οδηγίες χρήσης PHILIPS 190E2FB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 190E2FB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 190E2FB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 190E2FB


PHILIPS 190E2FB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2655 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 190E2FB (1257 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 190E2FB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] InAsiaPacific, Taiwan, theproductscan betakenbackbyEnvironmentProtection Administration(EPA)tofollowtheITproduct recyclingmanagementprocess, detailcan befoundinwebsitewww. epa. gov. tw Themonitorcontainspartsthatcould causedamagetothenatureenvironment. Forhelpandservice, pleasecontact ConsumersInformationCenterorF1rst ChoiceContactInformationCenterineach country. 4 2. 2. 1 190E2 plus 1. . Monitor Quick start guide righ ts rese rved Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProducts MarkedwithFCCLogo, UnitedStatesOnly · · · · ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. 17 Commission Federale de la Communication(FCCDeclaration) · · · · etéquipementaététestéetdéclaré C conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles EN55022Compliance interférencesnuisiblesdanslecadre (CzechRepublicOnly) d'uneinstallationrésidentielle. C ETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutilisé selonlesconsignesdonnées, peuvent causerdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. C ependant, riennepeutgarantir l'absenced'interférencesdanslecadre d'uneinstallationparticulière. Sicet appareilestlacaused'interférences nuisiblespourlaréceptiondessignaux deradiooudetélévision, cequipeutêtre déceléenfermantl'équipement, puis enleremettantenfonction, l'utilisateur pourraitessayerdecorrigerlasituation enprenantlesmesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennede réception. Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. 18 PolishCenterforTestingandCertification NorthEurope(NordicCountries) Information Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. ; Philips , , , , , . · · · · · . :http://www. philips. com/support //// /// /// // //// /// +// ///& /// /// //// / BELARUSTechnicalCenterofJVIBA M. Bogdanovichstr. 155 BY-220040Minsk . :+375172173386 Service. BY PetrusBrovkyst. 19­101-B 220072, LANService 140, MimiBalkanskaStr. OfficecenterTranslog 1540Sofia, Bulgaria . :+35929602360 www. lan-service. bg 800142100 Xpectrum Lu. ná591/4 CZ-16000Praha6:800. 100. 697 220. 121. 435 E-mail:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz 25 Renopromd. o. o. Ljubljanska4, Sv. Nedjelja, 10431 . :+38513330974 FUJITSUSERVICESOU Akadeemiatee21G EE-12618Tallinn . :+3726519900 www. ee. invia. fujitsu. com SerwareSzerviz Vizimolnáru. 2-4 HU-1031Budapest . :+3612426331 E-mail:inbox@serware. hu www. serware. hu ProfiServiceCenterLtd. [. . . ] · Philips · Philips · ( ) · · · · PC: CPU , , : :, , . Philips , , , . HelveticaGreek Upright Philips: · , · , , , · , · , £, , , . , , . VGA. "-", """" · "", """-", . "", "-" "-", LCD. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 190E2FB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 190E2FB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag