οδηγίες χρήσης PHILIPS 191E2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 191E2SB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 191E2SB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 191E2SB


PHILIPS 191E2SB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4592 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 191E2SB (6631 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 191E2SB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 191E2 191EL2 www. philips. com/welcome EL 1 29 & 43 1. 1. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 SmartImageLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Philips . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 4. 1 & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. 2 . . . . . 22 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 & 7. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7. 2 SmartControlLite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 · . "", " """, . "", "-""", LCD. [. . . ] CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN55022Compliance(CzechRepublic Only) · · · · 26 PolishCenterforTestingandCertification NorthEurope(NordicCountries) Information Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N TA K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I TA L A I T E S I T E N , E T T Ä VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 27 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. ChinaRoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. (), , 28 6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / . . . / / / / / / / / / / / / F1rstChoicePhilips Philips. ; F1rst Choice Philips : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / . ; F1rst Choice Philips , , , , . F1rst Choice Philips : · , · , , , · , · , , , · , · , · · , , . , www. philips. com/support Philips . 30 , Philips: · Philips · Philips · ( ) · PC: o CUP o o · , , : · : , , . : : http://www. philips. com/support F1rstChoice +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 0810 000206 078 250851 3525 8761 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 0223491505 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 0, 07 0, 06 0, 08 0, 10 0, 10 31 D , Philips, . [. . . ] 08:00~05:00 + : AL SHAHD COMPUTER L. L. C : P. O. BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES . : 00971 4 2276525 : 00971 4 2276242 E-mail: shahd52@eim. ae : . ~. 39300, Tel Aviv 61392 Israel . : 1-800-567000 call free in Israel; (97250-8353722 after service hours until 20:00) : 972-3-6458759 E-mail: eastronics@eastronics. co. il : . ~. , , . (/) Click here to access the Warranty Registration Card. , , Philips. , , , , . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 191E2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 191E2SB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag