οδηγίες χρήσης PHILIPS 247E3LHSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 247E3LHSU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 247E3LHSU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 247E3LHSU


PHILIPS 247E3LHSU : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4077 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 247E3LHSU (4176 ko)
   PHILIPS 247E3LHSU ANNEXE 1 (5453 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 247E3LHSU

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. 3 2. [. . . ] Theproductalsocomplywiththefollowing standards · ISO9241-307:2008(Ergonomic requirement, Analysisandcompliancetest methodsforelectronicvisualdisplays). · prEN50279:1998(LowFrequencyElectric andMagneticfieldsforVisualDisplay). · MPR-II(MPR:1990:8/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields). · TCOCERTIFIED(Requirementfor EnvironmentLabelingofErgonomics, Energy, EcologyandEmission, TCO:Swedish ConfederationofProfessionalEmployees) forTCOversions. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. " Benefits of EPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. 25 7. Energy Star Declaration (www. energystar. gov) AsanENERGYSTAR®Partner, we havedeterminedthatthisproduct meetstheENERGYSTAR® guidelinesforenergyefficiency. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassBdigital device, pursuanttoPart15oftheFCC Rules. Theselimitsaredesignedtoprovide reasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, usesandcan radiateradiofrequencyenergyand, ifnot installedandusedinaccordancewiththe instructions, maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. · Consultthedealeroranexperienced radio/TVtechnicianforhelp. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. UseonlyRFshieldedcablethatwassupplied withthemonitorwhenconnectingthismonitor toacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisapplianceto rainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo, United States Only ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowing twoconditions:(1)thisdevicemaynotcause harmfulinterference, and(2)thisdevicemust acceptanyinterferencereceived, including interferencethatmaycauseundesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesdel'article 15DesrèglesdelaFCC. Ceslimitessont conçuesdefaçonàfouriruneprotection raisonnablecontrelesinterférencesnuisibles danslecadred'uneinstallationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeutémettre deshyperfréquencesqui, sil'appareiln'est pasinstalléetutiliséselonlesconsignes données, peuventcauserdesinterférences nuisiblesauxcommunicationsradio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'une installationparticulière. Sicetappareilest lacaused'interférencesnuisiblespour laréceptiondessignauxderadiooude télévision, cequipeutêtredéceléen fermantl'équipement, puisenleremettant enfonction, l'utilisateurpourraitessayerde corrigerlasituationenprenantlesmesures suivantes: · Réorienteroudéplacerl'antennede réception. · Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. · Brancherl'équipementsurunautrecircuit queceluiutiliséparlerécepteur. · Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. Toutesmodificationsn'ayantpasreçu l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usageduprésent équipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. [. . . ] & · , servicepackpatch · WindowsUpdate . SmartControlLite . Attention / . · Windows · , My Computer() Properties()->Hardware()>DeviceManager(). SmartControl Lite, SmartControl Lite, , ; A. : SmartControl Lite. . 9. 3 1: "Cannot display this video mode ( ;)" . : : 1920x1080@60Hz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 247E3LHSU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 247E3LHSU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag