οδηγίες χρήσης PHILIPS 42PFL6907T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 42PFL6907T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 42PFL6907T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 42PFL6907T


PHILIPS 42PFL6907T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9747 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 42PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)
   PHILIPS 42PFL6907T (7832 ko)
   PHILIPS 42PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 42PFL6907T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78991', 0%, '1:*50 /1;<=1>? !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, @ABC;789D @DBC;789D !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 !"#$)*+, + 3 Smart TV 3 !"##$%& '()*µ$%+, 3 -. , /'$ 0*$1 ', $23. )45 3 Online TV 4 6$2, 7, 238 9. 3/") 4 Skype 4 Smartphone 3)2 tablet 4 Pause TV 3)2 '%%*)(:1 4 ;)2<, . 92 5 EasyLink 5 -. /µ$, + 6 -845 /5#'=*)451 3)2 ), 8*/545 4' /$. <$ 6 !"µ>$"#:1 4<'/238 µ' /5, /$0$?:/545 6 6)#+92$ /*$($9$4. )1 6 6'*). ) 7 @. 3/"$ 7 !A, 9'45 4"43'"+, 9 B', $A CA?µ245 19 D4(8#'2) 3)2 (*$, /. 9) 20 0+1"&#(, + 23 E, '*%$0$. 545 23 F5#'<'2*24/&*2$ 24 ;)*)3$#$A?545 TV 25 G95%=1 0*$%*8µµ)/$1 34 B'/8>)45 4' 4"43'":1 35 H0=/2/#$2 3)2 %#+44'1 36 I*$, $92)3=0/'1 3)2 *$#=2 38 C"?µ. 4'21 '23=, )1 38 C"?µ. 4'21 &<$" 40 C"?µ. 4'21 Ambilight 41 J', 23& 0*=4>)45 42 3D 44 F2 <*'28K'4/' 44 J")#28 3D 44 ;)*)3$#$A?545 4' 3D 44 L9), 23& 0*$>$#& 3D 44 ;*$'29$0$. 545 %2) /5, "%'. ) 45 M*$, /. 9) /7, %")#2+, 3D 45 Smart TV 46 B', $A D*<23&1 4'#. 9)1 46 E()*µ$%:1 Smart TV 46 -. , /'$, (7/$%*)(. '1 3)2 µ$"423& 49 Pause TV 51 E%%*)(& 52 E()*µ$%& MyRemote 53 Skype 59 F2 '. , )2 /$ Skype; 59 E33. , 545 Skype 59 E0)(:1 60 ;*)%µ)/$0$. 545 3#&4'7, 4/$ Skype 61 B$, 89'1 Skype 63 C"?µ. 4'21 Skype 63 NO$9$1 64 P*$2 <*&451 64 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 !($%'23$( 65 ;). O2µ$ 0)2<, 292$A 65 ;)2<, . 92) %2) 9A$ 0). 3/'1 65 !#43$(*#(567 8+1"&#(, +7 66 ;'*2>8##$, 66 C'Aµ) 67 Q&R5 67 G?=, 5 67 S<$1 67 ;$#"µ:4) 67 !", 9'42µ=/5/) 68 @2)4/84'21 3)2 >8*$1 68 94*$, µ$:& 8+1"&#(, +7 69 N39$45 #$%24µ23$A 69 E, 5µ:*745 #$%24µ23$A 69 Q$%24µ23= ), $2</$A 05%). $" 3+923) 69 T9'2) <*&451 ), $2</$A 3+923) 70 ;<4, 8)#$=+ 71 @&#745 71 I*&45 /51 >$&?'2)1 3)2 /51 ), )K&/5451 71 U#'3/*$, 23& >$&?'2) 71 EO"05*:/545 6)/), )#7/+, 71 !'">µ(8$:?3$:($@µ(8( :($ ?3"$"7 72 HDMI 72 Dolby 72 Skype 72 DivX 72 Microsoft 72 T##) 'µ0$*238 4&µ)/) 72 A>#"8)#$4 73 2 ;'*2'<=µ', ) 1 !"#$%&'(' 1. 1 Smart TV !"#$%&'( ')# )'*"+#, (' Smart TV )'- Philips µ" )". /0*0&1, LED &'* Internet +, - , #, +, . /0'( %#, # #%* +1&µ* '). (12, &)3. 45*2(6'( #, &"#$(7(6'( (#&/2µ, ', µ( '* $2*µ*. *8)'9 &, 3 9 , &/2µ, ', µ%&: Wi-Fi. E2(6'( '-3 , #'6&'*->(3 (=, 2µ*8%3 8-, '* YouTube, (7#-+%3 (=)µ(26$(3, $-, $-+'", +< <. µ5*"µ =:'*82, =-D#, '* Facebook, '* Twitter, +. . 5. [. . . ] 7$/, )$µ/4B , 2"6 '(#;&)< G'/ . / *-)?/-µ6?&(& >. / ?("2 &', 6. /0 . 2 - J/(C?(& h, &*'2>9(& SM0. µ(, - , /' */(C?(& OK. 3 - 8*'2>9(& M". µ%, '(< 2-6';$), -<, µ&(/7&$(& ?(< ?"@, &, -'µ>. < -:#µ'?< , /' *-)?/-µ6?(& (<. . 4 - J/(C?(& b @'/ . / , 2&$?&(& () µ&. ): , /' . / /*)#<, &:?&(& (< -:#µ'?C ?/0. G'/ . / &*/. /=>-&(& ('0 /-A', >0 ('µ>0 &. 60 ?("2 &', 6. /0 . 1 - J/(C?(& h, &*'2>9(& SM0. µ(, - , /' */(C?(& OK. 2 - 8*'2>9(& M". µ%, '(< 2-6';$), -< > !(#;&) > L2"6 '(#;&)< , /' &*'2>9(& () ?("2 *)" #>2&(& . / &*/. /=>-&(&. E) ?("2 &*/. >-A&(/' ?('0 /-A', >0 -"#µ$?&'0. I(< ?/B. '(), */(C?(& () , )"µ*$ * J%, 2) , /' /. /%<(C?(& (<. &*'2)@C !(#;&) @'/ . / *-)?/-µ6?&(& µ&µ). 1µ>. / ('0 -"#µ$?&'0 (<0 &', 6. /0. E/ +'/#>?'µ/ ?("2 &', 6. /0 &$. /' (/ &9C0 . • 7$/, +=(#; - D' */-5µ&(-)' *)" -"#µ$%&(& ?('0 G-C@)-&0 -"#µ$?&'0 &', 6. /0 • N+&2)&; - K+/. ', 6 @'/ */-/, )2):#<?< (<2&6-/?<0 ?(< +'5-, &'/ (<0 <µ>-/0 • H", (#; - !"#µ$?&'0 ="?', C0 &', 6. /0 • F(&-µ)2/4$5>/< - K+/. ', 6 @'/ (<. • !O/(#/& '&8$4'()< - !"#µ$?&'0 @'/ (<. &9)', ). 6µ<?< &. >-@&'/0 • 9"=(#; - E"*', >0 &-@)?(/?'/, >0 -"#µ$?&'0 • H+2/4$ - K+/. ', 6 @'/ *-)7)2C =1()@-/='3. (<2&6-/?<, () ?("2 &', 6. /0 &*/. >-A&(/' ?(< -:#µ'?< N+&2)&;, (6(& < ()*)#&?$/ (<0 (<2&6-/?<0 >A&' -"#µ'?(&$ ?(<. &*'2)@C F)25, 2-µ) (*-6, &'(/' @'/ µ'/ -:#µ'?< , /(522<2< @'/ *-)3#<?< (<2&)-5?&1. 1 - J/(C?(& h, &*'2>9(& S M0. µ(, - , /' */(C?(& OK. 2 - 8*'2>9(& M". µ%, '(< 2-6';$), -< > C'&(#5 > 9/=/. ', %) , /' */(C?(& OK. A-&'/?(&$, @'/ . / , 2&$?&(& () µ&. ):. 39 E<2&6-/?< / !"#µ$?&'0 &', 6. /0 !"#"$%&'( !"#"$%&'( !" # $#%&'()*# +(, *-&$). *& -)$/*$#µ), µ01(&, $& ") (23µ, *&$& $#" $#%&'()*# ") 0(1+/%%&. ; )2$'µ)$18 34"/"5, (-. #)60 (#%/%47"#"'6&60 )0&"&(<101. &, $). . [. . . ] %, :. &'&(-" PlayReady ($" +/)1?"15 1, +, /$, :)µ, . & µ, +/&1%"1-" PlayReady 2/ #"$ 1, +, /$, :)µ, . & µ, +/&1%"1-" WMDRM. , A"/µ)1, $ 181%0 %&*6 +, /$&/$1µ&>6 1:, %$#0 µ, %5 :/215 +, /$, :&µ4. &*, &$ #0%&:&$ +, /$, :&µ4. &* µ+&/&>. "+) %5 Microsoft . " ". "#"'41, $ %5 =*. "%)%5%" %56 1*1#, *26 . " *+&1%5/-F, $ +, /$, :)µ, . & µ, +/&1%"1-" PlayReady. +/)1?"15 1, µ5 +/&1%"%, *µ4. & +, /$, :)µ, . & 2 +, /$, :)µ, . & +&* +/&1%"%, >, %"$ "+) 0'', 6 %, :. &'&(-, 6 +/)1?"156 1, +, /$, :)µ, . &. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 42PFL6907T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 42PFL6907T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag