οδηγίες χρήσης PHILIPS 17S1AB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 17S1AB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 17S1AB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 17S1AB


PHILIPS 17S1AB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1980 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 17S1AB (1773 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 17S1AB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] e-Manual Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Χρήστη Οθόνης LCD Philips file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/17S1A/INDEX. HTM [2012/1/6 上午 10:21:56] Safety and Troubleshooting Information Προφυλ ξει αφαλε α και συντ ρηση Συχν ερωτ σει Επ λυση προβληµ των Ρυθµιστικ πληροφορ ε Πληροφορ ε ασφαλε α επ λυση προβληµ των και Προφυλ ξει ασφαλε α και συντ ρηση ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρ ση ελ γχων, ρυθµ σεων διαδικασι ν διαφορετικ ν απ αυτ που καθορ ζονται σ£ αυτ το εγχειρ διο µπορο ν να σα εκθ σουν σε κ νδυνο ηλεκτροπληξ α , ηλεκτρολογικ ν ζηµι ν και µηχανικ ν φθορ ν. Διαβ στε και ακολουθε τε τι οδηγ ε αυτ ταν συνδ ετε και χρησιμοποιε τε το μ νιτορ του Η/Υ σα : Λειτουργία: ● ● ● ● ● ● ● ● Κρατήστε την οθόνη μακριά από την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή θερμότητας. Απομακρύνετε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να πέσει μέσα στις τρύπες αερισμού ή να αποτρέψει τη σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών συστημάτων της οθόνης. Μην αποφράζετε τις τρύπες αερισμού του πλαισίου. Όταν επιλέγετε τη θέση της οθόνης, σιγουρευτείτε πως υπάρχει εύκολη πρόσβαση του φις στην πρίζα του ρεύματος. [. . . ] Η επιλογή Start (Έναρξη) - εκκινεί την ακολουθία βαθμονόμησης χρώματος 6-βημάτων. Η επιλογή Quick View (Γρήγορη εμφάνιση) εμφανίζει την εικόνα του χρώματος πριν/μετά τις ρυθμίσεις. Για να επιστρέψετε στο αρχικό παράθυρο Color (Χρώμα), κάντε κλικ στο κουμπί Cancel (Ακύρωση). Η επιλογή Enable color calibration (Ενεργοποίηση βαθμονόμησης χρώματος) - είναι από προεπιλογή σε κατάσταση ενεργοποίησης. Σε περίπτωση που δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπεται η βαθμονόμηση χρωμάτων και οι επιλογές έναρξης και γρήγορης εμφάνισης είναι σβησμένες. Πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες πατέντας στην οθόνη βαθμονόμησης. Πρώτη οθόνη βαθμονόμησης χρώματος: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/17S1A/product/SMART. HTM 第 6 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 10:23:33] SmartControl 1. 4. Το κουμπί επιστροφής είναι απενεργοποιημένο μέχρι τη δεύτερη οθόνη χρώματος. Το επόμενο σας πηγαίνει στον επόμενο στόχο (6-στόχοι). Το τελικό σας πηγαίνει στο παράθυρο File (Αρχείο)>Presets (Προεπιλογές). Η Ακύρωση κλείνει τη διεπαφή χρήστη και επιστρέφει στη σελίδα των πρόσθετων. SmartImage - Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τις ρυθμίσεις για καλύτερη εικόνα με βάση το περιεχόμενο. Όταν οριστεί η λειτουργία Entertainment (Ψυχαγωγία), ενεργοποιούνται οι επιλογές SmartContrast και SmartResponse. Το παράθυρο Asset Management (Διαχείριση παγίων) του μενού Plug-ins (Πρόσθετα) θα είναι ενεργό μόνο όταν επιλέξετε Asset Management (Διαχείριση παγίων) από το αναπτυσσόμενου μενού Plug Ins (Πρόσθετα). file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/17S1A/product/SMART. HTM 第 7 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 10:23:33] SmartControl Εμφανίζει τις πληροφορίες όπως Διαχείριση, Περιγραφή, Σειριακός αριθμός, Τρέχον χρονισμός, Όνομα τομέα και Κατάσταση διαχείρισης παγίων. Για να επιστρέψετε στο αρχικό παράθυρο των προσθέτων επιλέξτε την καρτέλα Plug-in (Πρόσθετα). Το παράθυρο Theft Deterence (Αποτροπή κλοπής) του μενού Plug-Ins (Πρόσθετα) θα είναι ενεργό μόνο όταν επιλέξετε Theft (Κλοπή) από το αναπτυσσόμενο μενού των προσθέτων. Για να ενεργοποιήσετε την Αποτροπή κλοπής, κάντε κλικ στο κουμπί Enable Theft (Ενεργοποίηση κλοπής) για να εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/17S1A/product/SMART. HTM 第 8 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 10:23:33] SmartControl 1. Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει έναν κωδικό PIN μεταξύ 4 και 9 ψηφίων μόνο. Μετά την εισαγωγή του ΡΙΝ, πατήστε το κουμπί Accept (Αποδοχή) για να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου στην επόμενη 3. O ελαχιστος αριθμός λεπτών έχει οριστεί σε 5. Το ρυθμιστικό έχει ρυθμιστεί σε 5 από προεπιλογή. Δεν απαιτείται να συνδέσετε την οθόνη σε διαφορετικό μηχάνημα για να μεταβείτε στη λειτουργία αποτροπής κλοπής. Μόλις εισαχθεί το ΡΙΝ και γίνει η αποδοχή του, εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου: σελίδα. ● Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Νο (Όχι) θα μεταφερθείτε στην ακόλουθη οθόνη. file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/17S1A/product/SMART. HTM 第 9 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 10:23:33] SmartControl ● Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Yes (Ναι) θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα ασφαλείας. Αφού δημιουργήσετε PIN, το παράθυρο αποτροπής κλοπής θα εμφανίζει την ένδειξη Theft Deterrence Enabled (Ενεργοποίηση αποτροπής κλοπής) και θα παρέχει το κουμπί Επιλογών ΡΙΝ: 1. Εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργοποίησης αποτροπής κλοπής. Η επιλογή Disable Theft (Απενεργοποίηση κλοπής) ανοίγει την οθόνη στην επόμενη σελίδα. Το κουμπί PIN Options (Επιλογές ΡΙΝ) είναι διαθέσιμο μόνο μετά τη δημιουργία ΡΙΝ από το χρήστη και το κουμπί ανοίγει την ιστοσελίδα ασφαλείας ΡΙΝ. Το κουμπί απενεργοποίησης κλοπής ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο: 1. [. . . ] Στις χώρες όπου το τμήμα εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών της Philips δεν χορηγεί το προίόν, το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Philips θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει (αλλά ενδέχεται να υπάρξει μια καθυστέρηση αν δεν υπάρχουν εύχερα τα κατάλληλα εξαρτήματα και τα τεχνικά εγχειρίδια). Πού ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/GREEK/warranty/war_usa. htm 第 2 頁 / 共 4 [2012/1/6 上午 10:25:29] United States Guarantee Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντροεξυπηρέτησης πελατών της Philips στο τηλέφωνο (877) 835-1838 (μόνο πελάτες στις ΗΠΑ) ή (919) 573-7855 . Πριν καλέσετε για σέρβις. . . Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιό σας χειριστή πριν καλέσετε για σέρβις. Οι ρυθμίσεις που επεξηγούνται σ£ αυτό μπορούν να σας απαλλάξουν από ένα τηλεφώνημα για σέρβις. TΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ Ή ΣΤΙΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΥΣ. . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 17S1AB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 17S1AB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag