οδηγίες χρήσης PHILIPS 225B2CS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 225B2CS Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 225B2CS θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 225B2CS


PHILIPS 225B2CS : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5634 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 225B2CS (5227 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 225B2CS

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 225BL2 225B2 www. philips. com/welcome EL 1 34 & 52 1. 1. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartImage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SmartSaturate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SmartSharpness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 13 PowerSensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Philips . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. 1 & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. 2 . . . . . 27 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 & 7. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7. 2 SmartControlPremium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1. . , , , . 1 · · · · · · , , , , . [. . . ] Only) hisequipmenthasbeentestedand T foundtocomplywiththelimitsfora ClassBdigitaldevice, pursuantto Part15oftheFCCRules. Theselimits aredesignedtoprovidereasonable protectionagainstharmfulinterference inaresidentialinstallation. This equipmentgenerates, usesandcan radiateradiofrequencyenergyand, if notinstalledandusedinaccordance withtheinstructions, maycauseharmful interferencetoradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedetermined byturningtheequipmentoffandon, theuserisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: Reorientorrelocatethereceiving antenna. Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. hangesormodificationsnotexpressly C approvedbythepartyresponsible forcompliancecouldvoidtheuser's authoritytooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwas suppliedwiththemonitorwhenconnecting thismonitortoacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultin fireorshockhazard, donotexposethis appliancetorainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUS MEETSALLREQUIREMENTSOFTHE CANADIANINTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENTREGULATIONS. FCC Declaration of Conformity DeclarationofConformityforProducts MarkedwithFCCLogo, UnitedStatesOnly · · · · ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. 30 Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) · · · · etéquipementaététestéetdéclaré C conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir EN 55022 Compliance (Czech Republic uneprotectionraisonnablecontreles Only) interférencesnuisiblesdanslecadre d'uneinstallationrésidentielle. C ETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutilisé selonlesconsignesdonnées, peuvent causerdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. C ependant, riennepeutgarantir l'absenced'interférencesdanslecadre d'uneinstallationparticulière. Sicet appareilestlacaused'interférences nuisiblespourlaréceptiondessignaux deradiooudetélévision, cequipeutêtre déceléenfermantl'équipement, puis enleremettantenfonction, l'utilisateur pourraitessayerdecorrigerlasituation enprenantlesmesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennede réception. Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. 31 Polish Center for Testing and Certification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: F Ö R S Ä K R A D I G O M A T T H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N T A K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I T A L A I T E S I T E N , E T T Ä V E R K K O J O H T O V O I D A A N TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) 32 Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. China RoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit andsoldforChinamarkethavetomeet derInbetriebnahmehinweist, dadie ChinaRoHSrequest. [. . . ] :1421SoiLardprao94, Srivara TownInTownSoi3Road, Wangthonglang, :AfterMarketSolutions(CE)Sdn Bangkok10310Thailand Bhd . :(662)934-5498 :Lot6. Jalan225/51A, 46100 :(662)934-5499 PetalingJaya, SelangorDE, Malaysia. . Philips:1-800-880-180 08:30~05:30 :60379533338 E-mail:pceinfo. my@philips. com Glee Electronics Inc :. ~. . (632)636-3636/7064028 8:15~5:15, . 9:00~1:00 29 . (632)7064026 PhilipsConsumerService :Mubarakmanzil, 39, Garden NEOCARE-Megamall Road, Saddar, Karachi-74400 4thLevelCyberzone, BuildingB, . :(9221)2737411-16 SMMegamall, MandaluyongCity :(9221)2721167 E-mail:care@philips. com :www. philips. com. p 1. JakartaSelatan. 41 NEO CARE - SM North EDSA 4thLevelCyberzone, AnnexBldg. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 225B2CS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 225B2CS.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag