οδηγίες χρήσης PHILIPS 227E3QPHSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 227E3QPHSU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 227E3QPHSU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 227E3QPHSU


PHILIPS 227E3QPHSU : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2216 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 227E3QPHSU (2304 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 227E3QPHSU

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 227E3Q www. philips. com/welcome (/ 1 6 4 8 3. 1Smartimage Lite 6PDUW&RQWUDVW 3KLOLSV 6PDUW&RQWURO /LWH 3RZHU6HQVRU 17 19 22 23 29 3KLOLSV 34 6PDUW&RQWURO /LWH 3KLOLSV 3KLOLSV 3KLOLSV /&' /&' 1 R R & ) /&' 2 Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. [. . . ] 6PDUW, PDJH V5*% 6PDUW, PDJH /LWH /LWH V5*% OK 6PDUW, PDJH /LWH 6WDQGDUG 26' /LWH 6PDUW, PDJH /LWH 3KLOLSV 6PDUW, PDJH /LWH 6PDUW, PDJH *DPH , QWHUQHW 6WDQGDUG 6PDUW, PDJH /LWH" 3') , QWHUQHW /LWH 26' 6WDQGDUG , QWHUQHW 6PDUW, PDJH *DPH 9 6PDUW&RQWUDVW /&' 6PDUW&RQWUDVW 6PDUW&RQWUDVW :L]DUG 6PDUW&RQWURO /LWH :L]DUG 3OXJLQ 6WDQGDUG 3KLOLSV 6PDUW&RQWURO /LWH 6PDUW&RQWURO /LWH 3KLOOLSV 5*% :LQGRZV 3KLOLSV 6WDQGDUG 10 $GMXVW $GMXVW %ULJKWQHVV &RQWUDVW )RFXV 3RVLWLRQ 5HVROXWLRQ &DQFHO 11 &RORU &RORU 5*% %ODFN /HYHO :KLWH 3RLQW &RORU &DOLEUDWLRQ 6PDUW, PDJH /LWH 6PDUW, PDJH /LWH &RORU &DOLEUDWLRQ &RORU &DQFHO 6KRZ 0H 6WDUW 4XLFN 9LHZ (QDEOH FRORU FDOLEUDWLRQ 12 2SWLRQV ! ''&&, +HOS 1H[W 3UHYLRXV )LQDO )LOH !3UHVHWV &DQFHO 6PDUW, PDJH /LWH (QWHUWDLQPHQW 6PDUW5HVSRQVH (QDEOH &RQWH[W 0HQX /LWH 6PDUW&RQWURO /LWH 2Q (QDEOH &RQWH[W 0HQX 6PDUW&RQWURO 6HOHFW 3UHVHW 7XQH 'LVSOD\ 6PDUW&RQWUDVW (QDEOH 7DVN 7UD\ 2Q (QDEOH &RQWH[W 0HQX 6PDUW&RQWURO /LWH +HOS 7HFKQLFDO 6XSSRUW IRU 8SGDWH ([LW &KHFN $ERXW 13 (QDEOH WDVN WUD\ 7DVN 7UD\ 6PDUW&RQWURO /LWH (QDEOH WUDQVSDUHQF\ PRGH :LQGRZV 9LVWD ;3 !8VHU 2SWLRQV ''&&, +HOS 2SWLRQV (;, 7 5XQ DW 6WDUWXS 2Q 6PDUW&RQWURO /LWH 2SWLRQV !, QSXW ''&&, ''&&, +HOS 6RXUFH $XGLR 2SWLRQV !$XGLR ''&&, 14 6PDUW&RQWURO /LWH &RQWH[W 6HQVLWLYH 0HQX &RQWH[W 6HQVLWLYH 0HQX (QDEOH &RQWH[W 0HQX !3UHIHUHQFHV +HOS 8VHU 0DQXDO 8VHU 0DQXDO EURZVHU 7HFKQLFDO 6XSSRUW &KHFN IRU 8SGDWH 2SWLRQV 3', /DQGLQJ $ERXW ([LW 6PDUW&RQWURO /LWH 3URJUDP &RQWH[W 0HQX 6PDUW&RQWURO /LWH $ERXW 6FUHHQ 6HOHFW 3UHVHW 6PDUW&RQWURO /LWH 6PDUW&RQWURO /LWH 7XQH 'LVSOD\ 6PDUW, PDJH /LWH 6WDQGDUG 6PDUW&RQWURO /LWH , QWHUQHW *DPH 15 7DVN 7UD\ 7DVN 7UD\ DW 6WDUWXS !3UHIHUHQFHV (;, 7 6PDUW&RQWURO /LWH 5XQ 2SWLRQV !PowerSensor 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 6HQVH DQG 6LPSOLFLW\ 3KLOLS (43+ 3KLOLSV 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 17 4. PowerSensor Power Sensor 3 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 2. 3RZHU6HQVRU 3RZHU6HQVRU 18 /&' 7)7/&' LED 21, 5" ( 54, 6 cm) [ PP FGPô 14 ms [ # +] 6PDUW, PDJH /LWH +] +] N+] N+] 6PDUW&RQWUDVW #&5! V5*% '9, ' +'0, 9*$ (4 (43+ (43+ . HQVLQJWRQ 3OXJ 3OD\ ''&&, V5*% Windows 7/Vista/XP 0DF 26; /LQX[ (4 : (43+ : $& 9$& 9$& +] +] 25. 2W : : : $& 9$& 9$& +] +] (QHUJ\6WDU $& 9$& 9$& +] +] 25W : : 24. 8W : :(4 :(43+ 19 $& 9$& 9$& +] +] %78 %78 %78 $& 9$& 9$& +] +] %78 %78 %78 100-240VAC, 50-60Hz [ [ PP [ [ PP NJ NJ NJ & & & & $& 9$& 9$& +] +] %78 %78 %78 %78 (4 (43+ [[ [[ 07%) 52+6 (3($7 6LOYHU ZZZHSHDWQHW &( )&& % *267 6(0. 2 8/F8/ %60, , 62 7&2 (3($7 *ROG 6LOYHU ZZZHSHDWQHW 3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW 20 [ [ +] +] [#+] N+] 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 +] 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 +] 21 '30 9(6$ (4 9(6$ /(' : : : (43+ 9(6$ /(' : : : [ QLWV N 22 /HDGIUHH 3URGXFW /HDG IUHH GLVSOD\ SURPRWHV HQYLURQPHQWDOO\ VRXQG UHFRYHU\ DQG GLVSRVDO RI ZDVWH IURP HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW 7R[LF VXEVWDQFHV OLNH /HDG KDV EHHQ HOLPLQDWHG DQG FRPSOLDQFH ZLWK (XURSHDQ FRPPXQLW\·V VWULQJHQW 5R+V GLUHFWLYH PDQGDWLQJ UHVWULFWLRQV RQ KD]DUGRXV VXEVWDQFHV LQ HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW KDYH EHHQ DGKHUHG WR LQ RUGHU WR PDNH 3KLOLSV PRQLWRUV VDIH WR XVH WKURXJKRXW LWV OLIH F\FOH &RQJUDWXODWLRQV 7KLV GLVSOD\ LV GHVLJQHG IRU ERWK \RX DQG WKH SODQHW 7KH GLVSOD\ \RX KDYH MXVW SXUFKDVHG FDUULHV WKH 7&2 &HUWLILHG ODEHO 7KLV HQVXUHV WKDW \RXU GLVSOD\ LV GHVLJQHG PDQXIDFWXUHG DQG WHVWHG DFFRUGLQJ WR VRPH RI WKH VWULFWHVW TXDOLW\ DQG HQYLURQPHQWDO UHTXLUHPHQWV LQ WKH ZRUOG 7KLV PDNHV IRU D KLJK SHUIRUPDQFH SURGXFW GHVLJQHG ZLWK WKH XVHU LQ IRFXV WKDW DOVR PLQLPL]HV WKH LPSDFW RQ WKH FOLPDWH DQG RXU QDWXUDO HQYLURQPHQW 7&2 &HUWLILHG LV D WKLUG SDUW\ YHULILHG SURJUDP ZKHUH HYHU\ SURGXFW PRGHO LV WHVWHG E\ DQ DFFUHGLWHG LPSDUWLDO WHVW ODERUDWRU\ 7&2 &HUWLILHG UHSUHVHQWV RQH RI WKH WRXJKHVW FHUWLILFDWLRQV IRU GLVSOD\V ZRUOGZLGH 6RPH RI WKH 8VDELOLW\ IHDWXUHV RI WKH 7&2 &HUWLILHG IRU GLVSOD\V 9LVXDO HUJRQRPLFV IRU JRRG LPDJH TXDOLW\ LV WHVWHG WR HQVXUH WRS SHUIRUPDQFH DQG UHGXFH VLJKW DQG VWUDLQ SUREOHPV , PSRUWDQW SDUDPHWHUV DUH OXPLQDQFH FRQWUDVW UHVROXWLRQ EODFN OHYHO JDPPD FXUYH FRORXU DQG OXPLQDQFH XQLIRUPLW\ DQG FRORXU UHQGHULQJ 3URGXFWV DUH WHVWHG DFFRUGLQJ WR ULJRURXV VDIHW\ VWDQGDUGV DW LPSDUWLDO ODERUDWRULHV 23 (OHFWULF DQG PDJQHWLF ILHOGV HPLVVLRQV DV ORZ DV QRUPDO KRXVHKROG EDFNJURXQG OHYHOV /RZ DFRXVWLF QRLVH HPLVVLRQV ZKHQ DSSOLFDEOH 6RPH RI WKH (QYLURQPHQWDO IHDWXUHV RI WKH 7&2 &HUWLILHG IRU GLVSOD\V 7KH EUDQG RZQHU GHPRQVWUDWHV FRUSRUDWH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ DQG KDV D FHUWLILHG HQYLURQPHQWDO PDQDJHPHQW V\VWHP (0$6 RU , 62 9HU\ ORZ HQHUJ\ FRQVXPSWLRQ ERWK LQ RQ DQG VWDQGE\ PRGH PLQLPL]H FOLPDWH LPSDFW 5HVWULFWLRQV RQ FKORULQDWHG DQG EURPLQDWHG IODPH UHWDUGDQWV SODVWLFL]HUV SODVWLFV DQG KHDY\ PHWDOV VXFK DV FDGPLXP PHUFXU\ DQG OHDG 5R+6 FRPSOLDQFH %RWK SURGXFW DQG SURGXFW SDFNDJLQJ LV SUHSDUHG IRU UHF\FOLQJ 7KH EUDQG RZQHU RIIHUV WDNHEDFN RSWLRQV 7KH UHTXLUHPHQWV FDQ EH GRZQORDGHG IURP RXU ZHE VLWH 7KH UHTXLUHPHQWV LQFOXGHG LQ WKLV ODEHO KDYH EHHQ GHYHORSHG E\ 7&2 'HYHORSPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLVWV H[SHUWV XVHUV DV ZHOO DV PDQXIDFWXUHUV DOO RYHU WKH ZRUOG 6LQFH WKH HQG RI WKH V 7&2 KDV EHHQ LQYROYHG LQ LQIOXHQFLQJ WKH GHYHORSPHQW RI , 7 HTXLSPHQW LQ D PRUH XVHUIULHQGO\ GLUHFWLRQ 2XU ODEHOLQJ V\VWHP VWDUWHG ZLWK GLVSOD\V LQ DQG LV QRZ UHTXHVWHG E\ XVHUV DQG , 7PDQXIDFWXUHUV DOO RYHU WKH ZRUOG $ERXW RI DOO GLVSOD\V ZRUOGZLGH DUH 7&2 FHUWLILHG )RU PRUH LQIRUPDWLRQ SOHDVH YLVLW ZZZWFRGHYHORSPHQWFRP TCOF1058 TCO Document, Ver. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. [. . . ] /&' /&' [ #+] 0DF 3KLOLSV /&' 3KLOLSV 3OXJDQG3OD\ DQG3OD\ :LQGRZV 9LVWD ;3 17 0DF 26; 3OXJ /LQX[ 38 . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 3KLOLSV 3KLOLSV 6KLHOG (PEOHP 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 0(47 . RQLQNOLMNH . RQLQNOLMNH [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 227E3QPHSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 227E3QPHSU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag