οδηγίες χρήσης PHILIPS 16858-47-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16858-47-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16858-47-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16858-47-16


PHILIPS 16858-47-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16858-47-16 QUICK START GUIDE (717 ko)
   PHILIPS 16858-47-16 QUICK START GUIDE (717 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16858-47-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures. The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference. Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteile des Produktes und muss deshalb zur Einsichtnahme sorgfältig aufgehoben werden. Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging Este manual representa uma parte integrante do produto. [. . . ] Preden pric°nete z uporabo kosilnice, pozorno preberite navodila, predstavljena v tem priroèniku, da bi spoznali in razumeli njegovo vsebino glede pravilne uporabe kosilnice in temeljnih varnostnih ukrepov pri delu. Sa eucaristouvme gia thn empistosuvnh pou ma deivxate agoravzonta thn skaptikhv ma mhcanhv me kinhthv r a. Eiv m aste bev b aioi oti crhsimopoiwvnta thn qa mporevsete na ektimhvsete me eucarivsthsh thn poiovthta tou proiovnto ma. Sa parakalouvme na diabavsete prosektikav to egceirivdio autov pou suntavcqhke epivthde gia na Sa plhroforeiv katav swstov trovpo ovson aforav thn swsthv crhvsh th mhcanh suvmfwna me tou basikouv kanovne asfaleiva. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Motorhacke entgegengebracht haben und sind sicher, daß Sie mit der Qualität unseres Produkte zufrieden sein werden. Wir bitten Sie, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen, das Sie über die richtige Verwendung in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert. e damos las gracias por la confianza que nos ha demostrado al comprar nuestro motoazada. Estamos seguros de que podrá apreciar con el tiempo y con satisfacción la calidad de nuestro producto. Le rogamos lea atentamente este manual preparado expresamente para informarle sobre el uso correcto con arreglo a los requisitos básicos de seguridad. Attenzione!Manter pessoas estranhas fora da zona de perigo Postronne osoby nie powinny przebywac> w zasie%gu pracy urza%dzenia. Atenção: O aparelho de corte continua em rotação. Uwaga!urza%dzenie tna%ce, re%ce i stopy trzymac> w bezpiecznej odleglos>ci. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti chiusi o poco ventilati Danger d'inhalation de gaz toxiques!Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés ou peu ventilés. Das Gerät darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden. Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione Attention!Eteindre le moteur et enlever la bougie avant d'effectuer quelque opération d'entretien que ce soit. - gia ta montevla pou evcoun epitacunthvra, topoqeteivte ton moclov tou epitacunthvra (2-Eik. E) sthn qevsh MAX. (blevpe selivda 36) (blevpe selivda 36) b) Piavnete thn labhv ekkivnhsh (10) kai trabavte to scoiniv cwriv duvnamh mevcri ovtou noiwvsete thn antivstash pou prokaleivtai apo thn sumpivesh, afhvnete thn labhv kai divnete ena dunatov travbhgma. Gia peraitevrw plhroforive, Sa sunistouvme na sumbouleuteivte to bibliavrio odhgiwvn tou idivou tou kinhthvra. (blevpe selivda 36) Protouv arcivsete thn ergasiva prevpei na : - topoqethvsete tou trocou metafora (5) pro ta avnw. (blevpe selivda 36) topoqethvsete kat archvn ton gavntzo (15) tou kalwdivou tacuvthta mprostav kai ton gavntzo (16) tou kalwdivou th ovpisqen sthn ophv (II°) twn antistoivcwn labwvn (12-13). v Eavn, energwvnta epi th labh, den givnei h suvndesh twn frezwvn, topoqeteivte ton gavntzo sthn ophv (I°) th labh, antiqevtw ton bavzete sthn ophv (III°) eavn oi frevze paramevnoun eiscwrhmevne kai ovtan afhvsete thn ivdia thn labhv. (blevpe selivda 36) Prosochv!Se kammiav perivptwsh den prevpei na kratavte piesmevne sugcrovnw ti duo labe (12-13). H enevrgeia authv mporeiv na prokalevsei zhmie stou imavnte kai sti trocalive. (blevpe selivda 36) ME TON KINHTHRA SE LEITOURGIA: gia na dwvsete entolhv sti frevze (6) prevpei na pievsete thn labhv (12), h opoiva katav thn diavrkeia th ergasiva prevpei na eivnai pavntote piesmevnh. Pievsete epi th ravbdou gia na ergavzesqe se bavqo, elattwvnete thn pivesh gia na procwreivte. (blevpe selivda 36) TAC. OPISQEN: gia na bavlete thn ovpisqen energeivte movnon epi th labh (13). Stavsh kinhthvra: fevrete ton moclov epitacunthvra sthn qevsh STOP. (blevpe selivda 36) Ta tevssara astevria twn frezwvn (6) eivnai afairevsima kai o sunduasmov twn tou epitrevpei ena plavto ergasiva apo 25 cm ew 55 cm. [. . . ] l Diathreivte ta kauvsima movnon sto mpitovni pou eivnai katavllhlo gia to skopov autov. lBavzete ta kauvsima sto rezerbouavr movnon se anoictov cwvro kai mh kapnivzete. Mhn anoivgete potev thn tavpa tou rezerbouavr kausivmwn hv prosqevtete benzivnh enwv gurivzei akovmh o kinhthvra hv ovtan eivnai akovmh zesto. l Eav n h benziv n h bgeiv ev x w apo to rezerbouav r , mh prospaqhv s ete potev na ekkinhv s ete ton kinhthv r a. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16858-47-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16858-47-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag