οδηγίες χρήσης PHILIPS 220S2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 220S2SB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 220S2SB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 220S2SB


PHILIPS 220S2SB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7526 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 220S2SB (7088 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 220S2SB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 220S2 220S2plus www. philips. com/welcome EL 1 34 & 48 1. 1. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 SmartImage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SmartSaturate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SmartSharpness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 12 Philips . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 4. 1 & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. 2 . . . . . 27 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 & 7. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. 2 SmartControlPremium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1. . , , , . 1 · · · · · · , , , , . [. . . ] CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN55022Compliance(CzechRepublic Only) · · · · 31 PolishCenterforTestingandCertification NorthEurope(NordicCountries) Information Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N TA K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I TA L A I T E S I T E N , E T T Ä VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 32 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 11 Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 31 bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. [. . . ] Philips , Philips ( ). 44 ; Philips (877) 835-1838 ( ) (919) 573-7855. Philips , : Philips (877) 835-1838 (919) 573-7855 ( , , , , . · Philips · Philips · ( ) · PC: o CUP o o · , , : · : , , . Philips : : http://www. philips. com 46 D , Philips, . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 220S2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 220S2SB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag