οδηγίες χρήσης PHILIPS 37950-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 37950-31-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 37950-31-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 37950-31-16


PHILIPS 37950-31-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 37950-31-16 QUICK START GUIDE (923 ko)
   PHILIPS 37950-31-16 QUICK START GUIDE (923 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 37950-31-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] s H leitourg'a "KAQUSTERHSH ENARXHS" (DELAY START) sa§ epitrépei na programmat'sete thn énarxh en--§ progrmmato§ plus'mato§ gia --poia ·ra th§ hméra§ epiqume'te. Me ton tr--po aut-- mpore'te, gia pardeigma, na epwfelhqe'te tou camhloú k--stou§ tou reúmato§ kat th dirkeia th§ núcta§. s Tecnolog'a§ Fuzzy Logic, to plunt rio upolog'zei aut--mata to cr--no plus'mato§ gia ta progrmmata twn leuk·n kai crwmatist·n bambaker·n, me bsh to bro§ twn roúcwn. s Se per'ptwsh plus'mato§ stou§ 95C, to plunt rio katebzei aut--mata th qermokras'a tou neroú stou§ 60C l'go prin adeisei. [. . . ] Kat th dirkeia th§ teleuta'a§ ·ra§, to kantrn enhmer·netai kqe 5 lept. H leitourg'a aut den mpore' na sunduaste' me ta progrmmata "STIYIMO" (SPIN) kai "ADEIASMA" (DRAIN). Gia na tropopoi sete na akur·sete thn kaqustérhsh pou écete epiléxei, piéste to koump' "ENARXH/PAUSH" (START/PAUSE) kai kat--pin to koump' "KAQUSTERHSH ENARXHS" (DELAY START) mécri na emfanistoún sto kantrn oi ·re§ kaqustérhsh§ pou epiqume'te mécri na emfaniste' to súmbolo h se per'ptwsh akúrwsh§. Kat--pin piéste kai pli to koump' "ENARXH/PAUSH" (START/PAUSE). Se per'ptwsh akúrwsh§ th§ kaqustérhsh§, sto kantrn qa emfaniste' h dirkeia tou progrmmato§ plus'mato§ pou écete epiléxei. 10 Koump' "ENARXH/PAUSH (START/PAUSE) Aut-- to koump' écei trei§ leitourg'e§: a) Enarxh Afoú epiléxete to katllhlo pr--gramma plus'mato§, piéste to koump' gia na qésete se leitourg'a to plunt rio. b) Paúsh Gia n diak--yete éna pr--gramma se exélixh, piéste to koump' "ENARXH/PAUSH" (START/PAUSE). An epiqume'te to pr--gramma na suneciste' apo to shme'o --pou to diek--yate, piéste ki pli to koump' "ENARXH/PAUSH" (START/PAUSE). g) «Adeiasma neroú Sto télo§ progrmmato§ pou problépei thn paramon tou neroú ston kdo ["CWRIS STIYIMO" (RINSE HOLD)] met ap-- to pr--gramma gia moúliasma (SOAK), piéste to koump' "ENARXH/PAUSH" (START/PAUSE) gia na adeisei to ner--. Met to moúliasma to plunt rio apl·§ qa adeisei to ner-- en· met to pr--gramma "CWRIS STIYIMO" qa adeisei kai kat--pin qa st'yei. 12 Ta lampkia elégcou ki h leitourg'a tou§ Ta lampkia elégcou anboun to kaqéna xecwrist omadik súmfwna me ti§ leitourg'e§ pou écoun epilecqe'. Se per'ptwsh lqou§ kat th diadikas'a epilog § twn leitourgi·n, ta lampkia elégcou anabosb noun gia per'pou 3 deuter--lepta kai emfan'zetai sto kantrn to m numa Err. 38 Tropopo'hsh progrmmato§ se exélixh Gia na tropopoi sete éna pr--gramma, pr·ta diak--yte th leitourg'a piézonta§ to koump' "ENARXH/PAUSH"(START/PAUSE). Prin ak--ma to plunt rio mpei sth fsh tou zestmato§ tou neroú (p. c. Afairéste tou§ proüprconte§ lekéde§ prin ap-- to plúsimo. Endecoménw§, tr'yte ta shme'a pou e'nai idia'tera lerwména me éna eidik-- aporrupantik-- me mia aporrupantik aloif . Afairéste ap-- ti§ kourt'ne§ ta gantzkia déste ta se éna dictki se mia sakoul'tsa. Xelékiasma Orisménoi idia'teroi lekéde§ den feúgoun m--no me ner-- kai aporrupantik--. Sunisttai loip--n na tou§ douléyete prin ap-- to plúsimo. A'ma: oi fréskoi lekéde§ mporoún na douleutoún me krúo ner--. Sthn per'ptwsh lekédwn pou écoun dh stegn·sei, af ste to roúco na moulisei gia mia núcta me éna eidik-- aporrupantik-- kai sth sunéceia tr'yte to sto sapoun--nero. Ladompogié§: bréxte me kaqar benz'nh, tamponrete tou§ lekéde§ afoú topoqet sete to roúco s'éna malak-- pan', douléyte me to aporrupantik-- gia arketé§ foré§. Stegno' lekéde§ l'pou§: bréxte me terebinq'nh, tamponrete tou§ lekéde§ me ti§ korufé§ twn daktúlwn kai éna bambaker-- pan', afoú écete akoump sei to roúco se mia malak epifneia. Skouri: Oxalik-- la§ dialuméno se zest-- diluma éna antiskwriak-- pro·--n se krúo. Proséxte stou§ mh pr--sfatou§ lekéde§ skouri§, giat' h dom th§ kuttar'nh§ écei dh prosblhqe' kai to úfasma te'nei na trup sei. 40 Lekéde§ moúcla§: douléyte ti§ me clwr'nh, xeplúnete kal (m--no spra kai crwmatist roúca pou antécoun to cl·rio). Gras'di: Sapoun'ste elafr kai douléyte tou§ me araiwménh clwr'nh (m--no spra kai crwmatist roúca pou antécoun to cl·rio). [. . . ] Ecete epiléxei th leitourg'a "CWRIS STIYIMO" (RINSE HOLD). To f'ltro tou swl na apocéteush§ e'nai boulwméno (E10). H súndesh tou swl na apocéteush§ den écei g'nei --pw§ prépei. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia th swst tou súndesh. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 37950-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 37950-31-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag