οδηγίες χρήσης PHILIPS 16353-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16353-93-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16353-93-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16353-93-16


PHILIPS 16353-93-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16353-93-16 QUICK START GUIDE (1096 ko)
   PHILIPS 16353-93-16 QUICK START GUIDE (1096 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16353-93-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mer6 an6 r<6norc broronl , ou p. , :poroE otrloyq pnoraprcirv, np6neLvo rono0errloere 4' i1v ouoreurl. ycrpogoqv pco4 yro routraXrorov l0 orurepo^errro, oJora vo ovrolld(ouv ror ndfu rc. r6rrofg np6oBoorlg. Eyr<cr6oroo4 rqAeQ6vou 'q \ AC POWER OULil EIIAFOFH: H ouorceul oog i;eL r4v 6uvorci-_n, c onoOlxeuolg rer epQovrolg ntrr1po$oprc, . . :v. ororrs acpaxou'or o, ono rrlv rrlAeQclvL<r1 erorpeio_oroug ow6pogF_iq mc urnlporoE Avoyvc. rproqq K. \qoeurv. [. . . ] tto enrorpoQrl Irlge(r. roq: flt6ore ro ntrqrcrpo@ orrypro(o yro vo 6LoypoQqg' Byeireon6 rqv 6Lo6rrcooio rrlv AvrrypoQrl opr0pori <1116 l(orc errcvor)uloeutv orrlv ;rvr1pl n, ior. to'rri4orpo @ ' Me ro ntrqrrpo S enill6(re rov vo opr6po. nou Oitrere onoOqre0oere' llLeoreto ntrrlrrpo @ y, o tteprooorepoono I pvrlpqg' 06o11 6eurep6trenro. Avo[yer pro rcevr1 0ior1' Me ro ntrrlrrpo flenrtri(re rqv enrOuprprl flL6ore ro nlrlripo @ yto vo orro0lreurei orrlv pv4pr1' ANATNOPI>H KNH>EON n}rrlpoQopteg ouoreurl ep{cvi(et ror onoOqrerier Aurq 11 nou rlqoe<^-rv' eLoepXop6vc^rv rc, -rv nspi rrlg rour6rqrag nopoXio' nopeXovrorono rov rqtreQu, lvrr<6 nopiXeroLpe eyypo$q xor ouv6poprl' H unrlpeoioourr'1 rov nopoX6o. ono v6 rr1 Av6eveioreou popq s o' J6:'' H=: 3:::r A;;;--*lJ, l L::l-'r":^n"';. 6 ffi:fi:::lfY-. '. 'q 5:r: ^v_xPercorei va rov clloEl -grg' Kovre ro eEls: r lr. eorTo rlh, --^^ - . pyoo, oot*l;J;;'#r: $I!:, --"nr4o, po@ l, ; ffil:l;, 1|1, f ffi ;;ffi:, f"i'*', :i:llj;: I ff+:, T;:::, :^:: p :b--__, ev6er{4 ;. "'1T. "_; rore 3'. , . 'rIrP. P. 't(. , ori' fltiore ro n, \rlrrpo ffiJ;- vto vc TTrorpirfere orrlv <o16oroo4 ouopou4| <qrd. orqon "";, , :. ;*F5l :, u; 3, ", ill#. I':::::k# ;:;;:uT. "'; c; i::::::tti:r. *h';i'. "ffi";iFf. , l:: rou s :;. il'r1rcrpou JE#'fiH y, oneprooorepo I ono 6eurep6, \enro. :, n"yroiii", ii"l, lll!i, Jjr, iB. ^" , . , jlljl, . . :]t-:po @ >Y>KEYH> KAe(6ropo rrA{rrpr. rv r-|TToprre <r\erdc^roere vo ro nr\4r<rpo, vo yro * ruXc ic n\rp o, \oyr1 o1. lT. . _lr^t_. NPO>OETE>NEITOYPTIE> _@ ;*e, ""i'. * ;;. Mrlv nerdre orrlv {<^rrrd, prlv rpundre Kor Frlv ouoreurl XeLpog ono rqv pooq. onoouvopl. roloye[re pnorop[eg. f]r0ov6vvo rrE flr6ore ro nlqrcrpo npoypapporropori . @ onetreuOepur0o0v ro(1rc6 utrLrd, nou pnopel vo fl1o1e ro n, \rlrrpo oro pevo0 Vrovo ero6tr0erI @ ptr6B4. Fra vo etroXroronoulorerriv nr0ov6rrpo p Av orqv o06vr1 ep{ovrorei dv6er(r1 :H-___, r6re 11 FlogrfS 4 nup<oyLoE, povo ;rnoropieE r0nou plN XprloLponoreire TTpfir ntr4<rpotroyrloere <t^r6L<6 rqE vo rov cP3OAAAK3BMJ cvrloroLleE Ni-Cd 3, 6V300mAh. Av np6reLrotvo prlv r4v Xprlor;ronorrloere ouorceurl l-lL6orero nl, 1r<rpo@ . yro rTprooorepo on6 6vo pr1vo, o$orpdorerrq Enrtri{re evepyonoirlorl 4 cnevepyonol4or1 pe ro pnoropIeg. Ie nepinrc. -ror1 ovrrror6oroorl6 Tt^lvpnaroprcjv, yLo flL6orero-ntrr1rrpoopLtrioq tro enrpepoiu, rorl. 0o luoreurl 1erp6g rou 16353-93-16 f-lL6ore ntrrlrrpo npoypoFporropo0 ro @. flr6ore ro ntrrlrrpo @ tro vo ero6tr0eri oro pevorj pu0pioet. rv ouoreurl6;erpog. rrlg p Av orrlv o06vr1 epQcvLorei 6v6er{r1 :H_ _ - _, r6re 11 plN np6rrervo ntrr1r<rpo)\oy4oera rcc^16rrc6 rqq rov ouor<eurlg H i Xerp6E. dv6er(qourq 0c epQovrorepr6vo cv 6XereoAtr6(er rpyooroolor<6rcl6r16 0000. U oOovr1 ELo6yere rt, 16rroPIN rrlg poong (4 {n$i", n rov epyoorcororrl rLprleivor0000). Iqpe(cro4: Av roroXarploerE rlv ouo<eur1 yerp6goe pLopdorl 6itrou rorooreuoorrl, eivoL nr0ov6vvo onorreiror8-{nQrogr<c^;6u<6g. flr6ore ro ntrrlr<rpo oprAiog o06vq @t. Irqv ovcpooBrlvcr: . I{3 nnnn ____ Korr<o. r6nLv P oL p6orlg ( | 234) fltrqrcrpoloyr;ore 6ro06orpor oprOpoi rov orj(ovroopL0;r6 ouor<euqq 1116 (l Xerp6g i2i3 i4, ov6troyo ov eivoL6ro06orpog), ourrlv rrlv pdor1. yL' Av q r<oroXdrpqorl en6ruXe, orrlv o06vr1e;rQovi(eroro opr0p6gr4g ouorceurlq ovdpeooorrlv c, . rpo rcoL XsLp6E, Arnypo$ri rcro16p4o4g ouoreu4g yerp6g 'Orov 6roypo$elq roroXcipqoq progouoreurlgXerp6E, r6re ourq nofer nLovo eTrlKolvu)vei rlv p6o4. pe l-rovq efixorvovei pe rqv B6oq, nptiner n6fu vo orol\ou0rloere rqv 6Lo6ucooio Koroxcipnong. ro Av orrlv o06vr1 epQovLorel 6v6erlqp :b-- - _, r6re 11 np6nervo nl4rrpo)\oyrloare rov rur6rr6 PIN rqg p6oqq. H 6v6er(r1 ourrl 0o epSovrorel p6vo ov 6XeredU\6(er rov epyooroororc6 ro61r<6 0000. [. . . ] Mnopeire enioqg vo (ovo6uv6e0e[repe rnv r. \r1oqtiore vc 6Xerendfu rprpeprl ouvoprtric. flL6ore ontrcig ro ntrrlrrpo @ tto vo pne(reor4v ypopprl. Avopovrl r<Arloeov rorri rqv 6rriprer<r eor. rreprrqg ouvoprAfo. g Evci l. tAdre predA. \oeoc. . rreprr6, oro0re orrlv ypopprl rov rovo d\qor1E. 6Xereevepyonorrloer E6v XopoKTnprorrKo rrlv ovoyvcipLol r. \r1oe<^rv, orqv o06vr1ep$ovi(ercr o opr0p6gTTou oog ro. \ei. Yn6pXouv60o 6uvcr6rrpeg : No nLioere @ yLovo repporloere rrlv eoc. :reprrl ouvoprAio vo nLioere @ y, o n6vo on6 | r; 6eurep6Aerrroc. lore vo p6trererov npc^rro ouvo;rr, \qrq ovopovrl. flr6ore ro nlqrrpo @ y, o oe qn6 | 6eurepoAerrro vo evcMdooereroug 2 yto n6vc^. r ouvopr. Aqreg. I4ge(ooq : H evSeL{q INT ovdpeL 6rov ouv6ieo-repe rqv eoclreprrrlypcupl ror ovopooprlveL 6rov prrl6re;re ypol+rl. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16353-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16353-93-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag