οδηγίες χρήσης PHILIPS 221P3LPYES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 221P3LPYES Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 221P3LPYES θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 221P3LPYES


PHILIPS 221P3LPYES : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6168 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 221P3LPYES (6087 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 221P3LPYES

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Pleasefindoutaboutthelocalregulationson howtodisposeofyouroldmonitorandpacking fromyoursalesrepresentative. Recycling Information for Customers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogram pleasevisitwww. philips. com/about/sustainability/ recycling . 1. 3 -WEEE Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat, underEuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances, thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste. Youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. Todeterminethelocationsfordroppingoff suchwasteelectricalandelectronic, contact yourlocalgovernmentoffice, thewastedisposal 3 2. [. . . ] AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards: · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable. 1275/2008mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. Theproductalsocomplywiththefollowing standards: · ISO9241-307:2008(Ergonomic requirement, Analysisandcompliancetest methodsforelectronicvisualdisplays). · prEN50279:1998(LowFrequencyElectric andMagneticfieldsforVisualDisplay). · MPR-II(MPR:1990:8/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields). · TCOCERTIFIED(Requirementfor EnvironmentLabelingofErgonomics, Energy, EcologyandEmission, TCO:Swedish ConfederationofProfessionalEmployees) forTCOversions. 30 7. EnergyStarDeclaration (www. energystar. gov) AsanENERGYSTAR®Partner, we havedeterminedthatthisproduct meetstheENERGYSTAR® guidelinesforenergyefficiency. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassB digitaldevice, pursuanttoPart15ofthe FCCRules. Theselimitsaredesignedto providereasonableprotectionagainst harmfulinterferenceinaresidential installation. Thisequipmentgenerates, uses andcanradiateradiofrequencyenergy and, ifnotinstalledandusedinaccordance withtheinstructions, maycauseharmful interferencetoradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. · Consultthedealeroranexperienced radio/TVtechnicianforhelp. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwassupplied withthemonitorwhenconnectingthismonitor toacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisapplianceto rainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo. UnitedStatesOnly ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowingtwo conditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmful interference, and(2)thisdevicemustacceptany interferencereceived, includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. CommissionFederaledelaCommunication (FCCDeclaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles interférencesnuisiblesdanslecadred'une installationrésidentielle. 31 7. CETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutiliséselon lesconsignesdonnées, peuventcauserdes interférencesnuisiblesauxcommunications radio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'une installationparticulière. Sicetappareilest lacaused'interférencesnuisiblespour laréceptiondessignauxderadiooude télévision, cequipeutêtredéceléen fermantl'équipement, puisenleremettant enfonction, l'utilisateurpourraitessayerde corrigerlasituationenprenantlesmesures suivantes: · Réorienteroudéplacerl'antennede réception. [. . . ] / SmartControl Premium, ; . : / SmartControlPremium. , SmartControl Premium . · · · , servicepackpatch · WindowsUpdate / · Windows . · , MyComputer() Properties()>Hardware()->DeviceManager (). SmartControlPremium, SmartControl Premium, , ; 42 A. : 4. A. : SmartControlPremium. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 221P3LPYES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 221P3LPYES.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag