οδηγίες χρήσης PHILIPS 45575-11-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 45575-11-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 45575-11-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 45575-11-16


PHILIPS 45575-11-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 45575-11-16 QUICK START GUIDE (1579 ko)
   PHILIPS 45575-11-16 QUICK START GUIDE (1579 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 45575-11-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mh qsete se leitourg'a to plunt rio, e n to kaldio trofodos'a e'nai katestrammno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaiton epmbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trabnta to kaldio, all trab xte to 'dio to fi . Mhn topoqete'te sto plunt rio roca me lekde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulnio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plsimo twn rocwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] Kragi--n: pot'ste me aset--n, --pw parap nw, kai sth sunceia kaqar'ste to lek me oin--pneuma. Sta leuk roca, crhsimopoi ste leukantik-- gia thn afa'resh twn upoleimm twn. K--kkino kras': af ste to roco na mouli sei se aporrupantik--, xeplnete kai crhsimopoi ste oxik-- ox (x'di) kitrik-- ox (lem--ni) kai sth sunceia xeplnete. Mel nh: an loga me th sstash th mel nh , pot'ste to fasma arcik me aset--n (*) kai sth sunceia me oxik-- ox (x'di). Gia na afairsete ta upole'mmata ap-- ta leuk roca, crhsimopoi ste leukantik-- kai sth sunceia xeplnete kal . Lekde ap-- p'ssa: crhsimopoi ste prta eidik-- aporrupantik-- gia thn afa'resh lekdwn, oin--pneuma benz'nh, kai sto tlo plnete me aporrupantik-- se morf p sta . (*) Mh crhsimopoie'te aset--n se roca ap-- tecnht-- met xi. To aporrupantik-- prpei na topoqete'tai sto surt ri prin thn narxh tou progr mmato plsh , sthn ant'stoich q kh sto dosometrht pou topoqete'tai apeuqe'a msa ston k do. Sthn per'ptwsh aut , to pr--gramma pou qa epilxete den prpei na perilamb nei pr--plush. E n crhsimopoie'te aporrupantik-- se ugr morf , to pr--gramma pou qa epilxete den prpei na perilamb nei pr--plush. B lte to ugr-- aporrupantik-- sth q kh tou surtario amsw prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . Ta pr--sqeta ugr malaktik pro--nta ta pro--nta kollar'smato prpei na topoqetontai sth q kh me to smbolo prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . < > "Exit" ȷ ӷ , , <. fi < < fi~ >~ ifi i ʷ i< ۷. B lte ta roca sto plunt rio ڷ<: > ȷ i< ۷, < ٷfiӷ ٷ ȿ SPIN η OPTIONS ȷ > 2 fiٷ ȷ ӷ Ͽ ۷. Ϥ ٷ , , >̷~ "Spin", Stop fi ο < ӯ . < ·ӷϷ, fiӷ > ٷ , , >̷~ ȷ Ϥ i< ٷٷ , , >̷~ < ~ ӷfi~ fi~ , , >̷~ "O" < Stop fi ο < ~ ӯfi~ . > ӷfiٷ Stop fi ο < ~ ӯfi~, < ٷ̷ٿ ٤~ ڿ̷~ ^>~ ȷ̷ fi ο. 5. TM ڷ< ~ ifi~ ( i ~ ~ "ڷ ٤~ ") ʷ>ٷ ~ ̤~ ȷi~ iڷ>~. Ϥ TMTM TMTM i> ӷ ηi< > ڿ̷~, Ϥ ӷfiٷ TMTM TMTM < fiڷ̷. > ηi٤ ~ ӷ~, < گ> > ̤. >ٷ ifi, fi ^ٿ ʷ̤~ fiٷ~ , < η fiٷ > ӷ >ӷ ȯ<. >ӷ ^< ӷη> ӷ >, , < < ڤٷ~ ڷ̿^ "O". ~ ڿ̷~ TM ٤~ ڿ̷~ < ٷ̷ٿ fi̷ٷ, Τ ӷ ˯fi <̷ ( > ӷfiٷ "ifi, ") η > >ȯ <̷. > ӷfiٷ STOP TM < áTM TM, fi ^ٿ /TM , < η fi ^ٿ ʷ̤~ fiٷ~ ӿ, . ȷ ӷ ȿ fi < ӷ , , ڤ, , ڷ̿^ "O" η ηfi fiڷ̷ ȿ̷~ < , , >̷~/, , fi /. [. . . ] Afo oloklhrsete thn egkat stash tou plunthr'ou, bebaiwqe'te --ti de sthr'zetai ep nw sto kaldio trofodos'a . E n to p twma sto opo'o akoump to plunt rio e'nai kalummno me mokta, bebaiwqe'te --ti e'nai dunat h kuklofor'a tou ara k tw ap-- to plunt rio, sthn perioc metax twn podin kai th mokta . H endec--menh antikat stash tou kalwd'ou trofodos'a prpei na pragmatopoie'tai sto plhsistero kntro srbi . 75 ELLHNIKA Tecnik carakthristik DIASTASEIS 'Uyo Pl to B qo 85 cm 60 cm 63 cm 220-230V/50 Hz 2200W 10 A Mgisth El cisth Bambaker Sunqetik , eua'sqhta M llina η ٷ^ٿ 50 kPa 800 kPa 6 kg 3 kg 2 kg 1 kg 1200 str/lpt TASH/SUCNOTHTA MEGISTH KATANALWSH ISCUOS ELACISTH TIMH ASFALEIAS PIESH NEROU ONOMASTIKO FORTIO TACUTHTA STIYIMATOS H suskeu summorfnetai me ti ak--louqe Odhg'e th EOK: 73/23/EOK th 19/02/73 per' camhl t sh 89/336/EOK th 03/05/89 per' hlektromagnhtik sumbat--thta Egkat stash Afa'resh twn diat xewn asfale'a kat th metafor Prin qsete se leitourg'a to plunt rio, afairste --le ti diat xei asfale'a kat th metafor . Sa sumbouleoume na ful xete --le ti prostateutik diat xei , prokeimnou na ti crhsimopoi sete, se per'ptwsh pou qel sete mellontik na metafrete to plunt rio. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 45575-11-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 45575-11-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag