οδηγίες χρήσης PHILIPS 37PFL6007T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 37PFL6007T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 37PFL6007T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 37PFL6007T


PHILIPS 37PFL6007T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9901 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 37PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 37PFL6007T (8052 ko)
   PHILIPS 37PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 37PFL6007T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ-ƷƱƞƳƧƲ- !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 !"#$)*+, + 3 Smart TV 3 !"##$%& '()*µ$%+, 3 -. , /'$ 0*$1 ', $23. )45 3 Online TV 3 6$2, 7, 238 9. 3/") 4 Skype 4 Smartphone 3)2 tablet 4 Pause TV 3)2 '%%*)(:1 4 ;)2<, . 92 5 EasyLink 5 -. /µ$, + 6 !"µ=$"#:1 4<'/238 µ' /5, /$0$>:/545 6 6)#+92$ /*$($9$4. )1 6 6'*). ) 6 ?. 3/"$ 6 !@, 9'45 4"43'"+, 8 A', $@ B@>µ245 18 -845 /5#'C*)451 3)2 ), 8*/545 4' /$. <$ 18 D4(8#'2) 3)2 (*$, /. 9) 19 0+1"&#(, + 21 E, '*%$0$. 545 21 F5#'<'2*24/&*2$ 22 ;)*)3$#$@>545 TV 23 G95%C1 0*$%*8µµ)/$1 31 A'/8=)45 4' 4"43'":1 32 H0C/2/#$2 3)2 %#+44'1 33 I*$, $92)3C0/'1 3)2 *$#C2 34 B">µ. 4'21 '23C, )1 35 B">µ. 4'21 &<$" 36 B">µ. 4'21 Ambilight 37 J', 23& 0*C4=)45 38 3D 41 F2 <*'28K'4/' 41 J")#28 3D 41 ;)*)3$#$@>545 4' 3D 41 L9), 23& 0*$=$#& 3D 41 ;*$'29$0$. 545 %2) /5, "%'. ) 42 M*$, /. 9) /7, %")#2+, 3D 42 Smart TV 43 A', $@ D*<23&1 4'#. 9)1 43 E()*µ$%:1 Smart TV 43 -. , /'$, (7/$%*)(. '1 3)2 µ$"423& 46 Pause TV 48 E%%*)(& 49 E()*µ$%& MyRemote 50 Skype 54 F2 '. , )2 /$ Skype; 54 E33. , 545 Skype 54 E0)(:1 55 ;*)%µ)/$0$. 545 3#&4'7, 4/$ Skype 56 A$, 89'1 Skype 58 B">µ. 4'21 Skype 58 NO$9$1 59 P*$2 <*&451 59 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 !($%'23$( 60 ;). O2 µ$ 0)2<, 292$@ 60 ;)2<, . 92) %2) 9@$ 0). 3/'1 60 !#43$(*#(567 8+1"&#(, +7 61 ;'*2=8##$, 61 B'@µ) 62 Q&R5 62 G>C, 5 62 S<$1 63 ;$#"µ:4) 63 !", 9'42 µC/5/) 63 ?2)4/84'21 3)2 =8*$1 64 94*$, µ$:& 8+1"&#(, +7 65 N39$45 #$%24 µ23$@ 65 E, 5µ:*745 #$%24 µ23$@ 65 Q$%24 µ23C ), $2</$@ 05%). $" 3+923) 65 T9'2) <*&451 ), $2</$@ 3+923) 66 ;<4, 8)#$=+ 67 ?&#745 67 I*&45 /51 =$&>'2)1 3)2 /51 ), )K&/5451 67 U#'3/*$, 23& "0$4/&*2O5 67 EO"05*:/545 6)/), )#7/+, 67 !'">µ(8$:?3$:($@µ(8( :($ ?3"$"7 68 HDMI 68 Dolby 68 Skype 68 DivX 68 Microsoft 68 T##) 'µ0$*238 4&µ)/) 68 A>#"8)#$4 68 2 ;'*2'<Cµ', ) 1 !"#$%&'(' 1. 1 Smart TV !"#$%&'( ')# )'*"+#, (' Smart TV )'- Philips µ" )". /0*0&1, LED &'* Internet +, - , #, +, . /0'( %#, # #%* +1& µ* '). (12, &)3 . 45*2(6'( #, &"#$(7(6'( (#&/2µ, ', µ( '* $2*µ*. *8)'9 &, 3 9 , &/2µ, ', µ%&: Wi-Fi. E2(6'( '-3 , #'6&'*->(3 (=, 2µ*8%3 8-, '* YouTube, (7#-+%3 (=)µ(26$(3 , $-, $-+'", +< <. µ5*"µ =:'*82, =-D# , '* Facebook, '* Twitter, +. . 5. F5<2>*"# (=, 2µ*8%3 8-, ')# (#*-+6, &) ;6#'(* , 51 ). (+'2*#-+< ;-#'(*+. <µ5, +, 7D3 +, (=, 2µ*8%3 8-, ')# 5, 2, +*. */7)&) 52*82, µµ<':# 5*" %>('( ><&(- . [. . . ] F)$ B(&, 0-%, -")53)+ ), ', 4µ-< L C/$7% '"& ". "G$)53)+ )$. 9&" -+/&33:)+/+8 -*$/, %, /<+8 . *("?A&" . " µ(>+)+ )& 2/" +<. "& , -")53)+ ), -*5')/, GUIDE 9&" . " 1+<)+ )$. F+ , /&3 µ7. +8 62/+8 , , & #$%&"'78 µ+)"1:3+&8 1+. -*$/, %, /<+8 UTC (F4. ), . &3 µ7. $ B"9':3 µ&" H/"). ;-, /+< , +-<3$8 , . " "9. , $>+< $ µ+)(?"3$ 3+ >+/&. 5 2/" '"& $ )$*+:/"35 3"8 . " -/, ?(**+& *". >"3 µ7. $ 2/". A&" . " 1&, />23+)+ ), /, *:& )$8 )$*+:/"3$8 , -")53)+ h, +-&*7@)+ S *+, µ-$. C-&*7@)+ *), µ/$0-1 7. "0?5%$. 1 > !03-2@ > *("?- '"& 3)$ 34. 76+&" +-&*7@)+ 83@"(9% µ0 7. C-&*7@)+ F05-3& #5% '"& 3)$ 34. 76+&" +-&*7@)+ )$. $µ+/, µ$. <" 6+&/, '<. $)", +-&*7@)+ D0-5(2/3. 7%. F)$ 34. 76+&", +-&*7@)+ G5% 5 <µ05( µ. 3/%. 34 !$*+:/"3$ / I/, . , 1&"':-)+8 '"& /, *:& !"#$ #%& '(()"*+ , )-()"µµ$#. & µ/0. #%1 ', 23-(+1 Smart TV, !""#$%&, 0"1 04µ5-43'6-4µ' &" µ%& "33$7'#' #%& 8)" 9"2 #%& %µ')-µ%&:" µ' µ% "4#;µ"#- #);, -. '#()(*+$, -. /01 $. 2)2#"(. (30401 <& ='& , "#+0'#' 9"&/&" , 3+9#)- 0#- #%3'>'2)20#+)2- (2" =2$0#%µ" 4 . )8& + "& % #%3';)"0% ='& 3$5'2 9"&/&" 0+µ" '20;=-4 9"2 9"µ:" '&#-3+ ", ; #- #%3'>'2)20#+)2- (2" 10 3', #$, % #%3';)"0% ", '&')(-, -2':#"2 "4#;µ"#" (2" '?-29-&;µ%0% '&/)('2"1 . <& >)%02 µ-, -2':#' #%& #%3';)"0% . 1 -@;&% + "& >)%02 µ-, -2':#' A%*2"9; =/9#% (", -9. =29-, -2%#+) (2" #%& , ")"9-3-6@%0% #%3';)"0%1 9"2 ='& >)%02 µ-, -2':#' ##%3'>'2)20#+)2- #%1 #%3';)"0%1 , ", '&')(-, -2+0#' #>)-&-=2"9;, #% "4#;µ"#%1 ", '&')(-, -:%0%1 . B2" &" ", '&')(-, -2+0'#' #- >)-&-=2"9;, #%, , "#+0#' h, ', 23/?#' S 567µ+40 9"2 , "#+0#' OK . C, 23/?#' 587µ342+1 /092-#$401 > :2)+, ; > <. 2)2#" =#()(*+$, -. /0 9"2 @/0#' #- )4@µ20#29; 0#- 0. D#% >(&72+$, , "#+0#' #- 9-4µ, : L ?34/$ 9"2 "&"7%#+0#' #%& ', 23-(+ !@(+, ()- µ040 2)A#"2+$1 (2" , ')200;#')'1 , 3%)-*-):'1 0>'#29$ µ' #21 -29-3-(29/1 )4@µ:0'21 #%1 #%3';)"0%1 . 3. 8 587µ342+1 2+, -)$1 587µ342+1 2+, -)$1 D#- µ'&-6 "C29;&"", µ, -)':#' &" , )-0")µ;0'#' ;3'1 #21 )4@µ:0'21 (2" #%& '29;&" ?'>. )20#$. B2" &" "&-:?'#' #21 E4@µ:0'21 '29;&"1 , , "#+0#' #- h, ', 23/?#' S567µ+40 9"2 , "#+0#' OK . • B/89 2+, -)$1 D#% >(&72+$, , "#+0#' #- 9-4µ, : L ?34/$ 9"2 "&"7%#+0#' #%& ', 23-(+ B/89 2+, -)$1 (2" , ')200;#')'1 , 3%)-*-):'1 0>'#29$ µ' #%& , )-0")µ-(+ #. & )4@µ:0'. & 0#43 '29;&"1 . • (3D) C. 347+(1 %D/+4µ-1 E4@µ:7'2 #- ', :, '=- "&#:@'0%1 #-4 -, :0@2-4 *. #20 µ-6. • '#Eµ$ E4@µ:7'2 #- ', :, '=- 9-)'0 µ-6 #. & >). • !8, #3)2+$ E4@µ:7'2 #- ', :, '=- '49):&'2"1 #. & 3', #-µ')'28& . • F23D40 7(#6G(8 F23#)$)'2 9"2 µ'28&'2 #- @;)45- '29;&"1 . • F23D40 /2=)(8#"0µ;/D) MPEG C?-µ"36&'2 #21 A%*2"9/1 µ'#"5$0'21 0#%& '29;&". [. . . ] H/) *) ?/)73%'&' &" D1, >'/) 4- 7/7#;1, '0/#86&' B 9(0, ;# %&" <()µµ, µ'*12. H/) *) '. &'#8%'&' &/- 1?"<;'- &"- D1, >'/)- , 0(80'/ 0($&) *) . #';%'&' &" D1, >'/). H/) *) . #';%'&' &" D1, >'/), 0)&, %&' b , h. I&/- 0'(/%%+&'('- (5>µ;%'/- . )/ '0/#1<8- &4* µ'*12, µ01(';&' *) 0)&, %'&' &1 0#, . &(1 * (µ0#' 0#, . &(1) </) *) ?/)73%'&' 0#"(1:1(;'- %@'&/. 3 µ' &" %5<. '. (/ µ8*" (2>µ/%" , &"* '0/#1<, . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 37PFL6007T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 37PFL6007T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag