οδηγίες χρήσης PHILIPS 239CL2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 239CL2SB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 239CL2SB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 239CL2SB


PHILIPS 239CL2SB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2615 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 239CL2SB (2402 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 239CL2SB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Pleasefindoutaboutthelocalregulationson howtodisposeofyouroldmonitorandpacking fromyoursalesrepresentative. RecyclingInformationforCustomers Thereiscurrentlyasystemofrecyclingupand runningintheEuropeancountries, suchasThe Netherlands, Belgium, Norway, Swedenand Denmark. InAsiaPacific, Taiwan, theproductscanbetaken backbyEnvironmentProtectionAdministration (EPA)tofollowtheITproductrecycling managementprocess, detailcanbefoundin websitewww. epa. gov. tw Themonitorcontainspartsthatcouldcause damagetothenatureenvironment. Therefore, it isvitalthatthemonitorisrecycledattheendof itslifecycle. Forhelpandservice, pleasecontactConsumers InformationCenterorF1rstChoiceContact InformationCenterineachcountry. 1. 3 WasteElectricalandElectronicEquipment- WEEE Thismarkingontheproductoronits packagingillustratesthat, underEuropean Directive2002/96/ECgoverningusedelectrical andelectronicappliances, thisproductmay notbedisposedofwithnormalhousehold waste. Youareresponsiblefordisposalof thisequipmentthroughadesignatedwaste electricalandelectronicequipmentcollection. [. . . ] EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. " BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment) · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment) · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment) · EN61000-3-2:2006(LimitsforHarmonic CurrentEmission) · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable · 2006/95/EC(LowVoltageDirective) · 2004/108/EC(EMCDirective) · 2005/32/EC(EuPDirective, ECNo. 1275/2008mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Increasetheseparationbetweenthe equipmentandreceiver. ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowingtwo conditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmful interference, and(2)thisdevicemustacceptany interferencereceived, includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. 28 CommissionFederaledelaCommunication (FCCDeclaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles interférencesnuisiblesdanslecadred'une installationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutiliséselon lesconsignesdonnées, peuventcauserdes interférencesnuisiblesauxcommunications radio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'une installationparticulière. Sicetappareilest lacaused'interférencesnuisiblespour laréceptiondessignauxderadiooude télévision, cequipeutêtredéceléen fermantl'équipement, puisenleremettant enfonction, l'utilisateurpourraitessayerde corrigerlasituationenprenantlesmesures suivantes: · Réorienteroudéplacerl'antennede réception. · Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. · Brancherl'équipementsurunautrecircuit queceluiutiliséparlerécepteur. · Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. Toutesmodificationsn'ayantpasreçu l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usageduprésent équipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELACLASSE BRESPECTETOUTESLESEXIGENCESDU REGLEMENTSURLEMATERIELBROUILLEUR DUCANADA. 29 EN55022Compliance(CzechRepublicOnly) EPolishCenterforTestingandCertification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit(a three-prongsocket). Allequipmentthatworks together(computer, monitor, printer, andsoon) shouldhavethesamepowersupplysource. Thephasingconductoroftheroom'selectrical installationshouldhaveareserveshort-circuit protectiondeviceintheformofafusewitha nominalvaluenolargerthan16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, the powersupplycablemustberemovedfromthe powersupplysocket, whichshouldbelocated neartheequipmentandeasilyaccessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththeprotection usagerequirementsofstandardsPN-93/T-42107 andPN-89/E-06251. NorthEurope(NordicCountries)Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATTHUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DUSTÄLLERDINUTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENSSTIKOGSTIKKONTAKT ERNEMTTILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄVERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAAPISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. AusergonomischenGründenwirdempfohlen, die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf dunklemUntergrundzuverwenden(schlechte LesbarkeitunderhöhteAugenbelastungbeizu geringemZeichenkontrastwärendieFolge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. [. . . ] Philips , , , . HelveticaGreekUpright Philips: · , · , , , · , · , £, , , . · "", """-", 44 7. 2 SmartControlPremium 1. PC SmartControlPremium, ; PC SmartControl Premium. , SmartControlPremium . Philips SmartControlPremium. · · · , servicepackpatch · WindowsUpdate / · Windows . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 239CL2SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 239CL2SB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag