οδηγίες χρήσης PHILIPS 16852-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16852-93-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16852-93-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16852-93-16


PHILIPS 16852-93-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16852-93-16 QUICK START GUIDE (1129 ko)
   PHILIPS 16852-93-16 QUICK START GUIDE (1129 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16852-93-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] La preghiamo di leggere attentamente questo manuale predisposto appositamente per informarla circa il suo uso corretto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée en choisissant notre motobineuse. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales. We wish to thank you for choosing our petrol tiller. We are confident that the high quality of our machine will meet with your satisfaction and appreciation and that your petrol tiller will give you long-lasting service. Before starting to use your machine, make sure to read with care this manual, which has been purposely drawn up to provide you with all the necessary information for proper use, in compliance with basic safety requirements. Wij danken u voor het ver trouwen waarmee voor u onze hakfreesmachine heeft gekozen. [. . . ] Não utilizar o aparelho em lugares fechados ou pouco ventilados. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen Advarsel!Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella vaara-alueella!Nie uz>ywac> urza%dzenia w pomieszczeniach zamknie%tych lub o slÀabym przewietrzeniu Mèrgezo gàzak belègzèse veszèly!Ne hasznàlni a gèpet zàrt vagy kevèsbè szelloztetett helysègekben. Nebezpeèí vdechování toxických plynù!Výrobek nesmí být pouíván v uzavøených nebo nedostateènì vìtraných prostorách. Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista 2 GREECE A ONOMATOLOGIO (blevpe selivda 35) 1 2 3 4 5 Labhv sumplevkth Cerouvlia Diakovpth START/STOP Ravbdo Kavrter prostasiva 6 7 8 9 10 Astevria frevzwn Tavpa fovrt. elaivou meiwthvra Meiwthvra Trocoiv metafora 11 12 13 14 15 Mpouziv Labhv ekk. kinhthvra Rezerbouavr benzivnh Kinhthvra Plavka gia cerouvlia 16 17 18 Tavpa fovrt. elaivou kinhthvra Epitacunthvra B SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH: CEROULI- RABDOS - TROCOS - EPITACUNTHRAS - DIAKOPTHS. Cerouvlia (2): sunarmologeivte thn plavka pou fevrei ta cerouvlia (15) sto sasiv (19) kai thn sterewvnete me titevssare bivde, rodevle kai perikovclia (20). Eiscwreivte sthn plavka ta duvo cerouvlia (2) kai ta sterewvnete me ti bivde, ti rodevle kai ta perikovclia me kokkoravki (21). Ravbdo (4): eiscwreivte thn ravbdo sthn qevsh tou sasiv (19) kai thn sterewvnete me ton strofeva (22) kai to perovnio. Troco (10): sunarmologeivte thn ravbdo pou fevrei ton trocov (23) epi tou sasiv (19) kai thn sterewvnete me ti bivde, thn rodevla kai to perikovclio (24). Giautov to lovgo eiscwreivte thn ravbdo pou fevrei ton trocov (23) sthn avnw ophv kai to sterewvnete me ton strofeva kai to perovnio (25). ME TON KINHTHRA SE LEITOURGIA: Gia na dwvsete entolhv sti frevze (6) prevpei na pievsete thn labhv (1), h opoiva katav thn diavrkeia th ergasiva prevpei na eivnai pavntote piesmevnh. Pievzete epi th ravbdou gia na ergazeivsqe se bavqo, elattwvnete thn pivesh ovtan qevlete na procwrhvsete. [. . . ] Metav to sbhvsimo tou kinhthvra ta ergaleiva gurivzoun akovmh gia merikav leptav. l Diathreivte ta kauvsima movnon sto mpitovni pou eivnai katavllhlo gia to skopov autov. lBavzete ta kauvsima sto rezerbouavr movnon se anoictov cwvro kai mh kapnivzete. Mhn anoivgete potev thn tavpa tou rezerbouavr kausivmwn hv prosqevtete benzivnh enwv gurivzei akovmh o kinhthvra hv ovtan eivnai akovmh zesto. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16852-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16852-93-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag