οδηγίες χρήσης PHILIPS 56430-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-31-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-31-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-31-16


PHILIPS 56430-31-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56430-31-16 QUICK START GUIDE (997 ko)
   PHILIPS 56430-31-16 QUICK START GUIDE (997 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56430-31-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] s Crhsimopoie'te to pr--gramma me pr--plush m--no --tan ta roúca e'nai polú lerwména. s Prosarm--ste th d--sh tou aporrupantikoú sth sklhr--thta tou neroú tou udraulikoú diktúou, sthn pos--thta twn roúcwn kai sto baqm-- pou aut e'nai lerwména. Ta ulik pou féroun to súmbolo e'nai anakukl·sima. Gia na epiteucqe' h epanap--kthsh, qa prépei na topoqetoúntai stou§ katllhlou§ c·rou§ ( doce'a). >PE< = poluaiqulénio >PS< = polustur--lio feliz--l >PP< = polupropulénio «Otan to plunt rio qa prépei na dialuqe', k--yte to kal·dio trofodos'a§ kai katast ste crhsth thn kleidari, kat tétoio tr--po ·ste na mhn e'nai dunat--n na kleistoún mésa sto plunt rio paidi. H suneisfor ma§ gia to peribllon: aut-- to egceir'dio écei tupwqe' se anakuklwméno cart'. Orisménoi pargrafoi autoú tou egceirid'ou odhgi·n e'nai shmademénoi me súmbola ta opo'a écoun ti§ ak--louqe§ énoie§: Ed· br'skete spouda'e§ plhrofor'e§ pou aforoún thn asfleia kat th cr sh tou plunthr'ou sa§, h mh t rhsh twn opo'wn mpore' na prokalései zhmié§. i Ed· br'skontai plhrofor'e§ gia th swst cr sh tou plunthr'ou kai gia na petúcete ti§ kalútere§ apod--sei§ Ed· br'skete plhrofor'e§ pou sundéontai me thn prostas'a tou peribllonto§ 20 PERIECOMENA Proeidopoi sei§ Perigraf th§ suskeu § s 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 29 30-31 32-33 ELLHNIKA Surtri aporrupantikoú Tecnik carakthristik Egkatstash s s s s s Sunt rhsh s s s s s s 34 34 34 34 35 35 35 36-37 Sust mata asfleia§ Topoqéthsh Trofodos'a neroú Apocéteush Hlektrik súndesh Kaqarism--§ suskeu § Surtri aporrupantikoú F'ltro apocéteush§ neroú Filtrki tou swl na trofodos'a§ Profúlaxh kat tou pgou «Adeiasma angkh§ Cr sh s s s s s s Kantrn ceiristhr'ou Perigraf ceiristhr'ou Sumboulé§ gia to plúsimo Dialog Qermokras'e§ Mégista fort'a roúcwn Prin ap-- to f--rtwma twn roúcwn Exafnish twn lekédwn Aporrupantik kai epipr--sqeta Dieqn súmbola gia to ceirism-- twn ufasmtwn Progrmmata plus'mato§ Akolouq'a twn energei·n Probl mata sth leitourg'a 21 PROEIDOPOIHSEIS E'nai spouda'o na diathre'te to par--n egceir'dio cr sh§ maz' me to plunt rio gia opoiad pote mellontik angkh. [. . . ] H krh tou swl na apocéteush§ qa prépei na aer'zetai pntote, dhlad h eswterik dimetro§ tou agwgoú apocéteush§ qa prépei na e'nai fardúterh ap-- thn exwterik dimetro tou swl na apocéteush§. O swl na§ apocéteush§ den qa prépei na parousizei tsak'smata. Topoqet ste ton kat m ko§ tou pat·mato§ kai shk·ste ton kont sthn apocéteush. P0022 P0023 Hlektrik súndesh To plunt rio problépetai na leitourge' sta 220230V monofasik--, 50Hz. Elégxte thn oikiak egkatstash na e'nai se qésh na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort'o (2, 25 kW), lambnonta§ up--yh kai ti§ lle§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai. Sundéste to plunt rio se mia pr'za tou reúmato§ me ge'wsh O kataskeuast § apopoie'tai opoiad pote euqúnh gia blbe§ gia traúmata pou mpore' na proélqoun ap-- thn mh sebasm-- tou proanafer--menou kan--na asfleia§. 25 ELLHNIKA CRHSH P'naka§ ceiristhr'ou TEMPERATURE MEZZO CARICO CENTRIFUGA ESCLUSA PROGRAMMI COTONE - LINO BIANCHI COTONE - LINO COLORATI COTONE CICLO BREVE SINTETICI - MISTI SETA - ACRILICI 60º90º 40º60º 30º40º B B C H J COTONE BIANCHI CON PRELAV. SINTETICI CON PRELAVAGGIO RISCIACQUI CON CENTRIFUGA CENTRIFUGA BREVE RISCIACQUI 60º90º 40º- A A G D F SCARICO RIDUZIONE AUTOMATICA FLS - 472 123 4 5 6 Perigraf ceiristhr'ou 1. P'naka§ programmtwn Sa§ bohqei na epiléxete to pi-- katllhlo pr--gramma gia ta roúca sa§. 4. Epilogéa§ qermokrasi·n Stréyte aut--n ton diak--pth gia na epiléxete th qermokras'a plus'mato§. Koump' "mis-- fort'o" Crhsimopoie'te aut-- to koump' --tan plénete mia periorisménh pos--thta bambaker·n lin·n roúcwn (meg. 2, 5 K g r) gia na katanal·sete lig--tero ner-- sto xépluma. E'nai anamméno --tan to plunt rio e'nai se leitourg'a kai sb nei sto télo§ tou progrmmato§. 6. To ugr-- leukantik-- crhsimopoie'tai m--no sta spra sta anqektik crwmatist ufsmata ap-- lin-- ap-- bambki. Gia ti§ d--sei§ twn epipr--sqetwn kai tou leukantikoú, akolouqe'te ti§ ende'xei§ twn paragwg·n. Pos--thta tou aporrupantikoú pou crhsimopoie'tai. To e'do§ kai h pos--thta tou aporrupantikoú exart·ntai ap-- to e'do§ tou ufsmato§, ap-- to fort'o, ap-- to baqm-- th§ brwmi§ kai ap-- th sklhr--thta tou neroú pou crhsimopoie'tai. Gia thn taxin--mhsh th§ sklhr--thta§ tou neroú crhsimopoioúntai ta leg--mena ep'peda sklhr--thta§. Mpore'te na zht sete plhrofor'e§ gia aut ta ep'peda ap-- ton arm--dio organism-- diqesh§ ap-- ti§ dhmotiké§ uphres'e§. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia ti§ d--sei§ pou anaférontai ap-- ton kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú an: ­ plénete l'ga roúca ­ ta roúca e'nai l'go br·mika ­ dhmiourge'tai polú§ afr--§ kat th dirkeia tou plus'mato§. Baqmo' sklhr--thta§ tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik germaniko' °dH galliko' °T. H. Aporrupantik kai epipr--sqeta «Ena kal-- apotélesma sto plúsimo exarttai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai ap-- thn swsté§ d--sei§ tou. Swsté§ d--sei§ shma'nei apofug spatlh§ kai prostas'a tou peribllonto§. Par--lo pou e'nai biodiaspaz--mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a pou prokaloún zhmi sthn lept oikologik isorrop'a th§ fúsh§. H epilog tou aporrupantikoú exarttai ap-- to e'do§ tou ufsmato§ (eua'sqhta, mllina, bambaker, k. l. ), ap-- to cr·ma, ap-- th qermokras'a tou plus'mato§ kai ap-- to baqm-- th§ brwmi§. S'aut-- to plunt rio mpore'te na crhsimopoi sete --la ta aporrupantik gia plunt ria roúcwn pou br'skontai kanonik sto emp--rio: ­ aporrupantik se sk--nh gia --la ta e'dh ufsmato§ ­ aporrupantik se sk--nh gia eua'sqhta ufsmata (mégisto 60C) kai mllina ­ ugr aporrupantik, protimhtéo gia progrmmata plus'mato§ se camhlé§ qermokras'e§ (mégisto 60C) gia --la ta e'dh ufsmato§ eidik m--no gia mllina. [. . . ] Xanatopoqet ste to sth qésh tou kai xanabid·ste to swl na. P0041 Profúlaxh kat tou pgou An to plunt rio e'nai egkatesthméno s'éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na katébei ktw ap-- tou§ 0C, procwr ste --pw§ paraktw: ­ Kle'ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to swl na trofodos'a§ ap-- th brúsh. ­ Blte ti§ kre§ tou swl na apocéteush§ kai tou swl na trofodos'a§ se mia leknh pou e'nai topoqethménh sto ptwma. ­ Epiléxte to pr--gramma adeismato§ kai qéste to se leitourg'a éw§ --tou o epilogéa§ programmtwn ftsei sth qésh "Stop". Ektel·nta§ auté§ ti§ diadikas'e§ to ner-- pou ménei mésa sto plunt rio qa adeisei, apofeúgonta§ th dhmiourg'a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn endiafer--menwn tmhmtwn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56430-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56430-31-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag