οδηγίες χρήσης PHILIPS 53162-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 53162-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 53162-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 53162-48-16


PHILIPS 53162-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 53162-48-16 QUICK START GUIDE (949 ko)
   PHILIPS 53162-48-16 QUICK START GUIDE (949 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 53162-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 132989770GR. qxd 7-04-2004 9:38 Pagina 3 Periec--mena Gia to cr sth Proful xei Perigraf tou plunthr'ou P'naka ceiristhr'wn Perigraf leitourgin Sumboul gia to plsimo Kathgor'a Qermokras'a gko rocwn Afa'resh twn lekdwn Aporrupantik kai pr--sqeta pro--nta Diadoc energein Dieqn smbola gia to plsimo twn ufasm twn P'naka programm twn Gia ton upequno th egkat stash 4 5 6 6-8 9 9 9 9 9 10 11-12 13 14-15 Proful xei Egkat stash 20 20 Tecnik carakthristik Egkat stash Afa'resh twn diat xewn asfale'a kat th metafor Topoqthsh Orizont'wsh Paroc nero xodo nero Hlektrik sundsei 20 21 21 21 22 22 22 22 Sunt rhsh L stico th p--rta Exwterik epifneia Surt ri aporrupantiko Kifi~ ~ ԯ<~ ȿ̷~ Mikr-- f'ltro tou swl na paroc deiasma nero se per'ptwsh ktakth an gkh Prostas'a ap-- ton p go 16 16 16 16 16-17 17 17 17 Dusleitourg'e Srbi kai antallaktik 18-19 19 3 132989770GR. qxd 7-04-2004 9:38 Pagina 4 Gia to cr sth Proful xei Parakalome na diab sete aut ti odhg'e leitourg'a me prosoc , d'nonta idia'terh shmas'a sti shmeisei asfale'a pou perilamb nontai se aut n th sel'da. Sunistome na ful xete aut-- to egceir'dio odhgin gia mellontik anafor se aut--, kaq kai na to dsete se tuc--n mellontiko idiokt te tou plunthr'ou. Oi proful xei aut parcontai gia thn asf lei sa , all kai thn asf leia twn llwn. Parakalome na ti diab sete prosektik prin thn egkat stash kai cr sh tou plunthr'ou. Cr sh H sugkekrimnh suskeu cei scediaste' gia cr sh ap-- en lika toma kai gia oikiak cr sh, smfwna me ti odhg'e auto tou egceirid'ou. [. . . ] H pos--thta tou aporrupantiko pou prpei na crhsimopoie'te H pos--thta tou aporrupantiko exart tai ap-- ton tpo twn ufasm twn, ton --gko twn rocwn, to p--so lerwmna e'nai ta roca kai th sklhr--thta tou nero. Plhrofor'e scetik me to ep'pedo sklhr--thta tou nero mpore'te na p rete ap-- thn etaire'a dreush th cra sa ap-- thn topik autodio'khsh. son afor th dosolog'a, akolouq ste ti odhg'e tou kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantiko, e n: - Ta roca pou qlete na plnete e'nai l'ga. - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afro kat th di rkeia tou plus'mato . Baqmo' sklhr--thta tou nero Baqmo' Ep'pedo Carakthristik Germanik kl'maka dH 0- 7 8-14 15-21 nw twn 21 Gallik kl'maka T. H. 0-15 16-25 26-37 nw twn 37 Aporrupantik kai pr--sqeta pro--nta To apotlesma th plsh exart tai ap-- thn epilog tou aporrupantiko kai th swst dosolog'a. H swst dosolog'a sumb llei sthn apofug th dhmiourg'a apobl twn, kaq kai sthn prostas'a tou perib llonto . Par--lo pou e'nai biodiaspmena, ta aporrupantik pericoun stoice'a ta opo'a diatar ssoun thn eupr--sblhth oikologik isorrop'a th fsh . H epilog aporrupantiko exart tai ap-- ton tpo twn ufasm twn (eua'sqhta, m llina, bambaker k. lp. ), to crma, th qermokras'a plus'mato kai to p--so lerwmna e'nai ta roca. Sto sugkekrimno plunt rio, mpore'te na crhsimopoi sete --la ta aporrupantik pou diat'qentai sto emp--rio: - Aporrupantik se sk--nh gia --lou tou tpou ufasm twn. 14 132989770GR. qxd 7-04-2004 9:38 Pagina 15 fii~ >~ > ~ ٷӿ^* Ӥȷ kWh fi >ڷ ȿȷ ٿ ʿ̷ٷ fiڷ̷ ~ ~ 3 , ̷ٷ fi fii, ȷ ͤ, ̷ i> η ԯ^ ̤^ , , , ̷ٷ ̤ ٷٷ TM 5 kg 0. 05 55 30 ȷ ȷ̷ ٷ> ȷ̷ , ̷~ ӷfiٷ ȷ̷ / - - 4 TM, , ¯^fi , , ȷ , , ڿ, iο η ̿ӷ/ ȷ ^ ڿ̷~ ڤ < ȷ , < ~ ˯<~. ȷ̷ η , , ̤ ٷٷ TM 5 kg - - 1, 5 O Reset/Off / - - - * ȯ> ηٷӿ^~ ʷ>ٷ fi ȿڷ̷ i^ٷ ηiڿ ο, ̤ fi > ӷ > ӿ fiٷ η ~, iڷ> η iڷ> , ~. 15 132989770GR. qxd 7-04-2004 9:38 Pagina 16 Sunt rhsh Prin pragmatopoi sete opoiad pote ergas'a sunt rhsh kaqarismo, bg lte to fi ap-- thn pr'za. Xanab lte to surt ri sth qsh tou. L stico th p--rta Elgcete taktik m pw up rcoun sti ptuc tou l sticou th p--rta karf'tse , koumpi , karfi diakosmhtik karf'tse . P0038 Kifi~ ~ ԯ<~ ȿ̷~ H ԯ< ȿ̷~ ڤ ӷ i^>ٷ ٷο, η >^~ : P1050 to mhc nhma den adei zei /kai den st'bei. to mhc nhma k nei na per'ergo q rubo kat to deiasma, ofeil meno se antike'mena pw koumpi , karf'tse, k pitse, pou fr zoun thn antl'a adei smato. an h diadikas'a ektele'tai kat thn exlixh en progr mmato, perimnete na kru sei to ner . ano'xte thn p rta. Exwterik epifneia Kaqar'zete thn exwterik epifneia tou plunthr'ou me cliar-- ner-- kai na oudtero, mh diabrwtik-- aporrupantik--. Xeplnete me kaqar-- ner-- kai skoup'zete me na malak-- pan'. Shmantik--: mh crhsimopoie'te oin--pneuma, dialutik lla par--moia pro--nta gia ton kaqarism-- th exwterik epifneia. Surt ri aporrupantiko Ta aporrupantik kai ta pr--sqeta pro--nta dhmiourgon me ton kair-- mia krosta sto eswterik-- twn qhkn. Kaqar'zete taktik to surt ri tou aporrupantiko, b zont to k tw ap-- th brsh. Gia na bg lete to surt ri ap-- thn upodoc , pat ste sto ant'stoico shme'o pou br'sketai arister sto b qo tou surtario. Gia na kaqar'sete kaltera to surt ri, mpore'te na bg lete ti q ke sti opo'e topoqetontai ta pr--sqeta pro--nta. , ȷ η>۷ ȷ < i , fi ˯̷. Kڷٿ ٿ ۷~ ӷ > ȷ ӷ > fi , ¯̤^~, , fiٷ , η. C0066 C0067 To aporrupantik-- mpore' makropr--qesma na dhmiourg sei krosta kai sthn upodoc tou 16 132989770GR. qxd 7-04-2004 9:38 Pagina 17 afairste endec mena antike'mena ap thn antl'a, strfont th me to cri. Bg lte to fi ap-- thn pr'za. [. . . ] Xaplste to plunt rio, sthr'zont to sto p'sw mro tou kai prosconta na mhn katastryete tou swl ne . Prokeimnou na mh sumbe' k ti ttoio, topoqet ste metax tou patmato kai tou plunthr'ou na komm ti ap-- th suskeuas'a. Afairste to kentrik-- k lumma polusturen'ou ap-- to k tw mro tou plunthr'ou kai bg lte ta do sakoul kia ap-- poluaiqulnio. Kal'yte --le ti op me ti plastik tpe pou qa bre'te msa sto fkelo me ti odhg'e ston kdo tou plunthr'ou. P0002 Topoqthsh Prin topoqet sete to plunt rio sthn telik tou qsh, peristryte to kro tou swl na adei smato tou nero, sto p'sw mro tou plunthr'ou, pro thn katequnsh pou e'nai pio kont sth brsh. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 53162-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 53162-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag