οδηγίες χρήσης PHILIPS 232E2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 232E2SB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 232E2SB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 232E2SB


PHILIPS 232E2SB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6430 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 232E2SB (4250 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 232E2SB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] governmentoffice, thewastedisposal organizationthatservesyourhousehold orthestoreatwhichyoupurchasedthe product. canberecycledandreused. Specialized companiescanrecycleyourproductto . increasetheamountofreusablematerials , andtominimizetheamounttobedisposed of. omitted. Wehavedoneourutmosttomake thepackagingeasilyseparableintomono materials. [. . . ] :1920x1080 :50% : 00nits(232E2); 3 250nits(232EL2) :6500k . 24 CEDeclarationofConformity (refertothespecificationlabelonthe monitor) Thisproductisinconformitywiththe Lead-freeProduct followingstandards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof Leadfreedisplaypromotes InformationTechnologyEquipment) environmentallysoundrecovery · EN55022:2006(RadioDisturbance anddisposalofwastefrom requirementofInformationTechnology electricalandelectronic Equipment) equipment. ToxicsubstanceslikeLead · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 hasbeeneliminatedandcompliance (ImmunityrequirementofInformation withEuropeancommunity'sstringent TechnologyEquipment) RoHsdirectivemandatingrestrictionson · EN61000-3-2:2006(LimitsforHarmonic hazardoussubstancesinelectricaland CurrentEmission) electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand throughoutitslifecycle. Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable EPEAT · 2006/95/EC(LowVoltageDirective) (www. epeat. net) · 2004/108/EC(EMCDirective) · 2005/32/EC(EuPDirective, ECNo. "TheEPEAT(ElectronicProduct 1275/2008mplementingDirective EnvironmentalAssessmentTool) forStandbyandOffmodepower programevaluatescomputer consumption)andisproducedbya desktops, laptops, andmonitors manufacturingorganizationonISO9000 basedon51environmentalcriteria level. developedthroughanextensivestakeholder T heproductalsocomplywiththe consensusprocesssupportedbyUSEPA. followingstandards EPEATsystemhelpspurchasersinthe publicandprivatesectorsevaluate, compare · ISO9241-307:2008(Ergonomic requirement, Analysisandcompliance andselectdesktopcomputers, notebooks testmethodsforelectronicvisual andmonitorsbasedontheirenvironmental displays) attributes. EPEATalsoprovidesaclear · GSEK1-2000:2009(GSmark andconsistentsetofperformancecriteria requirement) forthedesignofproducts, andprovides · prEN50279:1998(LowFrequency anopportunityformanufacturerstosecure ElectricandMagneticfieldsforVisual marketrecognitionforeffortstoreducethe Display) environmentalimpactofitsproducts. " · MPR-II(MPR:1990:8/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields) BenefitsofEPEAT · TCODisplays5. 0(Requirementfor Reduceuseofprimarymaterials EnvironmentLabelingofErgonomics, Reduceuseoftoxicmaterials Energy, EcologyandEmission, TCO: Avoidthedisposalofhazardouswaste SwedishConfederationofProfessional EPEAT'Srequirementthatallregistered Employees)forTCOversions productsmeetENERGYSTAR'senergy efficiencyspecifications, meansthat theseproductswillconsumelessenergy throughouttheirlife. C ETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutilisé selonlesconsignesdonnées, peuvent causerdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. C ependant, riennepeutgarantir l'absenced'interférencesdanslecadre d'uneinstallationparticulière. Sicet appareilestlacaused'interférences nuisiblespourlaréceptiondessignaux deradiooudetélévision, cequipeutêtre déceléenfermantl'équipement, puis enleremettantenfonction, l'utilisateur pourraitessayerdecorrigerlasituation enprenantlesmesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennede réception. Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. · · · · 27 N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. EN 55022 Compliance (CzechRepublicOnly) PolishCenterforTestingandCertification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. 28 NorthEurope(NordicCountries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. AufderRückwanddesGerätesbefindetsich einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. [. . . ] Philips , : , , Philips , (877)835-1838(919)573-7855 ; (, , , Philips. · Philips · Philips · ( ) · · · · PC: CPU , , : :, , . Philips , , , . HelveticaGreek Upright Philips: · , · , , , · , · , £, , , . , , . VGA. "-", """" · "", """-", . "", "-" "-", LCD. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 232E2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 232E2SB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag