οδηγίες χρήσης PHILIPS 32PFL6007T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 32PFL6007T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 32PFL6007T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 32PFL6007T


PHILIPS 32PFL6007T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9819 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T (8031 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 32PFL6007T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 !"#$)*+, + 2 Smart TV 2 !"##$%& '()*µ$%+, 2 -. , /'$ 0*$1 ', $23. )45 2 Online TV 2 6$2, 7, 238 9. 3/") 3 Skype 3 Smartphone 3)2 tablet 3 Pause TV 3)2 '%%*)(:1 3 ;)2<, . 92 4 EasyLink 4 -. /µ$, + 5 !"µ=$"#:1 4<'/238 µ' /5, /$0$>:/545 5 6)#+92$ /*$($9$4. )1 5 6'*). ) 5 ?. 3/"$ 5 !@, 9'45 4"43'"+, 7 A', $@ B@>µ245 17 -845 /5#'C*)451 3)2 ), 8*/545 4' /$. <$ 17 D4(8#'2) 3)2 (*$, /. 9) 18 0+1"&#(, + 20 E, '*%$0$. 545 20 F5#'<'2*24/&*2$ 21 ;)*)3$#$@>545 TV 22 G95%C1 0*$%*8µµ)/$1 30 A'/8=)45 4' 4"43'":1 31 H0C/2/#$2 3)2 %#+44'1 32 I*$, $92)3C0/'1 3)2 *$#C2 34 B">µ. 4'21 '23C, )1 34 B">µ. 4'21 &<$" 36 B">µ. 4'21 Ambilight 37 J', 23& 0*C4=)45 38 3D 40 F2 <*'28K'4/' 40 J")#28 3D 40 ;)*)3$#$@>545 4' 3D 40 L9), 23& 0*$=$#& 3D 40 ;*$'29$0$. 545 %2) /5, "%'. ) 41 M*$, /. 9) /7, %")#2+, 3D 41 Smart TV 42 A', $@ D*<23&1 4'#. 9)1 42 E()*µ$%:1 Smart TV 42 -. , /'$, (7/$%*)(. '1 3)2 µ$"423& 45 Pause TV 47 E%%*)(& 48 E()*µ$%& MyRemote 49 Skype 53 F2 '. , )2 /$ Skype; 53 E33. , 545 Skype 53 E0)(:1 54 ;*)%µ)/$0$. 545 3#&4'7, 4/$ Skype 55 A$, 89'1 Skype 57 B">µ. 4'21 Skype 57 NO$9$1 58 P*$2 <*&451 58 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 !($%'23$( 59 ;). O2µ$ 0)2<, 292$@ 59 ;)2<, . 92) %2) 9@$ 0). 3/'1 59 !#43$(*#(567 8+1"&#(, +7 60 ;'*2=8##$, 60 B'@µ) 61 Q&R5 61 G>C, 5 61 S<$1 61 ;$#"µ:4) 62 !", 9'42µC/5/) 62 ?2)4/84'21 3)2 =8*$1 62 94*$, µ$:& 8+1"&#(, +7 64 N39$45 #$%24µ23$@ 64 E, 5µ:*745 #$%24µ23$@ 64 Q$%24µ23C ), $2</$@ 05%). $" 3+923) 64 T9'2) <*&451 ), $2</$@ 3+923) 65 ;<4, 8)#$=+ 66 ?&#745 66 I*&45 /51 =$&>'2)1 3)2 /51 ), )K&/5451 66 U#'3/*$, 23& "0$4/&*2O5 66 EO"05*:/545 6)/), )#7/+, 66 !'">µ(8$:?3$:($@µ(8( :($ ?3"$"7 67 HDMI 67 Dolby 67 Skype 67 DivX 67 Microsoft 67 T##) 'µ0$*238 4&µ)/) 67 A>#"8)#$4 67 ;'*2'<Cµ', ) 1 1 !"#$%&'(' 1. 1 Smart TV !"#$%&'( ')# )'*"+#, (' Smart TV )'- Philips µ" )". /0*0&1, LED &'* Internet +, - , #, +, . /0'( %#, # #%* +1&µ* '). (12, &)3. 45*2(6'( #, &"#$(7(6'( (#&/2µ, ', µ( '* $2*µ*. *8)'9 &, 3 9 , &/2µ, ', µ%&: Wi-Fi. E2(6'( '-3 , #'6&'*->(3 (=, 2µ*8%3 8-, '* YouTube, (7#-+%3 (=)µ(26$(3, $-, $-+'", +< <. µ5*"µ =:'*82, =-D#, '* Facebook, '* Twitter, +. . 5. F5<2>*"# (=, 2µ*8%3 8-, ')# (#*-+6, &) ;6#'(* , 51 ). (+'2*#-+< ;-#'(*+. <µ5, +, 7D3 +, (=, 2µ*8%3 8-, ')# 5, 2, +*. */7)&) 52*82, µµ<':# 5*" %>('( ><&(-. [. . . ] !"# $# %. 608%*% #$ 6$# =#$>. " %'$#" #$#. )0"=- < E3&"#=-, µ%*#A%'*% 2*) =#$>. " =#" #$)'8*% *3$ /%#. 0#%01 2*) µ%$)9 2'()*+34. -%, . )(% F%$ 7/%">(%*#" $# %µ&#$'2%*% *)+5 +, -*"*. )+5 µ62?G# E3&"#=> =#$>. "# µ, )/)9$ $# , /)2&6/)+$ , ). . 65 0. 422%5 +, -*"*. ?$ 0"# 6$# , /-0/#µµ#. @, )/%'*% $# )/'2%*% µ"# , /)*"µ4µ%$3 =9/"# =#" 1%+*%/%9)+2# 0. 422# +, -*"*. ?$. C$ +, >/7)+$ 1"#:62"µ)" +, -*"*. )" 2% µ'# #, *"5 19) #+*65 0. 422%5, )" +, -*"*. )" %µ&#$'()$*#" 2*3$ *3. %-/#23. C$ 1%$ %'$#" 1"#:62"µ3 =#µ'# #, - *"5 , /)*"µ4µ%$%5 0. 422%5 +, -*"*. ?$ , )+ 67%*% )/'2%", µ, )/%'*% $# %, ". 68%*% µ"# >. . 3 0. 422# #, - *"5 1"#:62"µ%5 0. 422%5 +, -*"*. ?$. !"# $# )/'2%*% *3$ =9/"# =#" 1%+*%/%9)+2# 0. 422# +, -*"*. ?$ . 2 - D, ". 68*% 7"9µ:0;(4 -%, %)(<, =#" %, ". 68*% =)<00;4 > /8>(% "'$#(#)?, < @;"#;>;8*"0% "'$#(#)?, =#" , #*<2*% OK. 4 - B#*<2*% b, %, #$%". 3µµ6$# #$ 7/%"#2*%', 0"# $# =. %'2%*% *) µ%$)9. !"# $# %, ". 68%*% µ"# 0. 422# +, -*"*. ?$, -*#$ 1%$ %'$#" 1"#:62"µ3 =#µ'# #, - *"5 , /)*"µ4µ%$%5 0. 422%5 , )+ 67%*% )/'2%" . 1 - B#*<2*% *) , . <=*/) o OPTIONS 2 - D, ". 68*% =)<00% "'$#(#)?, =#" 2*3 2+$67%"# %, ". 68*% *3 0. 422# , )+ :6. %*% , /)2?/"$> =#" , #*<2*% OK. !>B(-A +)<00% C$ 6$# E3&"#=- =#$>. " , /)2&6/%" *3$ #/7"=< 0. 422# %$-5 , /)0/>µµ#*)5 < µ"#5 *#"$'#5, µ, )/%'*% $# /+:µ'2%*% *3$ *3. %-/#23 $# %$%/0), )"%' #+*-µ#*# *3 2+0=%=/"µ6$3 0. 422# <7)+. !"# $# , #/#=). )+:<2%*% µ"# µ%*#0. ?**"2µ6$3 *#"$'# 2*3$ #/7"=< *35 0. 422# (%&-2)$ 3 #/7"=< 0. 422# %'$#" 1"#:62"µ3), )/'2*% *3 /9:µ"23 "C/7"=< 0. 422#" 2*3$ %, ". )0< "D$%/0), )'323". 2 - D, ". 68*% 7"9µ:0;(4 -%, %)(<, =#" 2*3 2+$67%"# %, ". 68*% =)<00;4 > !>B(-A +)<00% =#" , #*<2*% OK. 3 - D, ". 68*% 2, ;>+ < !';, ;>+ =#" , #*<2*% OK. 4 - B#*<2*% b, %, #$%". 3µµ6$# #$ 7/%"#2*%', 0"# $# =. %'2%*% *) µ%$)9. CB1#(-34 ';>(+>%634 -%( "'$#(#)*( +(% . #*µ% µ; '>*D)Aµ%#% $>%014 -%( %-*A4 H/"2µ6$# E3&"#=> *3. %), *"=> =#$>. "# µ%*#1'1)+$ %"1"=)95 +, -*"*. )+5 0"# >*)µ# µ% , /)A. <µ#*# #=)<5 < 373*"=65 , %/"0/#&65 0"# >*)µ# µ% , /)A. <µ#*# -/#235. I*3 E*A9;(%, , #*<2*% *) =)+µ, ' L F:0#% =#" #$#(3*<2*% *3$ %, ". )0< =;, (-A '>$0D%01 0"# , %/"22-*%/%5 , . 3/)&)/'%5. G3. %-/#23 / J, -*"*. )" =#" 0. 422%5 33 !"#$$% µ&'() !"# $# #%%&'()( )* +%, --# ). $ µ($/0 1#" ). $ µ*$2µ&). $ )*3 )*%(45#-*3 . 1 - 6#)7-)( h, (8"%9')( S *)+µ, $- 1#" 8#)7-)( OK. 2 - :8"%9')( *. +µ/$&, 0 1-"&23%$-0 > !&', 45 > !"#$$% µ&'() 1#" 8#)7-)( OK. 4 - 6#)7-)( b, (8#$("%*µµ9$# #$ <5("#-)(=, +"# $# 1%(=-()( )/ µ($/0. G#)& )*$ (++5#B7 85/+5#µµ&). $ µ9-. )*3 (8"%/+73 Smart TV, @::3%A9, -#3 -2µ@/2%(0/2µ( $# µ*$ #%%&H()( )*$ , 5# 1#" )*$ *µ(5/µ*$=# µ( µ* #2)4µ#)/ )548/. 63('(7, %4281-0 %8&'&3:(8(/-$-0 A$ ?($ 8#)7-()( 1#$9$# 8%71)5/ -)/ )*%(<("5"-)75"/ +"# ?"&-)*µ# 4 . 5, $ 7 #$ * )*%(45#-* ?($ %&@(" 1#$9$# -7µ# ("-4?/2 1#" 1#µ=# ($)/%7 #84 )/ )*%(<("5"-)75"/ +"# 10 %(8)&, * )*%(45#-* #8($(5+/8/"(=)#" #2)4µ#)# +"# ('/"1/$4µ*-* ($95+("#3. A$ <5*-"µ/8/"(=)( )*$ )*%(45#-* . 3 /;4$* 7 #$ <5*-"µ/8/"(=)( E*B"#14 ?91)* (#8/1. ?"1/8/"*)7) +"# )*$ 8#5#1/%/0;*-* )*%(45#-*3 1#" ?($ <5*-"µ/8/"(=)( )/ )*%(<("5"-)75"/ )*3 )*%(45#-*3, #8($(5+/8/"7-)( )/ <5/$/?"#148)* #2)4µ#)*3 #8($(5+/8/=*-*3. [. . . ] A01(';&' *) 7(';&' &/- 0#"(1:1(;'- 015 )*)C"&3&' %&" #;%&) >'µ3&4* , *) ?/)73%'&' &" D1, >'/) µ' &" µ1(:, 7/7#;15 µ' . ':3#)/). 75#(8µ3 %*/ 9#&12(3/ E)&, %&' h </) *) )*1;6'&' &1 µ'*12 F(@/. , - %'#;?)-. H/) *) ?';&' µ/) )#:)7"&/. , #;%&) &4* >'µ3&4*, '0/#86&' &"* . )(&8#) L :;$%3 %&" <()µµ, µ'*12. H/) *) ?/)73%'&' &" D1, >'/) 4- 7/7#;1, '0/#86&' B 9(0, ;# %&" <()µµ, µ'*12. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 32PFL6007T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 32PFL6007T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag