οδηγίες χρήσης PHILIPS 16859-47-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 16859-47-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 16859-47-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 16859-47-16


PHILIPS 16859-47-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 16859-47-16 QUICK START GUIDE (1288 ko)
   PHILIPS 16859-47-16 QUICK START GUIDE (1288 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 16859-47-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Robban-motor hajts fnyr - Ks 46 cm Sekaka na trvu se spalovacm motorem ac n 46 cm Plneklipper med benzinmotor 46 cm klinge Grsklippare med bensinmotor - Kniv 46 cm Gressklipper med benzinmotor - 46 cm kniv Rjhdysmoottorilla varustettu ruohonleikkuri Ter 46 cm Motorna kosilnica rezilo 46 cm. Clookoptikhv mhcanhv me kinhthvra eswterikhv kauvshv Macaivri 46 cm. Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Le manuel prsent fait partie intgrante du produit; nous vous prions en consquence de le conserver pour toutes ncessits ultrieures. The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference. [. . . ] No juntar o carburante com o motor em funo Niebezpieczen>stwo wybuchu!Apagar el motor y extraer la buja antes de efectuar cualquier manutencin Pas op!De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji zgasic> silnik zdj przewd ze wiecy Mantener el cable de alimentacin lejos de la herramienta de corte, De voedingskabel op afstand van de maairichting houden. Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de snijinrichting de stekker uittrekken Afastar o cabo de alimentao da parte de corte. Przewd zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy noza. Figyelem!Ls bruksanvisningen innan ni anvnder grsklipparen A veszlyes terleten ne tartzkodjanak idegenek!Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkn leikkaavaan tern tehtvn toimenpiteen suorittamista. Ugasnite motor in snemite elektricni kabel pred kakrsnemkoli vzdrevalnem delu. Protouv kavnete opoiadhvpote epevmbash sto kofterov ergaleivo bgavzete to fi trofodosiva. Pericolo di esplosione!Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione Attention!d) Ekkivnhsh tou kinhthvra: CEIROKINHTH EKKINHSH (KratwvntaV piesmevno to moclov frevnou kinhthvra (14) ). Paivrnete thn labhv ekkivnhsh (11) kai trabavte to scoiniv cwriv duvnamh mevcri ovtou noiwvsete thn antivstash h opoiva prokaleivtai apo thn sumpivesh, afhvnete thn labhv kai katovpin divnete ena dunatov travbhgma. (blevpe selivda 39) Kratavte piesmevnh thn labhv (14) katav thn leitourgiva. Afhvnonta thn, o kinhthvra stamatav. KOPH Gia na kavnete to kovyimo twn cortariwvn sprwvcnete thn mhcanhv me to cevri. (blevpe selivda 39) Suvndesh autovmath prowvqhsh: shkwvnete thn labhv sumplevkth (18) kai thn kratavte piesmevnh. KOPH Gia na kavnete to kovyimo twn cortariwvn sprwvcnete thn mhcanhv me to cevri, hv sundevete thn autovmath prowvqhsh. (blevpe selivda 40) Prosochv eavn pievzonta thn labhv sumplevkth, h suvndesh autovmath prowvqhsh den givnei, prevpei na kavnete thn ruvqmish tou kalwdivou sumplevkth eiscwrwvnta to elathvrio (P) se mia apo ti diadocike opev th plakivtsa (R) hv sthn ophv (S). 33 GREECE Q AUTOMATH OMADA PROWQHSHS (blevpe selivda 40) Elevgcete periodikav thn autovmath omavda prowvqhsh kai thn diathreivte poluv kaqarhv, kurivw ton mikrov odontwtov trocov (19) kai ta granavzia (20). Gia na kavnete ton evlegco autov arkeiv na bgavlete ton trocov (21) xebidwvnonta thn bivda (22). KANONES ASFALEIAS EKPAIDEUSH a) Oi evconte hlikiva mikrovterh twn 16 etwvn kai ta provswpa pou den gnwrivzoun ti odhgive crhvsh den prevpei na crhsimopoiouvn thn koptikhv mhcanhv gia to gkazovn. Kratavte makriav ta paidiav kai ta katoikivdia zwva ovtan h koptikhv mhcanhv leitourgeiv. c) H mhcanhv authv prevpei na crhsimopoieivtai movnon gia to kovyimo fusikwvn cortariwvn. gia thn isopevdwsh uywmavtwn sto evdafo, ovpwV fwlie aspalavkwn kai murmhgkiwvn). e) Protouv arciv s ete thn ergasiv a prev p ei na bgav z ete endecovmena xevna swvmata apo thn mhcanhv. Katav thn ergasiva elevgcete mhvpw upavrcoun xevna swvmata ston cwvro ergasiva. Proetoimasiva-Leitourgiva a) Katav thn ergasiva na foravte papouvtsia gerav kai makriav pantelovnia. [. . . ] k) Gia lovgou asfaleiva o kinhthvra den prevpei potev na xepernav ton ariqmov strofwvn pou faivnetai sthn pinakivda. l) Ekkineivte ton kinhthvra me prosochv kai suvmfwna me ti odhgive crhvsh. Otan o kinhthvra eivnai upo kivnhsh, apagoreuvetai na plhsiavzete me ta cevria hv me ti avkre twn podiwvn kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolhv th idiva. m) Katav thn stigmhv th ekkivnhshV tou kinhthvra o ceiristh den prevpei na shkwvnei thn koptikhv mhcanhv. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 16859-47-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 16859-47-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag