οδηγίες χρήσης PHILIPS 55594-30-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 55594-30-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 55594-30-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 55594-30-16


PHILIPS 55594-30-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 55594-30-16 QUICK START GUIDE (1089 ko)
   PHILIPS 55594-30-16 QUICK START GUIDE (1089 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 55594-30-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. [. . . ] Oi tamplétez prépei na topouetoùntai sth dosologikç uçkh aporrypantikoù. Xrçsh anàmiktvn aporrypantikèn "3 se 1" Genikéz symboyléz Aytà ta proiònta eìnai aporrypantikà me syssvmatvménez kai syndyasménez leitoyrgìez aporrypantikoù/lampryntikoù kai alatioù. Prin xrhsimopoiçsete aytà ta proiònta ua prépei prèta na elégjete eàn h sklhròthta toy neroù thz paroxçz saz eìnai symbatç me th xrçsh aytèn tvn proiòntvn òpvz xorhgeìtai apò ton kataskeyastç toy aporrypantikoù (epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Aytà ta proiònta prépei na xrhsimopoioùntai thrèntaz ayshrà tiz odhgìez toy kataskeyastç toy aporrypantikoù. Eàn synantçsete problçmata òtan xrhsimopoieìte ta proiònta 3 se 1 gia prèth forà parakaloùme na epikoinvnçsete me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù (o ariumòz thlefènoy xorhgeìtai epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Sympyknvméno aporrypantikò Bàsei thz xhmikçz toyz sùnueshz, ta aporrypantikà plynthrìoy piàtvn mporoùn na diaireuoùn se dùo basikà eìdh: - symbatikà, alkalikà aporrypantikà me kaystikà systatikà. - aporrypantikà xamhlçz sygkéntrvshz alkalìvn me fysikà énwyma. H xrçsh programmàtvn plùshz 50°C se synàrthsh me ta sympyknvména aporrypantikà meiènei th rùpansh kai kànei kalò sta piatikà saz. Aytà ta progràmmata plùshz endeìknyntai idiaìtera gia tiz idiòthtez diàlyshz thz akauarsìaz tvn enwùmvn sto sympyknvméno proiòn. Gi' aytòn to lògo ta progràmmata plùshz 50°C sta opoìa xrhsimopoioùntai ta sympyknvména aporrypantikà mporoùn na epitygxànoyn ta ìdia apotelésmata poy diaforetikà mporoùn na epiteyxuoùn mòno xrhsimopoièntaz progràmmata 65°C. Eidikéz symboyléz 'Otan xrhsimopoieìte proiònta syndyasmoù 3 se 1 epiléjte th xamhlòterh dynatç rùumish gia th sklhròthta neroù. Eàn apofasìsete na epistrécete pàli sth xrçsh toy stàntar systçmatoz aporrypantikoù saz symboyleùoyme na: q Janagemìsete amfòtera ta doxeìa alatioù kai lampryntikoù. Strécte th rùumish sklhròthtaz neroù sthn ychlòterh dynatç uésh kai ekteléste apò 1 évz 3 kanonikà progràmmata plùshz xvrìz fortìo. Ryumìsete pàli thn kataxèrish sklhròthtaz neroù sùmfvna me th sklhròthta toy neroù sthn perioxç saz. q q Anàmikta aporrypantikà Eàn xrhsimopoieìte aporrypantikò plynthrìoy piàtvn me symperilambanòmenh th dràsh toy lampryntikoù, ua prépei na topouethueì sto xèro aporrypantikoù. Mporeì na diafùgei kaytòz atmòz òtan anoìjete thn pòrta. Anoìjte thn pòrta plynthrìoy piàtvn, to prògramma ua stamatçsei. Kleìste thn pòrta, to prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. 6. Téloz toy progràmmatoz plùshz To plyntçrio piàtvn ua stamatçsei aytomàtvz. Anoìjte thn pòrta kai periménete merikà leptà protoù bgàlete ta piàta, kat' aytòn ton tròpo ua eìnai pio krùa kai to stégnvma ua eìnai kalùtero. Sbçste to plyntçrio piàtvn patèntaz to On/Off. 12 Syntçrhsh kai kauariòthta Kauarìste tiz ejvterikéz epifàneiez toy mhxançmatoz kai ton pìnaka elégxoy me éna notisméno malakò panì. Eàn xreiàwetai xrhsimopoiçste mònon oydétera aporrypantikà. Mhn xrhsimopoieìte poté leiantikà proiònta, syrmatàkia ç dialytikà (asetòn, trixlvroaiuylénio klp. . . ). Bebaivueìte òti ta steganvtikà gùrv apò thn pòrta, oi doslogikéz uçkez aporrypantikoù kai lampryntikoù kauarìwontai taktikà me éna notisméno panì. Synistoùme na ekteleìte kàue 3 mçnez éna prògramma plùshz 65oC xvrìz skeùh, xrhsimopoièntaz aporrypantikò. Topouetçste to xontrò fìltro (A) sto mikrofìltro (B) ) kai piéste mawì. [. . . ] Sigoyreyteìtai òit h syskeç eìnai staqeropoihménh sto kàtv méroz toy epipédoy thz koywìnaz, òti aytç eìnai sygkollhménh me ton katàllhlo tròpo se mia staqerç domç (parakeìmena ntoylapàkia poy apoteloùn méroz thz koywìnaz, ston toìxo). 17 Sùndesh svlçna ejòdoy neroù To àkro toy svlçna ekkénvshz mporeì na syndeueì me toyz ejçz tròpoyz: 1. Sthn tàpa sifonioù ejòdoy, asfalìwontàz to sthn kàtv pleyrà thz epifàneiaz ergasìaz. Me aytòn ton tròpo ua prolhfueì to tréjimo thz diarroçz neroù apò to sifòni sto mhxànhma. Gantwvméno epànv sto àkro toy neroxùth xrhsimopoièntaz ton eidikò kampylvtò plastikò odhgò (eàn xorhgeìtai me to mhxànhma). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 55594-30-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 55594-30-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag