οδηγίες χρήσης PHILIPS 31610-17-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 31610-17-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 31610-17-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 31610-17-16


PHILIPS 31610-17-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 31610-17-16 QUICK START GUIDE (801 ko)
   PHILIPS 31610-17-16 QUICK START GUIDE (801 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 31610-17-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] AÙ¤~ ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ¿Ú¯ÔÓ ÁÈ· ÙË ÈÎ< Û·~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù^Ó ¿ÏÏ^Ó. · MË , ¿ÂÙ ̤۷ ÛÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ ÚÔ¯· Ô ¤¯ÔÓ ÏiÂ> Ì , ÂÓ>ÓË, Ì ·ÏÎÔfiÏ, Ì ÙÚȯÏ^Ú·ÈiϤÓÈÔ, ÎÏ . E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù ٤ÙÔÈÂ~ ÔÛ>Â~ ÁÈ· ÙÔ~ ÏÂΤÂ~, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔÓ ÚÈÓ Ó· , ¿ÏÂÙ ٷ ÚÔ¯· ̤۷ ÛÙÔÓ Î¿Ô. TMÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ ٷ ÌÈÎÚ¿ ÚÔ¯· fi ^~ οÏÙÛÂ~, ÒÓÂ~, ÎÏ . ̤۷ Û ¤Ó· Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ Û¿ÎÔ < Û Ì>· Ì·ÍÈÏ·ÚÔi<ÎË. [. . . ] s O Û^Ï<Ó·~ ÂÎΤÓ^ÛË~ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔiÂÙËiÂ>. °Ú>ÛÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ< ÒÛÙ ӷ ÛÌ ¤ÛÂÈ Ô ·ÚÈiÌfi~ ÙÔ Â ÈiÌËÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ Ì ÙÔ ÛËÌ¿È ¿Ó^ ÛÙÔÓ >ӷη ÂÓÙÔÏÒÓ. TÚ·, <ÍÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ<: Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿, ÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿. MÂÙ¿ · fi ·Ùfi ÂÓ ·ÚÂÌ, ·>ÓÂÙ ͷӿ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. 2 2 P0215 ALO26 TMËÌ·ÓÙÈÎfi: E>Ó·È ÊÛÈÎfi Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÂÚ> Ô 3 Ï ٿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÚÈÓ Ó· Ì ÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈfi Û·~ È·i¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎ< ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô ·ÚÂÌ, ·>ÓÂÈ ^~ ÂÍ<~: 1) E¿Ó Ë ÛÛÎÂ< Â>Ó·È Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· (ϯÓ>· ·Ó·Ì¤ÓË), Â>Ó·È · ·Ú·>ÙËÙÔ Ó· ȤÛÂÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ< Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ 3 Ï ٿ ÚÈÓ Ó· Ì ÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·. 2) TMÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÎÎÏÔ (ϯÓ>· Û, ËÛÙ<), Ì ÔÚÂ>Ù ӷ ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÌÂÙ¿ · fi 3 Ï ٿ ¯^Ú>~ Ó· ȤÛÂÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ<. ¶·ÚfiÏ· ·Ù¿ Û·~ ÛÛÙ<ÓÔÌ ӷ ȤÂÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÚÈÓ Ó· ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·. 8. AÓ Ù· ÚÔ¯· Û·~ ÂÓ ÛÙÚ·ÁÁ>ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙË~ ÏÛË~, ÈÛÙÔ ÔÈÂ>ÛÙ fiÙÈ Ù· ÚÔ¯· Ô ÙÔ ÔiÂÙ<Û·Ù ÛÙËÓ ÛÛÎÂ< ηٷÓÂÌ<iËÎ·Ó Û^ÛÙ¿ ̤۷ ÛÙÔÓ Î¿Ô, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ<ÛÂÙ ¤Ó·Ó ηÈÓÔÚÈÔ ÎÎÏÔ ÛÙÚ·ÁÁ>ÛÌ·ÙÔ~ (, Ï. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ "AÛÊ¿ÏÂÈÂ~"). 10 ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÛÓiÂÙÈο, ·>ÛiËÙ· Î·È Ì¿ÏÏÈÓ· M¤ÁÈÛÙÔ ÛÓÈÛÙÒÌÂÓÔ ÊÔÚÙ>Ô: 2 ÎÈÏ¿ (MA§§INA: 1 ÎÈÏfi) ¶EPI°PAºH ¶PO°P/TOTM £ETMEITM A¶OP/KøN £EPMOK/TMIA ¶PO°PAMMA oC ¶EPI°PAºH TOY KYK§OY ¶ÏÛË Û 40Ô-60ÔC 3 ÍÂ, Á¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÚÔ EÎΤÓ^ÛË ÓÂÚÔ ¶ÏÛË Û 30Ô-40ÔC 3 ÍÂ, Á¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÚÔ EÎΤÓ^ÛË ÓÂÚÔ ¶ÏÛË Û -30ÔC 3 ÍÂ, Á¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÚÔ EÎΤÓ^ÛË ÓÂÚÔ 3 ÍÂ, Á¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÚÔ + ÂÈÛ·Á^Á< ÚÔÛiÂÙÈÎÒÓ EÎΤÓ^ÛË ÓÂÚÔ 'ÂÈ·ÛÌ· ÓÂÚÔ Î·È ÛÙ, , ÈÌÔ ÚÔ¯^Ó ÌÈÎÚ<~ È¿ÚÎÂÈ·~. EÎΤÓ^ÛË ÙÔ i·Ï¿ÌÔ ¢YNATOTHTETM E¶I§O°HTM AN£EKTIKA 40-60 30-40 -30 7 8 9 10 11 12 EYAITM£HTA MA§§INA ·EB°A§MA TMTYæIMO TMYNTOMHTM ¢IAPKEIATM EKKENøTMH TE§OTM ¶PO°PAMMATOTM: E¿Ó ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ "TMÙ·Ì¿ÙËÌ· Ì ÁÂÌ¿ÙÔ i¿Ï·ÌÔ" ¤¯ÂÈ Â ÈÏÂÁÂ>, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 7 ^~ 10 ÙÂÏÂÈÒÓÔÓ Ì ÙÔ i¿Ï·ÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙÔ ÙÂÏÂÙ·>Ô ÍÂ, Á¿ÏÌ·ÙÔ~ ÒÛÙ ӷ · ÔʯiÂ> ÙÔ ÙÛ·Ï¿Î^Ì· Ù^Ó ÚÔ¯^Ó ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ Ù· , Á¿ÏÂÙ · fi ÙÔÓ Î¿Ô ·Ì¤Û^~ ÌfiÏÈ~ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ë ÛÛÎÂ<. º¤ÚÓÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ~ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ^~ ÂÍ<~: ¶È¤ÂÙ ÙÔÓ Â ÈÏÔÁ¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿Ù^Ó. s ÛÙÔ ÂÓ ÙÚ>ÙÔ ÂÚ> Ô ÙË~ ¯^ÚËÙÈÎfiÙËÙ¿~ ÙÔ Ì ÔÏ Â·>ÛiËÙ· ÚÔ¯· fi ^~ ÎÔÚÙ>ÓÂ~ < Ì¿ÏÏÈÓ·. °È· ÌÈÎÙfi ÊÔÚÙ>Ô ÚÔ¯^Ó, ÁÂÌ>ÂÙ ÙÔÓ Î¿Ô Û ÛÓ¿ÚÙËÛË Ì ÙÈ~ ÈÔ Â·>ÛiËÙÂ~ >ÓÂ~ ÙÔ. TM·~ >ÓÔÌ ÂÓÂÈÎÙÈο ÙÔ Ì¤ÛÔ , ¿ÚÔ~ Ù^Ó ÈÔ ÛÓËiÈṲ̂Ó^Ó ÙÂÌ·¯>^Ó. ¶ÂÙÛ¤Ù· ÛÒÌ·ÙÔ~ 1200 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¶ÂÙÛ¤Ù· ÚÔÛÒ Ô 180 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· MÂÁ¿ÏÔ ÛÂÓÙfiÓÈ 1300 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· MÔÓfi ÛÂÓÙfiÓÈ 800 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· M·ÍÈÏ·ÚÔi<ÎË 200 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· N¯ÙÈÎfi 180 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· AÓÚÈÎ< È¿Ì· 500 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¶·ÈÈÎ< È¿Ì· 200 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· AÓÚÈÎfi ÔοÌÈÛÔ 250 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¶ÔηÌ>Û· 150 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¶·Ó¿ÎÈ 100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· M ÏÔ· ÂÚÁ·Û>·~ 300 ^~ 600 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· OEÏÂÁ¯Ô~ ÚÔ¯^Ó s AÂÈ¿ÂÙ ÙÈ~ ÙÛ¤ Â~ s KÏÂ>ÓÂÙ ٷ ÊÂÚÌÔ¿Ú Î·È ÙÈ~ Îfi ÈÙÛÂ~ s AÊ·ÈÚÂ>Ù ÙÔ~ Á¿ÓÙÔ~ · fi ÙÈ~ ÎÔÚÙ>ÓÂ~ Î·È ÙÈ~ , ¿ÂÙ ̤۷ Û ο ÔÈÔ Î¿ÏÌÌ·. s AÊ·ÈÚÂ>Ù ٷ ηÎÔÚ·Ì̤ӷ ÎÔÌ È¿, ÙÈ~ ηÚÊ>ÙÛÂ~ Î·È ÙÈ~ ·ÁÎÚ¿ÊÂ~. 12 ¶·>ÚÓÂÙ ¤Ó· ̤ÚÔ~ ÙÔ ÚÔ¯Ô Ô ÂÓ Ê·>ÓÂÙ·È OE ÂÈÙ· ÙÔ È¤ÂÙ ÛÂÏÂÎfi ·Ó> E¿Ó ÙÔ ÚÔ¯Ô TÔ ÂÌ ÔÙ>ÂÙ Ì ÍÂ, ¿ÊÂÈ ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÙÔ Ï¤ÓÂÙ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ E ÂÍÂÚÁ·Û>· Ù^Ó ÏÂΤ^Ó E ÂÍÂÚÁ¿ÂÛÙ ÔÚÈṲ̂ÓÔ~ ÏÂΤÂ~ Ô >Û^~ ÎÈÓÓÂÔÓ Ó· ÌË ÊÁÔÓ, ÎÚ>^~ Â¿Ó Â>Ó·È ·ÏÈÔ>, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·~ · fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ ÏÂΤ Î·È ÚÔ¯^ÚÒÓÙ·~ ÚÔ~ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË ËÌÈÔÚÁËiÔÓ ÎÎÏÔÈ. TM· ÔÓ>ÂÙ ηϿ,  ÂÍÂÚÁ¿ÂÛÙ Ì ȷÏ̤ÓË ¯Ï^Ú>ÓË. °È· Ù· Ì¿ÏÏÈÓ·, ÙÔ ÔÈÓfi ÓÂÌ· ÛÙÔ~ 90Ô Ì ÔÚÂ> Ó· ʤÚÂÈ · ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. TMÙ ÒÓÂÙ ÙÔ ÚÔ¯Ô Ì ¤Ó· ·Ó> ÂÌ ÔÙÈṲ̂ÓÔ Û ÔÈÓfi ÓÂÌ· 90Ô. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ӷ ÌËÓ ÂÍ· Ï^iÂ> Ô ÏÂΤ~. XÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù ο ÔÈÔ ÚÔ°fiÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÛÎÔÚÈ¿ ·ÎÔÏÔiÒÓÙ·~ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ÙÔ Î·Ù·ÛηÛÙ<. E¿Ó ÙÔ ÚÔ¯Ô ¤¯ÂÈ Î·Â> ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÛÙÔ , ·iÌfi Ô Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÔÓ, ÙÔ , i>ÂÙ Û ÓÂÚfi fi Ô ¤¯ÂÙ ÚÔÛi¤ÛÂÈ ¯Ï^Ú>ÓË, ·ÏÏÈÒ~ ÂÌ ÔÙ>ÂÙ ÙÔ Ê·ÛÌ· Ì ÔÍÂÓ¤ 10 , ·iÌÒÓ Î·È ÙÔ ·Ê<ÓÂÙ ӷ Ú¿ÛÂÈ ÁÈ· 10 ^~ 15 Ï ٿ. [. . . ] ¶ÚÔÛÔ¯< Ó· ÌËÓ ÛÓiÏ>, , ÂÙ ÙÔ~ Û^Ï<ÓÂ~. P0018 BÁ¿ÏÙ Ì ÚÔÛÔ¯< ÙÔ Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎÔÏ¿ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (1) ÙÚ·, ÒÓÙ·~ ÙÔ ÚÔ~ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË~ ÛÛÎÂ<~. BÁ¿ÏÙ Ì ÙÔÓ >ÈÔ ÙÚfi Ô ÙÔ Û·ÎÔÏ¿ÎÈ ÂÍÈ¿ (2). E ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û fiÚiÈ· i¤ÛË. 1 2 AL009 AÊ·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ~ ÙÚÂÈ~ Ï·ÛÙÈÎÔ~ Â>ÚÔ~. BÔÏÒÛÙ ÙÈ~ ÙÚ Â~ Ô ¤¯ÔÓ ·Ú·ÌÂ>ÓÂÈ ·ÓÔȯ٤~ Ì ÙË , Ô<iÂÈ· Ù^Ó 3 Ï·ÛÙÈÎÒÓ ^Ì¿Ù^Ó Ô ·Ú·>ÔÓÙ·È Ì·> Ì ÙË ÛÛÎÂ<. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 31610-17-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 31610-17-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag