οδηγίες χρήσης PHILIPS 37866-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 37866-31-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 37866-31-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 37866-31-16


PHILIPS 37866-31-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 37866-31-16 QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 37866-31-16 QUICK START GUIDE (938 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 37866-31-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege pan op staat. Veiligheid voor kinderen Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken. Algemene veiligheid Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen. Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. [. . . ] scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen. Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen. Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek. 4 Beschrijving van het apparaat Uitrusting kookplaat Enkringskookzone 1200W Enkringskookzone 1700W Kookzoneschakelaar Enkringskookzone 1700W Restwarmte-indicatie Enkringskookzone 1200W Indeling kookzoneschakelaar 5 Kookzoneschakelaar Het kookvermogen is in gebied 1 tot 9 traploos instelbaar. 1 9 0 laagste vermogen hoogste vermogen Uit-stand Restwarmte-indicatie Die restwarmte-indicatie brandt zodra een kookzone warm is. 1 Waarschuwing!Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten. Bediening van het apparaat van een kookzone 3 Bij het inschakelenDat is een eigenschap kan deze kort zoemen. van alle glaskeramische kookzones en heeft geen negatieve invloed op het functioneren of de levensduur van het apparaat. Kookstand instellen Kookstand Kookzoneschakelaar Instelling van de schakelaar verhogen rechtsom draaien 1-9 verlagen uitschakelen linksom draaien in de Uit-stand draaien 9-1 0 1. Zodra stoom ontwikkelt of het vet heet is, een lagere kookstand instellen. Om te stoppen met koken terugdraaien naar de uit-stand. 6 Tips voor koken en braden 3 Aanwijzing met betrekking tot acrylamide Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Pannen Goede pannen herkent u aan de panbodem. Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. 2 Oud apparaat verwijderen Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen. 11 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort). Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. 1 WAARSCHUWING!Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. Beschadigingen door elektrische stroom. [. . . ] Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur. Beschadigingen door elektrische stroom. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. . 15 1 3 , : 73/23/E 19. 02. 1973 89/336/E 03. 05. 1989 , 92/31/E. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 37866-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 37866-31-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag