οδηγίες χρήσης PHILIPS 239C4QHSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 239C4QHSB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 239C4QHSB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 239C4QHSB


PHILIPS 239C4QHSB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6494 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 239C4QHSB (6425 ko)
   PHILIPS 239C4QHSB (3178 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 239C4QHSB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcan berecycledandreused. Specializedcompanies canrecycleyourproducttoincreasethe amountofreusablematerialsandtominimize theamounttobedisposedof. Allredundantpackingmaterialhasbeen omitted. Wehavedoneourutmosttomakethe packagingeasilyseparableintomonomaterials. Pleasefindoutaboutthelocalregulationson howtodisposeofyouroldmonitorandpacking fromyoursalesrepresentative. Recycling Information for Customers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanbe recycledandreused. [. . . ] SomeoftheEnvironmentalfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001). 27 · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:199+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable. 1275/200mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. Theproductalsocomplywiththefollowing standards · ISO9241-307:200(Ergonomic requirement, Analysisandcompliancetest methodsforelectronicvisualdisplays). · prEN50279:199(LowFrequencyElectric andMagneticfieldsforVisualDisplay). · MPR-II(MPR:1990:/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields). 2 6. EnergyStarDeclaration (www. energystar. gov) AsanENERGYSTAR®Partner, we havedeterminedthatthisproduct meetstheENERGYSTAR® guidelinesforenergyefficiency. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassBdigital device, pursuanttoPart15oftheFCC Rules. Theselimitsaredesignedtoprovide reasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, usesandcan radiateradiofrequencyenergyand, ifnot installedandusedinaccordancewiththe instructions, maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. · Consultthedealeroranexperienced radio/TVtechnicianforhelp. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwassupplied withthemonitorwhenconnectingthismonitor toacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisapplianceto rainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo, UnitedStatesOnly ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowingtwo conditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmful interference, and(2)thisdevicemustacceptany interferencereceived, includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. CommissionFederaledelaCommunication (FCCDeclaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles interférencesnuisiblesdanslecadred'une installationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeutémettre deshyperfréquencesqui, sil'appareiln'est pasinstalléetutiliséselonlesconsignes données, peuventcauserdesinterférences nuisiblesauxcommunicationsradio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'une installationparticulière. Sicetappareilest lacaused'interférencesnuisiblespour laréceptiondessignauxderadiooude télévision, cequipeutêtredéceléen fermantl'équipement, puisenleremettant enfonction, l'utilisateurpourraitessayerde corrigerlasituationenprenantlesmesures suivantes: · Réorienteroudéplacerl'antennede réception. [. . . ] . : · · · , servicepackpatch · WindowsUpdate / · Windows . · , MyComputer() Properties()>Hardware()->DeviceManager (). & Attention Theft mode enabled · 23 / 1920x100@60Hz. Windows® "Displayproperties"( ). 5. PIN Theft Deterrence ( ). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 239C4QHSB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 239C4QHSB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag