οδηγίες χρήσης PHILIPS 16850-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16850-87-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16850-87-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16850-87-16


PHILIPS 16850-87-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16850-87-16 QUICK START GUIDE (823 ko)
   PHILIPS 16850-87-16 QUICK START GUIDE (823 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16850-87-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Clookoptikhv mhcanhv me kinhthvra eswterikhv kauvshv Macaivri 46 cm. Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures. The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference. Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteile des Produktes und muss deshalb zur Einsichtnahme sorgfältig aufgehoben werden. [. . . ] Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy nozéa. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!Figyelem, veszèly: kezek ès làbak megsebzèse. Forsigtig: Fare for tilføjelse af sår på hænder og fødder. Ne hasznàlni a gèpet zàrt vagy kevèsbè szelloztetett helysègekben. Nebezpeèí vdechování toxických plynù!Výrobek nesmí být pouíván v uzavøených nebo nedostateènì vìtraných prostorách. Använd inte apparaten i stängda eller dåligt ventilerade lokaler. Advarsel!Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning. 2 GREECE A B C D E F G H I J K L M N M O M P Q ONOMATOLOGIO (blevpe selivda 35) 1 2 3 4 5 6 Anw labhv Antliva emploutismouv Bvida, perikovclio sterevwsh avnw labh v SavkoV/Sullektikov kalavqi cortariwvn Tavpa gemisthv elaivou Tavpa ekfovrtwsh elaivou 7 8 9 10 11 12 Sasiv Moclo ruvqmish uvyou koph Mpouziv Tavpa rezerbouavr benzivnh Labhv ekkivnhsh kinhthvra Opivsqia katarrakthv 13 14 15 16 17 18 Moclo epitacunthvra Moclov asfaleiva Omavda meiwthvra Labhv sumplevkth Kleidiv hlektrikhv ekkivnhsh Labhv mavska SUNARMOLOGHSH SULLEKTH-CORTARIWN (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH OPISQIAS KATARRAKTHS (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 36) Clookoptikhv mhcanhv me wvqhsh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. Autokivnhth clookoptikhv mhcanhv Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. Autokivnhth clookoptikhv mhcanh / hlektrikhv ekkivnhsh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 37) SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 38) TOPOQETHSH TAPAS MULCHING (blevpe selivda 38) Gia na pragmatopoihvsete to kovyimo tou covrtou me to suvsthma mulching ( cwriv dhladhv to mavzema tou covrtou) shkwvste thn udraulikhv katapakthv kai topoqethvste thn tavpa staqeropoiwvnta thn me to elathvrio ovpw sa deivcnetai sthn eikovna. RUQMISH UYOUS LABHS (blevpe selivda 39) RUQMISH UYOUS KOPHS (blevpe selivda 39) PRODIAQESH PROSTASIWN (blevpe selivda 39) l Ergavzesqe pavnta me ton sullevkth cortariwvn hv me ton ektropeva sunarmologhmevnou. l Sbhvnete ton kinhthvra gia na kavnete thn metakivnhsh tou sullevkth cortariwvn kai gia thn ruvqmish tou uvyou kophv. l Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolhv eavn o kinhthvra eivnai upo leitourgiva. Protouv arcivsete to kovyimo twn cortariwvn, bgavzete endecovmena xevna swvmata apo to evdafo. Katav thn ergasiva prosevcete mhvpw evcoun meivnei xevna swvmata sto evdafo. Katav thn ekkivnhsh tou kinhthvra, o ceiristhv den prevpei na shkwvnei thn koptikhv mhcanhv, allav movno eavn creiasqeiv, na thn gevrnei livgo katav tevtoio trovpo, wvste to macaivri na eivnai gurismevno antivqeta apo to mevro tou ceiristhv. Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolh eavn o kinhthvra eivnai upo kivnhsh. (blevpe selivda 39) (blevpe selivda 39) LEITOURGIA (blevpe selivda 39) PRODIAQESH KINHTHRA Gia thn proetoimasiva tou kinhthvra sumbouleuteivte to egceirivdio odhgiwvn tou idivou tou kataskeuastikouv oivkou tou kinhthvra. PROSOCH: Privn apo thn crhvsh prosqevtete evlaio ston kinhthvra (0. 6l). (blevpe selivda 40) EKKINHSH KINHTHRA Afouv kavnete ovle tiV enevrgeie taktopoivhsh, procwreivte sthn ekkivnhsh tou kinhthvra katav ton exh trovpo: a) Gia kinhthvre me suvsthma "choke": eavn o kinhthvra eivnai kruvo, topoqeteivte ton moclov epitacunthvra (13) sthn qevsh START b) Energopoieivte thn labhv frevnou (14) gia na givnei h ekkivnhsh tou kinhthvra, kratavte ton moclov piesmevno katav th labhvV se favsh ekkivnhsh kai katav thn crhsimopoivhsh thV mhcanh - leitourgiva frevnou tou kinhthvra. c) Gia kinhthvre me suvsthma "primer": pievzete 3 hv 4 forev thn antliva emploutismouv (2) pou brivsketai sto karmpuratevr, Topoqeteivte ton moclov epitacunthvra (13) sthn qevsh MAX. (blevpe selivda 40) Gia peraitevrw epexhghvsei Sa sunistouvme na sumbouleuteivte to egceirivdio odhgiwvn tou idivou tou kinhthvra. d) Ekkivnhsh tou kinhthvra: CEIROKINHTH EKKINHSH (KratwvntaV piesmevno to moclov frevnou kinhthvra (14) ). [. . . ] m) Katav thn stigmhv th ekkivnhshV tou kinhthvra o ceiristh den prevpei na shkwvnei thn koptikhv mhcanhv. Eavn creiasqeiv na givnei toiauvth enevrgeia prevpei na thn klivsei katav tevtoio trovpo wvste to macaivri na eivnai gurismevno pro to antivqeto mevro apo to mevro tou ceiristhv. n) Ean to macaivri ctuphvsei se kavpoio empovdio, stamatavte ton kinhthvra, bgavz ete thn koukouvla twn mpouziv kai sumbouleuveste ton eidikov. Sunthvrhsh kai apoqhvkeush a) Ola ta perikovclia, oi bivde kai ta mpoulovnia prevpei na eivnai kalav bidwmevna gia na mporeivte na ergavzesqe se katavstash asfaleiva. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16850-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16850-87-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag