οδηγίες χρήσης PHILIPS 196V3LAB5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 196V3LAB5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 196V3LAB5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 196V3LAB5


PHILIPS 196V3LAB5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1368 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 196V3LAB5 (1505 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 196V3LAB5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 196V3L www. philips. com/welcome (/ 1 4 5 4 6PDUW&RQWUDVW 9 3KLOLSV 6PDUW&RQWURO /LWH 9 9 16 20 21 27 3KLOLSV 32 3KLOLSV 3KLOLSV 3KLOLSV /&' /&' 1 & ) /&' 2 Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. :((( To learn more about our recycling program please visit www. philips. com/about/sustainability/ recycling. This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. [. . . ] 2SWLRQV +HOS 6PDUW&RQWURO 2SWLRQV ! 8VHU ''&&, 2SWLRQV 6PDUW&RQWURO /LWH +HOS ''&&, +HOS 2SWLRQV 6RXUFH 13 +HOS !9HUVLRQ ! 9HUVLRQ +HOS 7XQH 'LVSOD\ +HOS 6PDUW&RQWURO /LWH 6PDUW&RQWURO /LWH ''&&, 2SWLRQV +HOS 8VHU 0DQXDO 8VHU 0DQXDO EURZVHU &RQWH[W 6HQVLWLYH 0HQX &RQWH[W 6HQVLWLYH 0HQX (QDEOH &RQWH[W 0HQX !3UHIHUHQFHV 2SWLRQV 7HFKQLFDO 6XSSRUW &KHFN IRU 8SGDWH 3', /DQGLQJ &RQWH[W 0HQX $ERXW 6PDUW&RQWURO /LWH ([LW 6PDUW&RQWURO /LWH 6PDUW&RQWURO /LWH 3URJUDP 6PDUW&RQWURO /LWH $ERXW 6HOHFW 3UHVHW 14 7DVN 7UD\ 7DVN 7UD\ (;, 7 6PDUW&RQWURO /LWH 5XQ 2SWLRQV ! DW 6WDUWXS !3UHIHUHQFHV 15 /&' 7)7/&' LED 18, 5" ( 47 cm) [ PP FGPô 5ms [ # +] + 9 # &5 ! +] +] N+] N+] 6PDUW&RQWUDVW V5*% '9, 9*$ 6HSDUDWH 6\QF 6\QF RQ *UHHQ 196V3LA: 196V3L: . HQVLQJWRQ ''&&, V5*% Windows 7/Vista/XP 0DF 26; /LQX[ 3OXJ 3OD\ 9/$ (QHUJ\6WDU : $& 9$& 9$& +] +] 12, 90W : : $& 9$& 9$& +] +] : $& 9$& 9$& +] +] 12, 90W : : $& 9$& 9$& +] +] $& 9$& 9$& +] +] 13, 10W : : $& 9$& 9$& +] +] 16 %78 %78 %78 %78 %78 %78 %78 %78 %78 100-240VAC, 50-60Hz 9/ (QHUJ\6WDU : $& $& 9$& 9$& 9$& 9$& +] +] +] +] 13, 10W 13, 00W : : : : $& $& 9$& 9$& 9$& 9$& +] +] +] +] %78 %78 %78 %78 %78 %78 100-240VAC, 50-60Hz : $& 9$& 9$& +] +] 13, 10W : : $& 9$& 9$& +] +] %78 %78 %78 [[ [[ 463 x 358 x 204 mm 463 x 294 x 51 mm 3, 11 kg 2, 82 kg 4, 17 kg & & & & 07%) 52+6 (3($7 6LOYHU ZZZHSHDWQHW 17 &( )&& % *267 6(0. 2 IRU VHOHFWLYH PRGHOV 8/F8/ %60, , 62&7LFN 7&2 2QO\ (3($7 *ROG 6LOYHU ZZZHSHDWQHW 3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW 18 [ [ [ N+] +] +] +] +] 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 47, 71 720 x 400 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1366 x 768 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 59, 79 [ +] 19 9(6$ '30 9/$ 9(6$ /(' : : : 9/ 9(6$ /(' : : : [ QLWV N 20 /HDGIUHH 3URGXFW /HDG IUHH GLVSOD\ SURPRWHV HQYLURQPHQWDOO\ VRXQG UHFRYHU\ DQG GLVSRVDO RI ZDVWH IURP HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW 7R[LF VXEVWDQFHV OLNH /HDG KDV EHHQ HOLPLQDWHG DQG FRPSOLDQFH ZLWK (XURSHDQ FRPPXQLW\·V VWULQJHQW 5R+V GLUHFWLYH PDQGDWLQJ UHVWULFWLRQV RQ KD]DUGRXV VXEVWDQFHV LQ HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW KDYH EHHQ DGKHUHG WR LQ RUGHU WR PDNH 3KLOLSV PRQLWRUV VDIH WR XVH WKURXJKRXW LWV OLIH F\FOH &RQJUDWXODWLRQV 7KLV GLVSOD\ LV GHVLJQHG IRU ERWK \RX DQG WKH SODQHW 7KH GLVSOD\ \RX KDYH MXVW SXUFKDVHG FDUULHV WKH 7&2 &HUWLILHG ODEHO 7KLV HQVXUHV WKDW \RXU GLVSOD\ LV GHVLJQHG PDQXIDFWXUHG DQG WHVWHG DFFRUGLQJ WR VRPH RI WKH VWULFWHVW TXDOLW\ DQG HQYLURQPHQWDO UHTXLUHPHQWV LQ WKH ZRUOG 7KLV PDNHV IRU D KLJK SHUIRUPDQFH SURGXFW GHVLJQHG ZLWK WKH XVHU LQ IRFXV WKDW DOVR PLQLPL]HV WKH LPSDFW RQ WKH FOLPDWH DQG RXU QDWXUDO HQYLURQPHQW 7&2 &HUWLILHG LV D WKLUG SDUW\ YHULILHG SURJUDP ZKHUH HYHU\ SURGXFW PRGHO LV WHVWHG E\ DQ DFFUHGLWHG LPSDUWLDO WHVW ODERUDWRU\ 7&2 &HUWLILHG UHSUHVHQWV RQH RI WKH WRXJKHVW FHUWLILFDWLRQV IRU GLVSOD\V ZRUOGZLGH 6RPH RI WKH 8VDELOLW\ IHDWXUHV RI WKH 7&2 &HUWLILHG IRU GLVSOD\V 9LVXDO HUJRQRPLFV IRU JRRG LPDJH TXDOLW\ LV WHVWHG WR HQVXUH WRS SHUIRUPDQFH DQG UHGXFH VLJKW DQG VWUDLQ SUREOHPV , PSRUWDQW SDUDPHWHUV DUH OXPLQDQFH FRQWUDVW UHVROXWLRQ EODFN OHYHO JDPPD FXUYH FRORXU DQG OXPLQDQFH XQLIRUPLW\ DQG FRORXU UHQGHULQJ 3URGXFWV DUH WHVWHG DFFRUGLQJ WR ULJRURXV VDIHW\ VWDQGDUGV DW LPSDUWLDO ODERUDWRULHV 21 (OHFWULF DQG PDJQHWLF ILHOGV HPLVVLRQV DV ORZ DV QRUPDO KRXVHKROG EDFNJURXQG OHYHOV /RZ DFRXVWLF QRLVH HPLVVLRQV ZKHQ DSSOLFDEOH 6RPH RI WKH (QYLURQPHQWDO IHDWXUHV RI WKH 7&2 &HUWLILHG IRU GLVSOD\V 7KH EUDQG RZQHU GHPRQVWUDWHV FRUSRUDWH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ DQG KDV D FHUWLILHG HQYLURQPHQWDO PDQDJHPHQW V\VWHP (0$6 RU , 62 9HU\ ORZ HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ ERWK LQ RQ DQG VWDQGE\ PRGH PLQLPL]H FOLPDWH LPSDFW 5HVWULFWLRQV RQ FKORULQDWHG DQG EURPLQDWHG IODPH UHWDUGDQWV SODVWLFL]HUV SODVWLFV DQG KHDY\ PHWDOV VXFK DV FDGPLXP PHUFXU\ DQG OHDG 5R+6 FRPSOLDQFH %RWK SURGXFW DQG SURGXFW SDFNDJLQJ LV SUHSDUHG IRU UHF\FOLQJ 7KH EUDQG RZQHU RIIHUV WDNHEDFN RSWLRQV 7KH UHTXLUHPHQWV FDQ EH GRZQORDGHG IURP RXU ZHE VLWH 7KH UHTXLUHPHQWV LQFOXGHG LQ WKLV ODEHO KDYH EHHQ GHYHORSHG E\ 7&2 'HYHORSPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLVWV H[SHUWV XVHUV DV ZHOO DV PDQXIDFWXUHUV DOO RYHU WKH ZRUOG 6LQFH WKH HQG RI WKH V 7&2 KDV EHHQ LQYROYHG LQ LQIOXHQFLQJ WKH GHYHORSPHQW RI , 7 HTXLSPHQW LQ D PRUH XVHUIULHQGO\ GLUHFWLRQ 2XU ODEHOLQJ V\VWHP VWDUWHG ZLWK GLVSOD\V LQ DQG LV QRZ UHTXHVWHG E\ XVHUV DQG , 7PDQXIDFWXUHUV DOO RYHU WKH ZRUOG $ERXW RI DOO GLVSOD\V ZRUOGZLGH DUH 7&2 FHUWLILHG )RU PRUH LQIRUPDWLRQ SOHDVH YLVLW ZZZWFRGHYHORSPHQWFRP TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet 2QO\ IRU VHOHFWLYH PRGHOV (3($7 &( 'HFODUDWLRQ RI &RQIRUPLW\ 7KLV SURGXFW LV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH IROORZLQJ VWDQGDUGV (1 6DIHW\ UHTXLUHPHQW RI , QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW (1 5DGLR 'LVWXUEDQFH UHTXLUHPHQW RI , QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW (1$$ , PPXQLW\ UHTXLUHPHQW RI , QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW (1$$ /LPLWV IRU +DUPRQLF &XUUHQW (PLVVLRQ (1 /LPLWDWLRQ RI 9ROWDJH )OXFWXDWLRQ DQG )OLFNHU IROORZLQJ SURYLVLRQV RI GLUHFWLYHV DSSOLFDEOH ZZZHSHDWQHW 7KH (3($7 (OHFWURQLF 3URGXFW (QYLURQPHQWDO $VVHVVPHQW 7RRO SURJUDP HYDOXDWHV FRPSXWHU GHVNWRSV ODSWRSV DQG PRQLWRUV EDVHG RQ HQYLURQPHQWDO FULWHULD GHYHORSHG WKURXJK DQ H[WHQVLYH VWDNHKROGHU FRQVHQVXV SURFHVV VXSSRUWHG E\ 86 (3$ (3($7 V\VWHP KHOSV SXUFKDVHUV LQ WKH SXEOLF DQG SULYDWH VHFWRUV HYDOXDWH FRPSDUH DQG VHOHFW GHVNWRS FRPSXWHUV QRWHERRNV DQG PRQLWRUV EDVHG RQ WKHLU HQYLURQPHQWDO DWWULEXWHV (3($7 DOVR SURYLGHV D FOHDU DQG FRQVLVWHQW VHW RI SHUIRUPDQFH FULWHULD IRU WKH GHVLJQ RI SURGXFWV DQG SURYLGHV DQ RSSRUWXQLW\ IRU PDQXIDFWXUHUV WR VHFXUH PDUNHW UHFRJQLWLRQ IRU HIIRUWV WR UHGXFH WKH HQYLURQPHQWDO LPSDFW RI LWV SURGXFWV %HQHILWV RI (3($7 5HGXFH XVH RI SULPDU\ PDWHULDOV 5HGXFH XVH RI WR[LF PDWHULDOV $YRLG WKH GLVSRVDO RI KD]DUGRXV ZDVWH (3($7·6 UHTXLUHPHQW WKDW DOO UHJLVWHUHG SURGXFWV PHHW (1(5*< 67$5·V HQHUJ\ HIILFLHQF\ VSHFLILFDWLRQV PHDQV WKDW WKHVH SURGXFWV ZLOO FRQVXPH OHVV HQHUJ\ WKURXJKRXW WKHLU OLIH (& /RZ 9ROWDJH 'LUHFWLYH (& (0& 'LUHFWLYH (& (X3 'LUHFWLYH (& 1R PSOHPHQWLQJ 'LUHFWLYH IRU 6WDQGE\ DQG 2II PRGH SRZHU FRQVXPSWLRQ DQG LV SURGXFHG E\ D PDQXIDFWXULQJ RUJDQL]DWLRQ RQ , 62 OHYHO 7KH SURGXFW DOVR FRPSO\ ZLWK WKH IROORZLQJ VWDQGDUGV , 62 (UJRQRPLF UHTXLUHPHQW $QDO\VLV DQG FRPSOLDQFH WHVW PHWKRGV IRU HOHFWURQLF YLVXDO GLVSOD\V *6 (. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. [. . . ] /&' 0DF /&' 3KLOLSV 0DF 0DF /&' [ #+] 3KLOLSV /&' 3KLOLSV 3OXJDQG3OD\ DQG3OD\ :LQGRZV 9LVWD ;3 17 0DF 26; 3OXJ /LQX[ /&' /&' 35 . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 3KLOLSV 3KLOLSV 6KLHOG (PEOHP . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 097 [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 196V3LAB5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 196V3LAB5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag