οδηγίες χρήσης PHILIPS 16851-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16851-87-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16851-87-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16851-87-16


PHILIPS 16851-87-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16851-87-16 QUICK START GUIDE (1158 ko)
   PHILIPS 16851-87-16 QUICK START GUIDE (1158 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16851-87-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MOTOREFFEKT (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYESTE HASTGHET (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAKSIMUMSHASTIGHET (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINIMUMHASTIGHET (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] CAPACIDADE DEPSITO CARBURANTE (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRESSO SONORA AO OUVIDO DO OPERADOR LpAav (dBA) (EN 27182 - EN 608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIVEL DE RUIDO LwAav (dBA) (ISO 9207 - EN 608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIBRAES (ISO 7505 - EN 608) (m/s2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 54 45x34 2, 6 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 9, 25 59 47x34 2, 82 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 8, 02 CARACTRISTICAS TECNICAS TEKNISKE DATA P 54 45x34 2, 6 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 9, 25 59 47x34 2, 82 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 8, 02 . . . (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kg) ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIBRCIK (ISO 7505 - EN 608) (m/s2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 54 45x34 2, 6 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 9, 25 59 47x34 2, 82 8. 200 11. 000 2. 500 6, 25 3/8" 1, 5 45/50 7 390 590 101 109 8, 02 GR A 21. M A , 5% (20:1) , , 2, 5% (40:1) McCulloch. , . I . L SPR 378 GX 7/32" 66 GR (25%) & / : . 67 In accordance with the EC Machine Directive (89/392/EEC, modified by 91/368/EWG), 93/68/EEC (CE Marking Directive) & 89/336/EEC (Directive on electromagnetic compatibility). The undersigned, Pino Todero, authorised by E. O. P. I. , declares that the petrol-driven chainsaw: serial number as above, with chain bar of cutting length 45/50 cm, manufactured by E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, conform to the machine that was the object of the EC type testing in accordance with Annex VI of the Machine Directive. The EC type examination was conducted by Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EC type examination certificate no. This type testing established that the machine conforms to the essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive. Directive 2000/14/ECC (Annex V). A EC Declaration of conformity 000001 99999 C EU-Erklrung der bereinstimmung En cumplimiento con la Directiva sobre Maquinaria de la UE (89/392/EEC, enmendada segn 91/368/EEC), 93/68/EEC (Directiva sobre Marcas de la CE) & 89/336/EEC (Directiva sobre `Compatibilidad Electro Magntica'). Der Unterzeichnete Pino Todero, bevollmchtigt durch E. O. P. I. , erklrt da die Kettensgen mit Benzinmotor: Seriennummer wie oben angegeben, Kettenstange mit Schneidlnge von 45/50 cm, hergestellt durch E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, der Maschine entsprechen, die Gegenstand der EG-Typenprfung gem Anhang VI der Maschinendirektive war. Ces tests ont tabli que la machne est conforme aux recommandations d'hygine et de scurit de la directive europenne ci-dessus. Directive 2000/14/ECC (Annexe V). G Declarao de conformidade da CE De acordo com a Directive de Mquinas (89/392/EEC, alterada pela 91/368/CEE), 93/68/CEE (Directiva de Marcao CE) e 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidade Electromagntica) O abaixo assinado Pino Todero, autorizado por E. O. P. I. , declara que: as serras mecncas a gasolina: com nmero de srie acima indicado com uma barra de corrente com o comprimento de corte de 45/50 cm, fabricada por E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, esto em conformidade com a mquina que foi submetida ao ensaio tipo da CE de acordo com o Anexo VI da Directiva de Mquinas. [. . . ] Denne typeafprvning fastslog, at maskinen er i overensstemmelse med de grundlggende krav af sikkerhed og sundhed iflge EF Maskindirektivet. Direktiv 2000/14/ECC (Annex V). F EC Verklaring van Overeenstemming In overeenstemming met de EC Machine Richtlijn (89/392/EEC, anngepast met 91/368/EEC), 93/68/EEC (EG Markering Richtlijn) & 89/336/EEC (Richtlijn aangaande elektromagnetische compatibiliteit). Ondergetekende Pino Todero, gemachtigd door E. O. P. I. , verklaart dat de benzine aangedreven kettingzaag: met bovenstaand serienummer met zwaard lengte van 45/50 cm, geproduceerd door E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, overeenstemt met de machine die gebruikt is voor het EC type onderzoek volgens de Annex VI van de Machine Richtlijn. Het EC type onderzoek is uitgevoerd door Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EC type onderzoek certificaat nr. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16851-87-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16851-87-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag