οδηγίες χρήσης PHILIPS 40748-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 40748-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 40748-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 40748-48-16


PHILIPS 40748-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 40748-48-16 QUICK START GUIDE (899 ko)
   PHILIPS 40748-48-16 QUICK START GUIDE (899 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 40748-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ¶PE¶EI NA TITM ¢IABATMETE ¶POTMEKTIKA ¶PIN E°KATATMTHTMETE XPHTMIMO¶OIHTMETE TH TMYTMKEYH. E>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¯Ú<ÛÙË Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂηÈÚÔ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Ì ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛË~ Î·È Ó· ÙÔ ÛÌ, ÔÏÂÂÙ·È. TM ÂÚ> Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< ^ÏËiÂ> < ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> Û ¿ÏÏÔ ÈÈÔÎÙ<ÙË, < Â¿Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê<ÛÂÙÂ, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ i· ÌÂ>ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÛÛÎÂ<, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Î·ÈÓÔÚÈÔ~ ÈÈÔÎÙ<ÙË~ Ó· Ì ÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈ^iÂ> Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÚÔÂÈÔ ÔÈ<ÛÂÈ~. E§E°·TE TH TMYTMKEYH MO§ITM THN ¶APA§ABETE KAI AN ¢IA¶ITMTøTMETE º£OPA, KA§ETMTE TON ¢IANOMEA ¶PIN THN £ETMETE TME §EITOYP°IA. s ¢ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó·  ÈÙÚ¤ ÂÙ ÛÙ· ·ÈÈ¿ Ó· ÂÈÚ¿ÔÓ ÙÔ~ È·Îfi ÙÂ~ < Ó· ·>ÔÓ Ì ÙÔ ÚÔ°fiÓ. [. . . ] Maximun TMHMANTIKO: H · fiÛÙ·ÛË · fi ÙÔ ¿ ÂÔ ^~ ÙÔ , , ËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ<Ì· ÙÔ Û^Ï<Ó· i· Ú¤ ÂÈ Ó· Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 60 Î·È 90 ÂÎ. (E>Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 60 Î·È 70 ÂÎ. ). O Û^Ï<Ó·~ ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Î¿Ì ÙÂÙ·È < Ó· ÛÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ~ · ÔÊÁ<Ó ÂÚÊfiÚÙ^ÛË~. AÓ Â>Ó·È ·Ó· fiÊÂÎÙË Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Û^Ï<Ó· ÂÍ·Á^Á<~, ÙfiÙ ·Ù< ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Í ÂÚÓ¿ ÙÔ 1, 5 ̤ÙÚÔ Î·È i· Ú¤ ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ >È· È¿ÌÂÙÚÔ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Û^Ï<Ó·. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÔÈ Û^Ï<ÓÂ~ ÂÓ Â>Ó·È ÔÏ ÙÂÓÙ^̤ÓÔÈ. 2. TÔ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ~, Ë Î·Ï^>^ÛË Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Ì ÔÚÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔÓ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈÛ¯ Ô · ·ÈÙÂ>Ù·È, Ë Ô Ô>· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ï¿Î· Ì ÙÈ~ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ~ ÙÈ̤~. H , ¿ÛË ÙË~ ÔÔ¯<~ ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Î·È Ô ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ Ú¤ ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÔÓ ¯^Ú>~ ·Ó·Á^ÁÈÎ< ·ÚÂÌ, ÔÏ<, ÔÏÏ· Ϥ~ ÂÍfiÔ~ < ÚÔÛ·ÚÌÔÁÂ>~ (·ÓÙ¿ ÙÔÚÂ~). AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ·ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÙ ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Ì ÌÈ· ¿ÏÏË, ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË. OÈ ÈÛ¯ÔÓÙÂ~ ηÓfiÓÂ~ ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ · ·ÈÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. O ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓÔ~ Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ùfi. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Û·~ Â>Ó·È Â >ÛË~ ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. ¢IAKO¶THTM "MH ¶EPI¢INHTMHTM" ¶·ÙÒÓÙ·~ ·ÙfiÓ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÚÈÓ ·Ú¯>ÛÂÙ ٷ "Ó·Ù¿" ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÛË~, fiÏÂ~ ÔÈ ÂÚÈÈÓ<ÛÂÈ~ ·Ú·ÏÂ> ÔÓÙ·È. T· fiÏÔÈ · , <Ì·Ù· ÙÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ·Ú·Ì¤ÓÔÓ ·ÌÂÙ¿, ÏËÙ·. 6 ¶øTM NA XPHTMIMO¶OIEITE TOYTM ¢IAKO¶TETM XEIPITMMOY TOY A¶OPPY¶ANTIKOY KAI TøN TMYM¶§HPøMATIKøN ¶POIONTøN 1. °EMÿZONTATM TO ¶§YNTPIO °ÂÌ>ÛÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ ¯·Ï·Ú¿, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·~ ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯È· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. MËÓ ÂÚÊÔÚÙÒÛÂÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ ·iÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ¯^ÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â>Ô~ ÙÔ Ê¿ÛÌ·ÙÔ~. MÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÔÏ , ÚÒÌÈη < ¯ÓÔ^Ù¿ ÚÔ¯·. AÓ Ë ÛÛÎÂ< ·Ú¯>ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Î·È i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ ο ÔÈÔ ÚÔ¯Ô, Ú¤ ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. TMHMANTIKH ¶APATHPHTMH: H ÛÛÎÂ< ·Ù< Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÊ·ÏÂ>·~, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÔ>ÁÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÈηÛ>·~ ÏÛË~. AÓÔ>ÍÙ ÙËÓ ÌfiÓÔ ·Ó Â>Ó·È · ÔÏÙ^~ · ·Ú·>ÙËÙÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ 2 ¤^~ 3 Ï ٿ ·ÊÔ i· ¤¯ÂÙ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÁÈ· Ó· ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÊ·ÏÂ>·~ ÙÔ ÂÚÈiÒÚÈÔ Ó· · ÂÓÂÚÁÔ ÔÈËiÂ>. 4. E¶I§E·TE TH £EPMOKPATMIA °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÛÙËÓ Â ÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. 5. E¶I§E·TE TO ¶PO°PAMMA °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÚÔ~ Ù· ÂÍÈ¿, ÒÛ Ô Ô Â>ÎÙË~ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â ÈiÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 6. ENAP·H §EITOYP°IATM ¶ÚÈÓ ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤Ó·ÚÍË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ÂϤÁÍÙ ·Ó: ñ H fiÚÙ· ¤¯ÂÈ ÎÏÂ>ÛÂÈ Î·Ï¿. [. . . ] 30Ô C ¶ÏÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ MA§AKH ¶§YTMH MËÓ Ï¤ÓÂÙ ηifiÏÔ §EYKANTMH §ÂηÓÛË Û ÎÚÔ ÓÂÚfi MËÓ Î¿ÓÂÙ ÏÂηÓÛË TMI¢EPøMA ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 200Ô C ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 150Ô C ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 100Ô C MËÓ ÛÈÂÚÒÓÂÙ TMTE°NO KA£APITMMA TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì fiÏ· Ù· È·ÏÙÈο TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì ÂÚ¯Ï^Ú·ÈiϤÓÈÔ, , ÂÓ>ÓË, ηi·Úfi ÔÈÓfi ÓÂÌ· R 111 Î·È R 113 TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì , ÂÓ>ÓË, ηi·Úfi ÔÈÓfi ÓÂÌ·, R 111 Î·È R 113 Y, , ËÏ< iÂÚÌÔÎ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 40748-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 40748-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag