οδηγίες χρήσης PHILIPS 273E3SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 273E3SB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 273E3SB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 273E3SB


PHILIPS 273E3SB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4124 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 273E3SB (3869 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 273E3SB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Pleasefindoutaboutthelocalregulationsonhow todisposeofyouroldmonitorandpackingfrom yoursalesrepresentative. Recycling Information for Customers Yourdisplayismanufacturedwithhighquality materialsandcomponentswhichcanberecycled andreused. Tolearnmoreaboutourrecyclingprogramplease visitwww. philips. com/about/sustainability/recycling. 3 2. 2. 1 273E3 Register your product and get support at 2. . www. philips. com/welcome 273E3 Start Quick rig hts res erv ed. Una utho rized duplica tion is a violation of applicab le laws . [. . . ] EPEAT (www. epeat. net) "TheEPEAT(ElectronicProduct EnvironmentalAssessmentTool) programevaluatescomputer desktops, laptops, andmonitors basedon51environmentalcriteria developedthroughanextensivestakeholder consensusprocesssupportedbyUSEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareandselect desktopcomputers, notebooksandmonitors basedontheirenvironmentalattributes. EPEAT alsoprovidesaclearandconsistentsetof performancecriteriaforthedesignofproducts, andprovidesanopportunityformanufacturersto securemarketrecognitionforeffortstoreduce theenvironmentalimpactofitsproducts. " BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthorityto operatetheequipment. FCC Declaration of Conformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo, UnitedStatesOnly ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowingtwo conditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmful interference, and(2)thisdevicemustacceptany interferencereceived, includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. · · · · UseonlyRFshieldedcablethatwassuppliedwith themonitorwhenconnectingthismonitortoa computerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisappliancetorain orexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. 28 5. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) · · · · CETAPPAREILNUMERIQUEDELACLASSE BRESPECTETOUTESLESEXIGENCESDU REGLEMENTSURLEMATERIELBROUILLEUR DUCANADA. Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareilsnumériques EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) declassB, auxtermesdel'article15Des règlesdelaFCC. Ceslimitessontconçues defaçonàfouriruneprotectionraisonnable contrelesinterférencesnuisiblesdanslecadre d'uneinstallationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeutémettre deshyperfréquencesqui, sil'appareiln'estpas installéetutiliséselonlesconsignesdonnées, peuventcauserdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'uneinstallation particulière. Sicetappareilestlacause d'interférencesnuisiblespourlaréceptiondes signauxderadiooudetélévision, cequipeut êtredéceléenfermantl'équipement, puisen leremettantenfonction, l'utilisateurpourrait essayerdecorrigerlasituationenprenantles mesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennederéception. Augmenterladistanceentrel'équipementet lerécepteur. Brancherl'équipementsurunautrecircuitque celuiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. Toutesmodificationsn'ayantpasreçu l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usageduprésent équipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. 29 5. Polish Center for Testing and Certification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfromasocket withanattachedprotectioncircuit(athreeprongsocket). Allequipmentthatworkstogether (computer, monitor, printer, andsoon)should havethesamepowersupplysource. Thephasingconductoroftheroom'selectrical installationshouldhaveareserveshort-circuit protectiondeviceintheformofafusewitha nominalvaluenolargerthan16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, the powersupplycablemustberemovedfromthe powersupplysocket, whichshouldbelocated neartheequipmentandeasilyaccessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththeprotection usagerequirementsofstandardsPN-93/T-42107 andPN-89/E-06251. North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATTHUVUDBRYTARE OCHUTTAGÄRLÄTÅTKOMLIGA, NÄRDU STÄLLERDINUTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGENFOR, AT NETLEDNINGENSSTIKOGSTIKKONTAKTER NEMTTILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄVERKKOJOHTO VOIDAANTARVITTAESSAHELPOSTI IRROTTAAPISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅ DUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) China RoHS DervonunsgelieferteFarbmonitorentsprichtden ThePeople'sRepublicofChinareleaseda inder"VerordnungüberdenSchutzvorSchäden regulationcalled"ManagementMethodsfor ControllingPollutionbyElectronicInformation durchRöntgenstrahlen"festgelegtenVorschriften. Products"orcommonlyreferredtoasChina RoHS. AllproductsincludingCRTandLCD AufderRückwanddesGerätesbefindetsich monitorwhichareproducedandsoldforChina einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeitder Inbetriebnahmehinweist, dadieVorschriftenüber markethavetomeetChinaRoHSrequest. [. . . ] SmartControl Lite, SmartControl Lite, , ; A. : SmartControl . : / Lite. Product Information · ( ), , ; · , servicepackpatch A. : · WindowsUpdate / , · Windows DDC/ . & 7. 3 1: 'Cannot display this video mode ( ;)' 3: . inf . icm CD-ROM; (. inf . icm); . : . ControlPanel( ), 'Settings 4: ; ()'. , 'desktop . : area()', / 1920x . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 273E3SB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 273E3SB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag