οδηγίες χρήσης PHILIPS 46PFL9707S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 46PFL9707S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 46PFL9707S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 46PFL9707S


PHILIPS 46PFL9707S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4142 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3486 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S (2651 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 46PFL9707S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 2 !"#$)*+, + 3 Smart TV 3 !"##$%& '()*µ$%+, 3 -. , /'$ 0*$1 ', $23. )45 3 Online TV 4 6$2, 7, 238 9. 3/") 4 Skype 4 Smartphone 3)2 tablet 4 Pause TV 3)2 '%%*)(:1 4 ;)2<, . 92 5 EasyLink 5 -. /µ$, + 6 -845 /5#'=*)451 3)2 ), 8*/545 4' /$. <$ 6 !"µ>$"#:1 4<'/238 µ' /5, /$0$?:/545 6 6)#+92$ /*$($9$4. )1 7 6'*). ) 7 @$*"($*23= 028/$ 7 @. 3/"$ 7 !A, 9'45 4"43'"+, 10 B', $A CA?µ245 20 D4(8#'2) 3)2 (*$, /. 9) 21 0+1"&#(, + 23 E, '*%$0$. 545 23 F5#'<'2*24/&*2$ 24 ;)*)3$#$A?545 TV 27 G95%=1 0*$%*8µµ)/$1 37 B'/8>)45 4' 4"43'":1 38 H0=/2/#$2 3)2 %#+44'1 39 I*$, $92)3=0/'1 3)2 *$#=2 40 C"?µ. 4'21 '23=, )1 41 C"?µ. 4'21 &<$" 43 C"?µ. 4'21 Ambilight 44 J', 23& 0*=4>)45 45 !(#(2313. /+, + 43#563#$23. 47 @$*"($*238 3), 8#2) 47 E%3)/84/)45 9$*"(=*$" 49 3D 54 F2 <*'28K'4/' 54 J")#28 3D 54 ;)*)3$#$A?545 4' 3D 55 L9), 23& 0*$>$#& 3D 56 ;*$'29$0$. 545 %2) /5, "%'. ) 56 M*$, /. 9) /7, %")#2+, 3D 56 Smart TV 58 B', $A D*<23&1 4'#. 9)1 58 E()*µ$%:1 Smart TV 58 -. , /'$, (7/$%*)(. '1 3)2 µ$"423& 61 Pause TV 63 E%%*)(& 64 E()*µ$%& MyRemote 65 Skype 71 F2 '. , )2 /$ Skype; 71 E33. , 545 Skype 71 E0)(:1 72 ;*)%µ)/$0$. 545 3#&4'7, 4/$ Skype 73 ;'*2'<=µ', ) 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 B$, 89'1 Skype 75 C"?µ. 4'21 Skype 75 NO$9$1 76 P*$2 <*&451 76 !($%'74$( 77 ;). O2µ$ 0)2<, 292$A 77 ;)2<, . 92) %2) 9A$ 0). 3/'1 77 !#34$(*#(689 :+1"&#(, +9 78 ;'*2>8##$, 78 C'Aµ) 79 Q&R5 79 G?=, 5 79 S<$1 79 ;$#"µ:4) 80 !", 9'42µ=/5/) 80 @2)4/84'21 3)2 >8*$1 80 ;3*$, µ$2& :+1"&#(, +9 81 N39$45 #$%24µ23$A 81 E, 5µ:*745 #$%24µ23$A 81 Q$%24µ23= ), $2</$A 05%). $" 3+923) 81 T9'2) <*&451 ), $2</$A 3+923) 82 <=3, :)#$>+ 83 @&#745 83 I*&45 /51 >$&?'2)1 3)2 /51 ), )K&/5451 83 U#'3/*$, 23& >$&?'2) 83 EO"05*:/545 6)/), )#7/+, 83 !'"5µ(:$2?4$2($@µ(:( 2($ ?4"$"9 84 HDMI 84 Dolby 84 Skype 84 DivX 84 Microsoft 84 T##) 'µ0$*238 4&µ)/) 84 A5#":)#$3 85 1 !"#$%&'(' 1. 1 Smart TV !"#$%&'( ')# )'*"+#, (' Smart TV )'- Philips µ" )". /0*0&1, LED &'* Internet +, - , #, +, . /0'( %#, # #%* +1&µ* '). (12, &)3. 45*2(6'( #, &"#$(7(6'( (#&/2µ, ', µ( '* $2*µ*. *8)'9 &, 3 9 , &/2µ, ', µ%&: Wi-Fi. [. . . ] / :45µ, . $1) Ambilight 43 3. 10 !"#µ$%&'( Ambilight )*&+, -. -$/%/ 0 1. &*&+, -. -$/%/ 2-" Ambilight !"# $# #%&'#µ()$*+* +& , #'-+*. & /0$#+1 *23 Ambilight, 34*+* 0%156 7#8 +# *9:8: • ;*"<7+* +6$ 3$+#76 +&0 %*. "()''&$+&8 2=+"7µ&- , #" +&%&>*+:7+* +6$ +6'*1. #76 7* #%17+#76 3=8 , #" 25 *, . • @. &7#. µ17+* +& Ambilight 7+& 4. <µ# +&0 +&?4&0 +&0 7%"+"&- 7#8, µ37= +68 . ->µ"768 "A. <µ# +&?4&0". %#. *µ(&'38 7+# 7:µ#+# +=$ +6'*4*". "7+6. ?=$ 0%*. ->. =$. B&%&>*+:7+* +"8 707, *038 7#8 (+6 707, *0: #$#%#. #C=C:8 /?7, =$ : +& Home Cinema) µ#, . ") #%1 +& Ambilight. E%"'39+* 4"*1µ'56. A. 67"µ&%&":7+* +& . 0>µ"7+", 1, C"# $# %. &7#. µ17*+* +6$ +#4-+6+# #$)'&C# µ* +"8 %. &+"µ:7*"8 7#8. ;* +6$ *%"'&C: 7212'56 Ambilight µ%&. *?+* $# &. ?7*+* 3$# 4. <µ# Ambilight +68 *%"'&C:8 7#8. @#+:7+* h, *%"'39+* S !9#µ'%/ , #" %#+:7+* OK. E%"'39+* !"#µ$%&'( 2/:&6+1%/( , #" %#+:7+* OK. E%"'39+* Ambilight > 8&'2-"+, $1 > 7212'56 , #" %#+:7+* OK. E%"'39+* +& 4. <µ# %&0 %. &+"µ)+*. B# 7+#+", ) 4. <µ#+# +&0 Ambilight *?$#" 7+#>*. ) (µ6 /0$#µ", )) 4. <µ#+#. !"#µ$%&'( Ambilight @*. "771+*. *8 . 0>µ?7*"8 Ambilight *?$#" /"#>37"µ*8 7+& µ*$&- Ambilight 7+"8 "F0>µ?7*"8 +6'*1. #768". !"# $# #'')9*+* #0+38 +"8 . 0>µ?7*"8, %#+:7+* h, *%"'39+* S!9#µ'%/ , #" %#+:7+* OK. E%"'39+* !"#µ$%&'( 2/:&6+1%/( > Ambilight. 8&'2-"+, $1 Ambilight G+#$ 6 +6'*1. #76 *?$#" *$*. C&%&"6µ3$6 µ%&. *?+* $# 4. 67"µ&%&"*?+* +& %':, +. & AMBILIGHT C"# *$#''#C: µ*+#9- +=$ '*"+&0. C"<$ Ambilight3. &*&+, , 4"*1µ'56 , #" 7212'56. E%"'39+* 4"*1µ'56, #$ >3'*+* +& Ambilight $# #$+#%&, . ?$*+#" 7+"8 *", 1$*8 %&0 *µ2#$?D&$+#" 7+6$ &>1$6. E%"'39+* 7212'56, #$ >3'*+* $# &. ?7*+* 3$# 70C, *, . "µ3$& 7+#>*. 1 4. <µ#. ;<2&'*62/21 Ambilight !"# $# . 0>µ?7*+* +6 2=+*"$1+6+# +&0 Ambilight, *%"'39+* ;<2&'*62/21 , #" %#+:7+* OK. @. &7#. µ17+* +6$ #%1/&76 2=+"7µ&- +&0 Ambilight. 4"*1µ'56 Ambilight !"# $# %. &7#. µ17*+* +6$ +#4-+6+# µ* +6$ &%&?# +& Ambilight #$+#%&, . ?$*+#" 7+"8 *", 1$*8 +68 &>1$68, *%"'39+* 4"*1µ'56. * 8$%21 , #" #$#D6+:7+* +6$ *%"'&C: 4"*1µ'56 Ambilight C"# $# /*?+* %*. "771+*. *8 %'6. &2&. ?*8. 7212'56 Ambilight !"# $# &. ?7*+* 3$# 4. <µ# Ambilight +68 *%"'&C:8 7#8. B# 7+#+", ) 4. <µ#+# Ambilight *?$#" 7+#>*. ) (µ6 /0$#µ", )) 4. <µ#+#. [. . . ] 45 </6$$& 1:#- 40 </6$$&, µ43#> 40 <#3')1 ?'&=89µ'$. 55 <-&/'8 3D, ">2#+ 54 # @;)"-#, DHCP 8 @;)"-#, &$>(µ&"# 7 @;)"-#, 43$>(µ&"# 9 @;)"-#, ), ?')*+ 2(*$=&$. + 8 @;)"-#, (-9µ;$4'+ 9 @;)"-#, A"&"')1 ?'4>9-3$. 26 @#(-%*(#+, LNB 49 @#(-%*(#+, µ13-µ& 43. µ5(, $. + )&3&/'63 51 @#(-%*(#+, &3"'µ4"62'$. 49 @#(-%*(#+, 42'/#05+ &-"*µ&". + 43. µ5(, $. + 51 @#(-%*(#+, )&"8(0. $. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 46PFL9707S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 46PFL9707S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag