οδηγίες χρήσης PHILIPS 16356-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16356-87-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16356-87-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16356-87-16


PHILIPS 16356-87-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16356-87-16 QUICK START GUIDE (1577 ko)
   PHILIPS 16356-87-16 QUICK START GUIDE (1577 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16356-87-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures. The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference. Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteile des Produktes und muss deshalb zur Einsichtnahme sorgfältig aufgehoben werden. Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging Este manual representa uma parte integrante do produto. [. . . ] Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención Pas op!De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção Uwaga!Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji zgasic> silnik zdj¹æ przewód ze wiecy Mantener el cable de alimentaciòn lejos de la herramienta de corte, De voedingskabel op afstand van de maairichting houden. Przewód zasilaj¹cy nie mo¿e znajdowaæ siê w zasiêgu pracy no¿a. Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de snijinrichting de stekker uittrekken Afastar o cabo de alimentação da parte de corte. Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy nozéa. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!Zákaz zdrz°iavania sa cudzích osôb v nebezpec°nej oblasti. Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af skæreredskabet. Håll matningskabeln på säkert avstånd från klippningsverktyget. Figyelem!Óvni az esõtõl és a nedvességtõl. Skyddas från regn och fukt. Elektromos kábelt a pengéto^l távoltartani Elektrická s°núra musí byt' d'aleko od rezacieho nástroja. Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning. 2 GREECE A B C D E F G H I J K L ONOMATOLOGIO (blevpe selivda 35) 1 2 3 4 5 6 Anw labhv Antliva emploutismouv Bvida, perikovclio sterevwsh avnw labh v SavkoV/Sullektikov kalavqi cortariwvn Tavpa gemisthv elaivou Tavpa ekfovrtwsh elaivou 7 8 9 10 11 12 Sasiv Moclo ruvqmish uvyou koph Mpouziv Tavpa rezerbouavr benzivnh Labhv ekkivnhsh kinhthvra Opivsqia katarrakthv 13 14 15 16 17 18 Moclo epitacunthvra Moclov asfaleiva Omavda meiwthvra Labhv sumplevkth Kleidiv hlektrikhv ekkivnhsh Labhv mavska SUNARMOLOGHSH SULLEKTH-CORTARIWN (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH OPISQIAS KATARRAKTHS (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 36) Autokivnhth clookoptikhv mhcanh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. TOPOQETHSH TAPAS MULCHING (blevpe selivda 37) Gia na pragmatopoihvsete to kovyimo tou covrtou me to suvsthma mulching ( cwriv dhladhv to mavzema tou covrtou) shkwvste thn udraulikhv katapakthv kai topoqethvste thn tavpa staqeropoiwvnta thn me to elathvrio ovpw sa deivcnetai sthn eikovna. RUQMISH UYOUS LABHS (blevpe selivda 37) RUQMISH UYOUS KOPHS (blevpe selivda 37) PRODIAQESH PROSTASIWN (blevpe selivda 37) l Ergavzesqe pavnta me ton sullevkth cortariwvn hv me ton ektropeva sunarmologhmevnou. l Sbhvnete ton kinhthvra gia na kavnete thn metakivnhsh tou sullevkth cortariwvn kai gia thn ruvqmish tou uvyou kophv. l Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolhv eavn o kinhthvra eivnai upo leitourgiva. Protouv arcivsete to kovyimo twn cortariwvn, bgavzete endecovmena xevna swvmata apo to evdafo. Katav thn ergasiva prosevcete mhvpw evcoun meivnei xevna swvmata sto evdafo. Katav thn ekkivnhsh tou kinhthvra, o ceiristhv den prevpei na shkwvnei thn koptikhv mhcanhv, allav movno eavn creiasqeiv, na thn gevrnei livgo katav tevtoio trovpo, wvste to macaivri na eivnai gurismevno antivqeta apo to mevro tou ceiristhv. (blevpe selivda 37) (blevpe selivda 37) Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolh eavn o kinhthvra eivnai upo kivnhsh. LEITOURGIA (blevpe selivda 37) PRODIAQESH KINHTHRA Gia thn proetoimasiva tou kinhthvra sumbouleuteivte to egceirivdio odhgiwvn tou idivou tou kataskeuastikouv oivkou tou kinhthvra. PROSOCH: Privn apo thn crhvsh prosqevtete evlaio ston kinhthvra (0. 6l). Afouv kavnete ovle tiV enevrgeie taktopoivhsh, procwreivte sthn ekkivnhsh tou kinhthvra katav ton exh trovpo: a) Gia kinhthvre me suvsthma "choke": eavn o kinhthvra eivnai kruvo, topoqeteivte ton moclov epitacunthvra (13) sthn qevsh START b) Energopoieivte thn labhv frevnou (14) gia na givnei h ekkivnhsh tou kinhthvra, kratavte ton moclov piesmevno katav th labhvV se favsh ekkivnhsh kai katav thn crhsimopoivhsh thV mhcanh - leitourgiva frevnou tou kinhthvra. (blevpe selivda 37) EKKINHSH KINHTHRA c) Gia kinhthvre me suvsthma "primer": pievzete 3 hv 4 forev thn antliva emploutismouv (2) pou brivsketai sto karmpuratevr, Topoqeteivte ton moclov epitacunthvra (13) sthn qevsh MAX. [. . . ] metallavkte hv sullevkte cortariwvn) egkatesthmevne kai se kalhv katavstash. j) Se periv p twsh pou o sullev k th cortariwv n den crhsimopoihqeiv swstav , giv n etai epikiv n duno lov g w peristrofh tou macairiouv hv twn antikeimevnwn pou mporouvn na petacqouvn triguvrw. k) Gia lovgou asfaleiva o kinhthvra den prevpei potev na xepernav ton ariqmov strofwvn pou faivnetai sthn pinakivda. l) Ekkineivte ton kinhthvra me prosochv kai suvmfwna me ti odhgive crhvs h. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16356-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16356-87-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag