που εµφανίζονται στη λειτουργία λήψης και στη λειτουργία απεικ νισης διαφέρουν µεταξύ τους. Βασικ µενού Τα µενού χωρίζονται σε µενού συντοµεύσεων και σε µενού λειτουργιών. F MODE MENU WB Μενού συντοµεύσεων Μενού λειτουργιών Πατήστε τα κουµπιά ̅̃୵ για να κάνετε απευθείας ρυθµίσεις για τις αντίστοιχες λειτουργίες. Οι ρυθµίσεις κατηγοριοποιούνται σε καρτέλες ανάλογα µε τις αντίστοιχες λειτουργίες. Μενού λειτουργιών (Mode menu) SET MEM CAMERA Καρτέλα PLAY Καρτέλα EDIT Καρτέλα MEMORY / CARD Καρτέλα SETUP Καρτέλα MEMORY / CARD Καρτέλα SETUP METERING 4 PANORAMA 2 IN 1 ISO AUTO Καρτέλα CAMERA Για τη ρύθµιση λειτουργιών που αφορούν τη λήψη. Καρτέλα PLAY Καρτέλα EDIT Για την περιστροφή εικ νων και την παρακράτηση εκτυπώσεων. Για την επεξεργασία των αποθηκευµένων εικ νων. Για το φορµάρισµα της Καρτέλα εσωτερικής µνήµης ή της MEMORY / κάρτας. Για την αντιγραφή της CARD εσωτερικής µνήµης στην κάρτα. Καρτέλα SETUP Για να κάνετε βασικές ρυθµίσεις της µηχανής και ρυθµίσεις που διευκολύνουν τη χρήση της µηχανής. Καρτέλα Για το φορµάρισµα της εσωτερικής MEMORY / µνήµης ή της κάρτας. Για την αντιγραφή CARD της εσωτερικής µνήµης στην κάρτα. Καρτέλα SETUP Για να κάνετε βασικές ρυθµίσεις της µηχανής και ρυθµίσεις που διευκολύνουν τη χρήση της µηχανής. SET MEM EDIT PLAY Καρτέλα CAMERA DIGITAL ZOOM OFF y < 0 GR 13 FE-5500_GR. fm Seite 14 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Η καρτέλα [MEMORY] εµφανίζεται ταν χρησιµοποιείτε την εσωτερική µνήµη και η καρτέλα [CARD] εµφανίζεται ταν τοποθετήσετε κάρτα στη µηχανή. Τα πεδία του µενού που είναι κοινά στα µενού των λειτουργιών (στη λειτουργία λήψης και απεικ νισης) ισχύουν για την ίδια ρύθµιση και εποµένως η ρύθµιση αυτή µπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε απ τις λειτουργίες αυτές. Πώς χρησιµοποιούνται τα µενού Για να επιλέξετε και να ρυθµίσετε τα πεδία των µενού χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µε τα βέλη (̅̃୵୴) και το κουµπί e. Ακολουθήστε τον οδηγ λειτουργίας που εµφανίζεται στην οθ νη και χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µε τα βέλη για να επιλέξετε και να Κουµπιά ̅̃୵୴ ορίσετε τις ρυθµίσεις των πεδίων. Κουµπί e Ο τρ πος χρήσης των µενού αναφέρεται στο παρακάτω τµήµα. 1 2 Πατήστε το e στη λειτουργία λήψης. Εµφανίζεται το βασικ µενού. Βασικ µενού F Πατήστε το ୴ για να επιλέξετε το [MODE MENU]. Αυτ αναφέρεται στα κουµπιά µε τα βέλη (̅̃୵୴). MODE MENU WB Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας X Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα. Η ηµεροµηνία και η ώρα αποθηκεύονται µαζί µε την κάθε εικ να και χρησιµοποιούνται στην ονοµασία του αρχείου. Βασικ µενού ̈ [MODE MENU] ̈ [SETUP] ̈ [X] 1 2 14 Επιλέξτε κάποιους απ τους ακ λουθους τρ πους εµφάνισης της ηµεροµηνίας: [Y-M-D] (Έτος / Μήνας / Ηµέρα), [M-D-Y] (Μήνας / Ηµέρα / Έτος), [D-M-Y] (Ηµέρα / Μήνας / Έτος) και πατήστε το ୴. X 2005 . 01 Y M D 00 : 00 SELECT SET GO OK Μετακινηθείτε στη ρύθµιση του έτους. [. . . ] Πριν απ τη διαγραφή τέτοιων εικ νων ακυρώστε την προστασία. Μετά απ τη διαγραφή οι εικ νες δεν µπορούν να ανακτηθούν. Ελέγξτε τις εικ νες πριν απ τη διαγραφή, για να αποφύγετε την τυχαία διαγραφή εκείνων που θέλετε να κρατήσετε. ∆ιαγραφή εν ς καρέ S 1 2 Επιλέξτε την εικ να που επιθυµείτε να διαγράψετε και πατήστε το κουµπί S. Εµφανίζεται η οθ νη [S ERASE]. ERASE YES NO SELECT GO OK Επιλέξτε το [YES] και µετά πατήστε το e. Η εικ να διαγράφεται και το µενού κλείνει. GR 23 FE-5500_GR. fm Seite 24 Montag, 9. Mai 2005 8:44 08 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ∆ιαγραφή λων των εικ νων R Η λειτουργία αυτή διαγράφει λες τις εικ νες της εσωτερικής µνήµης ή της κάρτας. Βασικ µενού ̈ [MODE MENU] ̈ [MEMORY (CARD)] ̈ [ALL ERASE] 1 Επιλέξτε το [YES] και πατήστε το κουµπί e. λες οι εικ νες διαγράφονται. ALL ERASE CAUTION ERASING ALL YES NO SELECT GO OK Φορµάρισµα < I Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να φορµάρετε την εσωτερική µνήµη ή την κάρτα µνήµης. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS FE-5500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS FE-5500.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag