οδηγίες χρήσης PHILIPS 224E5QHAB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 224E5QHAB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 224E5QHAB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 224E5QHAB


PHILIPS 224E5QHAB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4971 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 224E5QHAB (4862 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 224E5QHAB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 224E5 www. philips. com/welcome EL Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 1 30 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 35 Πίνακας περιεχομένων 1. Σημαντικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Περιγραφές συμβολισμών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού συσκευασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Ρυθμίζοντας την οθόνη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Εγκατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Λειτουργία της οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. 3 Εισαγωγή στο MHL (Mobile HighDefinition Link). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Βελτιστοποίηση εικόνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 1 SmartImage Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 2 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 3 Philips SmartControl Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Τεχνικές Προδιαγραφές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. 1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες λειτουργίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5. Διαχείριση ενέργειας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . 6. Κανονιστικές πληροφορίες. . . . . . . . . . . . . 24 . 7. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7. 1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις επίπεδες οθόνες της Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7. 2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη. . . . 32 8. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8. 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων. . . . . . . . . . . . . 35 8. 2 Συνήθεις ερωτήσεις του SmartControl Lite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8. 3 Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις. . . . . . . . . . . . . . . 38 8. 4 MHL FAQs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Σημαντικό 1. Σημαντικό Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. [. . . ] TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide. Some of the Usability features of TCO Certified Displays: • Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics • Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories • Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels • Workload ergonomics to ensure a good physical environment 24 Some of the Environmental features of TCO Certified Displays: • Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001) • Low energy consumption to minimize climate impact • Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) • Both product and product packaging is prepared for recycling • The brand owner offers take-back options Corporate Social Responsibility • The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world. For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces. For more information, please visit: www. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 6. Κανονιστικές πληροφορίες EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). • EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). • EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). • EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. • ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). • prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). • MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). • TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. 25 6. [. . . ] Για καλύτερη εμφάνιση, να χρησιμοποιείτε αυτήν την ανάλυση. 8. 4 MHL FAQs ΕΡ1: Δεν μπορώ να δω την εικόνα της φορητής συσκευής μου στην οθόνη Απ. : • Ελέγξτε αν η συσκευή σας φέρει πιστοποίηση MHL. • Χρειάζεται επίσης να έχετε ένα καλώδιο με πιστοποίηση MHL για να συνδέσετε τις συσκευές. • Βεβαιωθείτε ότι το έχετε συνδέσει στη θύρα MHL-HDMI και ότι έχει επιλεγεί η σωστή εισαγωγή στην οθόνη μέσω του επιλογέα εισόδου (μπροστινό πλαίσιο ή OSD) • Το προϊόν αυτό φέρει επίσημη πιστοποίηση MHL. Καθώς η οθόνη είναι παθητική, αν αντιμετωπίσετε κάποιο αναπάντεχο πρόβλημα όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο MHL, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της φορητής συσκευής ή επικοινωνήστε στον κατασκευαστή της φορητής συσκευής. Attention No video input(MHL-HDMI) • Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας δεν έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής (ύπνου). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 224E5QHAB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 224E5QHAB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag