οδηγίες χρήσης PHILIPS 17239-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 17239-93-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 17239-93-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 17239-93-16


PHILIPS 17239-93-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 17239-93-16 QUICK START GUIDE (997 ko)
   PHILIPS 17239-93-16 QUICK START GUIDE (997 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 17239-93-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] µ µ µ pozidrive µ C2. 1. 2. µ µ , µ µ . µ µ - 37cm 1. 3. µ µ µ (G1-A), . · µ : µ µ µ · , µ µ . [. . . ] µ (M1) , µ µ / µ µ (M2). 1/3 µ , . 2. µ :- µ . µ , µ µ µ µ µ . µ µ . ( µ · µ µµ , P1, µ P1 - P3. µµ (P1) ) 1. (P2), µµ (P3). µ . (µ µ µ , µ - (Q2, 4) µ µ , - (Q3, 5) µ µ - (Q6) µ µ µ - (Q7) µ µ µ , µ µ µµ . µ ( Q), µ µ - µ µµ . µ µ , µ , µ µ , (R). ) µ µ µ µ (Q1). µ : µ µ µ µ µ µ µ µ . µ µ µ - µµ , (U). ; µ µ µ µ Electrolux Outdoor Products. Drãite kabel podalje od kosilice za travu; uvijek Kada kosite uvijek drãite kosilicu na kosite dalje od mjesta opskrbe strujom i kosite gorezemlji. Uvijek ugasite glavni vod za opskrbu elektri#nom Drãite promatra#e na odstojanju. Nemojte strujom prije iskop#avanja bilo kojeg utika#a, spoja kositi kada su ljudi, a naro#ito djeca ili kabla ili produãnog kabla. Ugasite, izvucite utika# iz glavnog voda i provjerite da li je elektri#ni kabel o|teen ili istro|en prije namatanja Ugasite!Ne popravljajte o|teeni kabel, za opskrbu electri#nom strujom prije nego nadomjestite ga novim. Upotrebljavajte samo namjeravate namjestiti ili o#istiti (kosilicu), Electrolux Outdoor Products kabel za zamjenu. nesmije doci do kontakta sa zemljom ili drugim djelovima na proizvodu. Uvijek stroja potpuno zaustave prije nego |to ih nosite prikladnu odjeu, rukavice i #vrste cipele. Provjerite da je mjesto kosidbe o#i|eno od prua, STOP kamenja, kostiju, ãice i krhotina; oni mogu biti odba#eni noãem. Prije upotrebe stroja i poslije bilo kakavog udarca vani dok pada ki|a. Zamijenite istro|ene ili o|teene noãeve zajedno s njihovim priborom u kompletima da bi se odrãala Openito ravnoteãa. [. . . ] Upotrebljavajte kosilicu samo po danu ili pod dobrom Lokalni propisi mogu ograni#iti dob rukovatelja rasvjetom. Na strmini (kosini), posebno pazite na svoje upori|te ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova. Preporu#a se upotreba sigurnosne sklopke ( R. C. D. ) s Nemojte kositi na nasipima ili strmim nagibima prekida#em strujnog kruga #ija ja#ina ne prelazi 30 mA. sigurnost, te se pri svakoj upotrebi treba strogo pridrãavati Hodajte - nikada ne tr#ite. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 17239-93-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 17239-93-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag