οδηγίες χρήσης PHILIPS 56424-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56424-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56424-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56424-48-16


PHILIPS 56424-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56424-48-16 QUICK START GUIDE (1019 ko)
   PHILIPS 56424-48-16 QUICK START GUIDE (1019 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56424-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Mh qésete se leitourg'a to plunt rio, e n to kal·dio trofodos'a e'nai katestramméno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaitoún epémbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. · Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trab·nta to kal·dio, all trab xte to 'dio to fi . · Mhn topoqete'te sto plunt rio roúca me lekéde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulénio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plúsimo twn roúcwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roúca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] H pos--thta tou aporrupantikoú pou prépei na crhsimopoie'te H pos--thta tou aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn, ton --gko twn roúcwn, to p--so lerwména e'nai ta roúca kai th sklhr--thta tou neroú. Plhrofor'e scetik me to ep'pedo sklhr--thta tou neroú mpore'te na p rete ap-- thn etaire'a údreush th c·ra sa ap-- thn topik autodio'khsh. son afor th dosolog'a, akolouq ste ti odhg'e tou kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú, e n: - Ta roúca pou qélete na plúnete e'nai l'ga. - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afroú kat th di rkeia tou plus'mato . - E n den e'nai polú sklhr-- to ner-- (éw to ep'pedo glukoú). Baqmo' sklhr--thta tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik Germanik kl'maka °dH 0- 7 8-14 15-21 nw twn 21 Gallik kl'maka °T. H. 0-15 16-25 26-37 nw twn 37 Aporrupantik kai pr--sqeta pro·--nta To apotélesma th plúsh exart tai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai th swst dosolog'a. H swst dosolog'a sumb llei sthn apofug th dhmiourg'a apobl twn, kaq· kai sthn prostas'a tou perib llonto . Par--lo pou e'nai biodiasp·mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a ta opo'a diatar ssoun thn eupr--sblhth oikologik isorrop'a th fúsh . H epilog aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn (eua'sqhta, m llina, bambaker k. lp. ), to cr·ma, th qermokras'a plus'mato kai to p--so lerwména e'nai ta roúca. · ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔ ÔÚÙ¿ÎÈ ÙË~ ÂÚÈÔ¯<~ ·ÂÈ¿ÛÌ·ÙÔ~. · p rte mia lekan'tsa, b lte th sto p twma, eis gete sto eswterik th§ thn krh tou swlhn'skou adei smato§ neroú pou br'sketai sthn édra tou f'ltrou kai adei ste me di fore§ prosp qeie§ to ner ap to mhc nhma; · kaqar'ste to f'ltro kai thn antl'a pw§ perigr fhke prohgouménw§. · xanab lte to p ma sto swlhn ki adei smato§ kai epanatopoqete'ste to sth qésh tou, xanabid ste ÙÔ Î·¿ÎÈ kai kle'ste to port ki. · xanab lte to p ma sto swlhn ki adei smato§ kai epanatopoqete'ste to sth qésh tou. Prostas'a ap-- ton p go · ··Ó·, ÈÒÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÙË~ ·ÓÙÏ>·~. E n to plunt rio e'nai egkatesthméno se éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na pései k tw ap-- tou 0°C, akolouq ste ti parak tw odhg'e : · Bg lte to búsma ap thn pr'za. · Kle'ste th brúsh neroú kai xebid ste to swl na trofodos'a§ ap th brúsh. · Topoqet ste to kro tou swlhn'skou adei smato§ tou f'ltrou kai to kro tou swl na trofodos'a§ se mia lekan'tsa sto d pedo kai ekken ste to ner . · Xanabid ste to swl na trofodos'a§ neroú kai xanab lte sth qésh tou to swlhn ki, proséconta§ na kle'sete to kro tou me to ant'stoico p ma. Ektel nta§ ti§ enérgeie§ auté§ to ner pou parémeine sto mhc nhma qa adei sei, aposob nta§ to schmatism p gou kai sunep § th qraúsh twn ant'stoicwn mer n. Otan leitourg sei ke néou to mhc nhma bebaiwqe'te ti h qermokras'a tou perib llonto§ e'nai megal terh twn 0C. K qe for pou adei zei to ner diamésou tou swlhn'ksou adei smato§, qa prépei kat pin na c nete per'pou 2 l'tra ner sto diamérisma pl sh§ th§ q kh§ aporrupantiko kai na epilégete to pr gramma adei smato§. Aut qa energopoi sei "to udran k-- sústhma apocéteush§ Eco Ball aposob nta§ étsi na parame'nei éna méro§ aporrupantiko acrhsimopo'hto sto mhc nhma kat to ep meno pl simo. Mikr-- f'ltro tou swl na paroc E n to plunt rio crei zetai periss--tero cr--no gia na gem'sei me ner--, elégxte m pw e'nai fragméno to f'ltro tou swl na paroc . [. . . ] µÁ¿ÏÙ ÙÔÓ ·ÓÙ>ÛÙÔÈ¯Ô Â>ÚÔ. P0002 P0001 Topoqéthsh 2. Xapl·ste to plunt rio, sthr'zont to sto p'sw méro tou kai proséconta na mhn katastréyete tou swl ne . Prokeiménou na mh sumbe' k ti tétoio, topoqet ste metaxú tou pat·mato kai tou plunthr'ou éna komm ti ap-- th suskeuas'a. Afairéste to kentrik-- k lumma polusturen'ou ap-- to k tw méro tou plunthr'ou kai bg lte ta dúo sakoul kia ap-- poluaiqulénio. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56424-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56424-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag