οδηγίες χρήσης PHILIPS 245P2ES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 245P2ES Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 245P2ES θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 245P2ES


PHILIPS 245P2ES : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8005 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 245P2ES (5322 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 245P2ES

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] InAsiaPacific, Taiwan, theproductscan betakenbackbyEnvironmentProtection Administration(EPA)tofollowtheITproduct recyclingmanagementprocess, detailcan befoundinwebsitewww. epa. gov. tw Themonitorcontainspartsthatcould causedamagetothenatureenvironment. Forhelpandservice, pleasecontact ConsumersInformationCenterorF1rst ChoiceContactInformationCenterineach country. 2. 1 245P2 Monitor Quick start guide righ ts rese rved Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N. V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N. V. . [. . . ] Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. hangesormodificationsnotexpressly C approvedbythepartyresponsible forcompliancecouldvoidtheuser's authoritytooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwas suppliedwiththemonitorwhenconnecting thismonitortoacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultin fireorshockhazard, donotexposethis appliancetorainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUS MEETSALLREQUIREMENTSOFTHE CANADIANINTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENTREGULATIONS. FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProducts MarkedwithFCCLogo, UnitedStatesOnly · · · · ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. 34 Commission Federale de la Communication(FCCDeclaration) · · · · etéquipementaététestéetdéclaré C conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir EN55022Compliance(CzechRepublic uneprotectionraisonnablecontreles Only) interférencesnuisiblesdanslecadre d'uneinstallationrésidentielle. C ETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutilisé selonlesconsignesdonnées, peuvent causerdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. C ependant, riennepeutgarantir l'absenced'interférencesdanslecadre d'uneinstallationparticulière. Sicet appareilestlacaused'interférences nuisiblespourlaréceptiondessignaux deradiooudetélévision, cequipeutêtre déceléenfermantl'équipement, puis enleremettantenfonction, l'utilisateur pourraitessayerdecorrigerlasituation enprenantlesmesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennede réception. Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. 35 Polish Center for Testing and Certification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. NorthEurope(NordicCountries) Information Placering/Ventilation VARNING: F Ö R S Ä K R A D I G O M A T T H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N T A K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I T A L A I T E S I T E N , E T T Ä V E R K K O J O H T O V O I D A A N TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 36 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. A u s e r g o n o m i s c h e n G r ü n d e n w i r d empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhteAugenbelastung bei zu geringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. [. . . ] VGA. "", """-", . "", "-" "-", LCD. PC SmartControl Premium, ; . : PC SmartControl Premium. , · SmartControlPremium /. · · · , servicepack patch · WindowsUpdate / 54 · Windows . SmartControlPremium, SmartControl Premium, , ; . : SmartControl Premium. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 245P2ES

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 245P2ES.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag